Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
238.758,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.08.2020
  Dátum zverejnenia:
31.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Görčöšová
Telefón: +421 552341142
Email: tatiana.gorcosova@upjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
Hlavná adresa(URL): http://www.upjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum
Referenčné číslo: RE001273/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
24000000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú protilátky, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti
Časť A:Kultivačné médiá, aditíva
Časť B:Diagnostické kity
Časť C:Protilátky
Časť D:Špeciálne rozpúšťadlá a chromatografia
Uchádzač môže predložiť ponuku na 1 časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na
všetky časti predmetu zákazky. V rámci 1 časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky,
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a rozsah jednotlivých položiek častí
predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohách č. 5 Časť A až Časť D súťažných
podkladov. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 5 Časť A až Časť D súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
238 758,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kultivačné médiá, aditíva
Časť č.: A
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24300000-7
24900000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej fakulty, ústavy a pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť A:Kultivačné médiá, aditíva
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a rozsah jednotlivých položiek častí
predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 5 Časť A súťažných podkladov. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 5 Časť A súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
64 349,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Diagnostické kity
Časť č.: B
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24300000-7
24900000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej fakulty, ústavy a pracoviská
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť B:Diagnostické kity
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a rozsah jednotlivých položiek častí
predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 5 Časť B súťažných podkladov. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 5 Časť B súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
128 997,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Protilátky
Časť č.: C
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24300000-7
24900000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej fakulty, ústavy a pracoviská
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť C:Protilátky
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a rozsah jednotlivých položiek častí
predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 5 Časť C súťažných podkladov. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 5 Časť C súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 266,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Špeciálne rozpúšťadlá a chromatografia
Časť č.: D
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24300000-7
24900000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej fakulty, ústavy a pracoviská
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť D:Špeciálne rozpúšťadlá a chromatografia
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a rozsah jednotlivých položiek častí
predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 5 Časť D súťažných podkladov. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 5 Časť D súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
35 146,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5; príp. spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie).

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a
ods. 2 písm. c) zákona,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v
prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona týmito typmi dokladu.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, kedykoľvek v jeho priebehu, písomne elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS, požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi doklady elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS, v lehote, ktorú verejný obstarávateľ určí v žiadosti.

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED za svoju osobu spolu s vyplnenými JED, za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Skupina dodávateľov predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viacero častí, podmienku účasti preukazuje len jedenkrát.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z.
Podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.09.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 10:00
Miesto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podľa ustanovenie § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom nezasiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu v elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO a zároveň umožňuje priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a k ďalšej doplňujúcej dokumentácii v elektronickej forme na webovej adrese podľa bodu I.3) tohoto oznámenia, z tohto dôvodu verejný obstarávateľ súťažné podklady neodosiela.
Verejný obstarávateľ bude komunikovať výhradne elektronicky.
O vysvetlenie informácií, uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca požiadať elektronicky na webovej adrese podľa bodu I.3) tohoto oznámenia, kde verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenia alebo iné doplňujúce informácie.
Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť predmet zákazky aj pre projekty financované z NFP, v rámci tohto verejného obstarávania, v prípade potreby zabezpečenia pre niektoré z podpísaných projektov, resp. v prípade podpísania ďalších zmlúv o NFP, o ktorých v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania nemal vedomosť.
Predmetné verejné obstarávanie:
d) nie je zelené obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.08.2020