Dodávka vybavenia pre projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PUMPEG, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ

  Zadávateľ:
PUMPEG, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
215.123,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2020 23:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.08.2020
  Dátum zverejnenia:
31.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PUMPEG, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36498599
Budovateľská 50, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Jozef Galdun
Telefón: +421 905462286
Email: julia.gaborova1@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.pumpeg.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Volgogradská 9/B , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Júlia Gáborová
Telefón: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.mediinvest.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
MSP
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba elektr.motorov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka vybavenia pre projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PUMPEG, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia, ktorého výsledkom bude modernizácia a zefektívnenie výroby elektromotorov pre ponorné čerpadlá vyrábaných vo firme PUMPEG s.r.o.

Predmetom zákazky bude obstaranie:
Automatická navíjačka s koníkom - 1 ks
Vťahovačka cievok do statora pre vodiče s PVC izoláciou, vrátane vťahovacieho prípravku - 1 ks
Vťahovačka cievok do statora pre vodiče smaltované a 2 tŕne pre stator č. 1 a stator č. 2 - 1 ks
Tester vinutia - 1 ks
Impregnačná pec - 1 ks
NC hrotová brúska - 1 ks
Analyzátor siete - 1 ks
CAD CAM systém - 1 ks
CNC stolová fréza - 1 ks.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
215 123,37 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Automatická navíjačka s koníkom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42141410-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Technickej špecifikácii - časť 1 - Automatická navíjačka s koníkom
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 578,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: nepridelené
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vťahovačka cievok do stratora pre vodiče s PVC izoláciou vrátane vťahovacieho prípravku
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42141410-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Technickej špecifikácii - časť 2 - Vťahovačka cievok do stratora pre vodiče s PVC izoláciou vrátane vťahovacieho prípravku
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 995,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: nepriradené
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Vťahovačka cievok do stratora pre vodiče smaltované a 2 tŕne pre stator č. 1 a strator č. 2
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42141410-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Technickej špecifikácii - časť 3 - Vťahovačka cievok do stratora pre vodiče smaltované a 2 tŕne pre stator č. 1 a strator č. 2
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
35 295,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: nepridelené
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Tester vinutia
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38500000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Technickej špecifikácii - časť 4 . Tester vinutia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 270,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: nepridelené
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Impregnačná pec
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42300000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvdeneý v Technickej špecifikácii - časť 5 - Impregnačná pec
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 125,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: nepridelené
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
Časť: 6
II.2.1) Názov
NC hrotová brúska
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33136000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazkvy je špecifikovaný v Technickej špecifikácii - časť 6 - NC hrotová brúska
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
69 541,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: nepridelené
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Analyzátor siete
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38540000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Technickej špecifikácii - časť 7 - Analyzátor siete
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 186,54 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: nepriedelené
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
Časť: 8
II.2.1) Názov
CAD CAM systém
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48321100-5
48323000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Technickej špecifikácii - časť 8 - CAD CAM systém
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 961,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: nepridelené
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
Časť: 9
II.2.1) Názov
CNC stolová fréza
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42637000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Technickej špecifikácii - časť 9 - CNC stolová fréza
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 646,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: nepridelené
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja,kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO (ďalej ako JED), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným obstarávateľom.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Kúpnej zmluve určenej pre tú ktorú časť zákazky. Podmienky stanovené v Kúpnej zmluve sú pevne dané a nemenné.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.10.2020 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.10.2020 10:00
Miesto: MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie o oprávnených osobách a o podmienkych účasti na otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch: Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejny obstarávateľ sa rozhodol postupovať reverznou verejnou súťažou. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa §53 ZVO - v súlade s §66 ods. 7 ZVO (prvá veta).

2. Nejedná sa o zelené, sociálne alebo inovatívne verejné obstrávanie.

3. Verejný obstrávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky.

4. Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov, predkladanie cenovych ponúk a komunikácia medzi verejnym obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, a to tak, aby bola zabezpečená úplnosť a ochrana osobnych údajov uvedenych v celom procese verejného obstarávania.

5.Okamih doručenia akejkoľvek správy medzi verejným obstarávateľom a záujemcom resp. uchádzačom je okamih odoslania tejto správy prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a kupujúcim, a to oprávnenými osobami, najmä:
a)Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b)Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c)Najvyšší kontrolný úrad a ním poverené osoby;
d)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad verejného auditu)a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku súčinnosť.

7. V prípade, že obstarávateľovi nebude schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, prípadne nenávratný finančný príspevok schválený bude, ale nedôjde ku schváleniu postupu verejného obstarávania, je obstarávateľ ako objednávateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť ak ešte nedošlo k plneniu vyplývajúcemu z Kúpnej zmluvy.

8.Kúpna zmluva (pre každú časť zákazky) nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania dodávky predmetu zmluvy, dňom právoplatného schválenia verejného obstarávania v rámci administratívnej kontroly (následnej ex-post kontroly) vykonanej Riadiacim orgánom, resp. Sprostredkovateľským orgánom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.08.2020