Výmena ističov 0,4 kV typu ARV - projekt a realizácia

  Zadávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
440.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2020 23:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.08.2020
  Dátum zverejnenia:
31.08.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské elektrárne, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829052
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Maroš Novota
Telefón: +421 335974623
Email: maros.novota@seas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.seas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena ističov 0,4 kV typu ARV - projekt a realizácia
Referenčné číslo: 2020/07639
II.1.2) Hlavný kód CPV
51110000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu montážnych prác retrofitov / ekvivalentov vzduchových ističov 0,4kV typu ARV v úsekových rozvádzačoch lokality EBO a súvisiace služby vrátane inžinierskych činností.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
440 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71248000-8
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenské elektrárne, a. s. závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu montážnych prác retrofitov / ekvivalentov vzduchových ističov 0,4kV typu ARV v úsekových rozvádzačoch lokality EBO a súvisiace služby vrátane inžinierskych činností.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
440 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO.
2. Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom ak zápis uchádzača/záujemcu v zozname hospodárskych subjektov neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZoVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v žiadosti o účasť.
3. Záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO, preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZoVO.
4. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača/záujemcu.
6. Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a preukázať ich splnenie predložením nižšie uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):
a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku / žiadosť o účasť;
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:
o živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia),
o výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
o iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
7. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). Formulár jednotného európskeho dokumentu tvorí Prílohu súťažných podkladov.
8. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Ak záujemca bude predkladať žiadosť o účasť ako skupina fyzických osôb/právnických osôb, musí pri preukazovaní splnenia podmienok účasti uviesť všetkých svojich členov, a to predložením nasledovných dokladov podpísaných všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny:
Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov spoločnú právnu formu, napr. zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Plná moc vystavená pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny.
Všetky doklady predkladané podľa bodov III.1.1) až III.1.3) musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa predkladá žiadosť o účasť v tomto rokovacom konaní so zverejnením.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny. Je zakázaná akákoľvek zmena v zložení skupiny, alebo zmena účastníkov zmluvy o združení oproti tomu zloženiu, aké bolo prezentované za účelom predloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži. Nedodržanie týchto ustanovení bude mať za následok vylúčenie uchádzača zo súťaže. V takomto prípade bude uchádzačovi písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať námietku.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V súlade s § 11 ods. 1 ZoVO obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie budú uvedené v
Súťažných podkladoch , a vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.09.2020 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1..Obstarávateľ poskytuje podrobné vymedzenie požiadaviek na splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu III.1.1), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia a k súťažným podkladom neobmedzený, úplný a priamy prístup na adrese: : https://seas.eranet.sk
2.Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET, ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://seas.eranet.sk.
3.Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile obstarávateľa zriadenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/ v elektronickom úložisku ako osobitnej časti vestníka verejného obstarávania, a to formou odkazu na verejný profil systému ERANET. Obstarávateľ umožňuje neobmedzený, úplný, priamy a bezodplatný prístup k súťažným podkladom ako aj k všetkým doplňujúcim podkladom v systéme ERANET. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia sa do systému nemá obstarávateľ vedomosť. Obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému. V prípade, že záujemca nevykoná túto aktivitu, obstarávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie vysvetlenia informácii uvedených v súťažných podkladoch.
4.Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formuláre, obsahové podmienky a požiadavky obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
5.Uchádzač predloží doklady na splnenie podmienok účasti uvedené v časti III.1) Podmienky účasti tohto oznámenia elektronicky prostredníctvom systému ERANET v lehote uvedenej v bode IV.2.2 tohto oznámenia. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvoria.
6.V prípade záujmu skupiny dodávateľov splnomocnený zástupca záujemcu oprávnený konať za skupinu dodávateľov uvedie túto skutočnosť pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
7.Doklady preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vytvorený v cudzom jazyku, predkladá s spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahuj, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.08.2020