Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ

  Zadávateľ:
Marcel Polomčák, Čierny orol
  Predpokladaná hodnota:
101.808,87 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.10.2020 15:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.08.2020
  Dátum zverejnenia:
31.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Marcel Polomčák, Čierny orol
IČO: 37240463
Gen. Svobodu 80, 05971 Ľubica
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcel Polomčák
Telefón: +421 905365752
Email: ciernyorol.lubica@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.ciernyorol.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§8 ods.1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výrobno-obchodné činnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
II.1.2) Hlavný kód CPV
39315000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie vybavenia kuchynského a reštauračno-hotelového zariadenia v prevádzke Čierny Orol.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
101 808,87 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 1
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ľubica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie gastronomického vybavenia a softvérového a hardvérového vybavenia pokladní. Zákazka je vzhľadom na charakter obstarávaných technológií rozdelená na dve časti, čím sa vytvoria podmienky pre zapojenie sa do súťaže pre širší okruh uchádzačov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
101 808,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP313030ASX6
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b)doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.

C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace.

D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v
reštrukturalizácii,nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. d)doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.

E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia,sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia,ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

H) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

I) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie
môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona
č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže doklady v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť Jednotným európskym dokumentom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2020 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 04.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2020 10:00
Miesto: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.08.2020