Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov

  Zadávateľ:
Obec Hrušov
  Predpokladaná hodnota:
261.190,36 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2020 08:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.08.2020
  Dátum zverejnenia:
28.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hrušov
IČO: 00319341
Hrušov 526, 99142 Hrušov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Bendík
Telefón: +421 474880127
Fax: +421 474880127
Email: obechrusov@slovanet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5272
Hlavná adresa(URL): http://obechrusov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov
Referenčné číslo: pdl/2019/HRUS/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232450-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba vodozádržných opatrení v obci Hrušov za účelom zadržania dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a teda zníženiu celkového množstva vody pritekajúcej do miestneho potoka pri prívalových dažďoch. Nejedná sa o protipovodňové opatrenie. Stavba je členená do troch stavebných objektov:
SO 01 Zelená strecha OcÚ, SO 02 Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ, SO 03Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
261 190,36 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Hrušov okr. Veľký Krtíš, KN-C parc. číslo 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 265/20, 265/21
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba vodozádržných opatrení v obci Hrušov za účelom zadržania dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a teda zníženiu celkového množstva vody pritekajúcej do miestneho potoka pri prívalových dažďoch. Nejedná sa o protipovodňové opatrenie. Stavba je členená do troch stavebných objektov:
SO 01 Zelená strecha OcÚ
Objektt rieši návrh zelenej strechy na retenciu dažďovej vody na objekte Obecného úradu a Kultúrneho domu. V súčasnosti je strecha z asfaltových pásov a dažďová voda je zvedená cez fasádne zvody na objekte do podzemnej kanalizačnej siete. V rámci tohto objektu je navrhované vybudovanie zelenej vegetačnej skladbe na časti strechy OcÚ. Vybudovaním zelenej strechy dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním priamo na streche OcÚ za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín. Voda, ktorú nestihne zelená strecha zadržať bude zvedená cez atikové otvory do fasádnych dažďových zvodov. Návrh počíta aj s výmenou klampiarských prvkov, tz lemovaní múrov, oplechovaní atiky, zvodov, žľabov a kotlíkov.

SO 02 Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ
Predmetom tohto stavebného objektu je zachytenie dažďovej vody z plochy strechy objektu OcÚ K tomuto účelu je navrhované vybudovanie retenčného jazera a retenčnej podzemnej nádrže,s bezpečnostným prepadom do existujúceho rigola. Dažďová voda padajúca na plochu strechy OcÚ bude cez dažďové zvody na fasáde zachytávaná pomocou dažďového PVC potrubia uloženého v zemi do retenčného jazera, ktorého prepad bude vedený do zbernej šachty na zachytávanie hrubých nečistôt z ktorej prepad bude zaústený do retenčnej podzemnej nádrže , ktorá bude slúžiť na polievanie zelene v čase sucha, prípadne ako požiarná nádrž. V prípade prívalových daždov, ktorých objem prevyšuje kapacitu nádrže bude prebytočná voda odvádzaná bezpečnostným prepadom do existujúceho dažďového rigola.


SO 03Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra
Tento stavebný objekt rieši návrh odvodnenia vody zo svahu amfiteátra, ktorá je odvodnená
smerom do drenážneho potrubia DN 200 do zbernej čistiacej šachty so zvedením vody do retenčnej podzemnej nádrže. Vetva DR obsahuje drenážne potrubie DN 200, do ktorého steká voda zo svahu amfiteátra, odtiaľ pokračuje do zbernej šachty, ďalej je voda odvedená potrubím PVC DN 200 dĺžky 16,08 m do navrhovanej podzemnej nádrže, ktorá je napojená na existujúci žľab.

Presný rozsah prác je špecifikovaný v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby vrátane výkazu výmer a v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
261 190,36 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310020ATD6
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Kvalita životného prostredia OPKZP-PO2-SC211-2020-62. V prípade, ak nebude verejnému obstarávateľovi schválená žiadosť o NFP, alebo mu nebude doručené oznámenie o kladnom výsledku kontroly dokumentácie z verejného obstarávania poskytovateľom pomoci, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom a verejné obstarávanie zruší.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1.1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači so sídlom alebo miestom podnikania v SR v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
ALEBO

1.1.2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
ALEBO
1.1.3.podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie a poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED-om
Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
ALEBO
1.1.4.podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením
v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa,
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju tech. alebo odbor. spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
3.1 Uchádzač musí preukázať splnenie týchto podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
a.podľa § 34 ods. 1 písm. b)ZVO
b.podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3.2 Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle znenia § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní -zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchod. podmienok, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Referencia/dôkaz o plnení bude obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné uvedie ich len v zozname svojich referencií s poznámkou UVO.

3.3 Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle znenia § 34 ods. 1 písm. g) ZVO- údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy:
Uchádzač preukáže, že disponuje riadiacim pracovníkom zodpovedným za riadne zhotovenie predmetu zákazky: aspoň 1 stavbyvedúci v odbore inžinierskych stavieb ,

I.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí podľa § 114 ods.2 preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

II.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3. zákona o verejnom obstarávaní.

III.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časť IV Globálny údaj) alebo podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Uchádzač musí preukázať, že v období piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (v závislosti od vzniku spoločnosti ) zrealizoval minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom boli stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, pričom táto zákazka musí byť v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

Za zákazku ktorej predmetom boli stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce ktorých predmetom boli inžinierske stavby v súlade s §43a ods.3. zákona č. 50/1976 Zb ( stavebný zákon)
Prepočet cudzej meny na Euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na Euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na Euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené roky, je potrebné v zozname stavebných prác uviesť adekvátny finančný objem za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, nakoľko verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba finančný objem prác realizovaných v uvedenom období.

V prípade, ak zákazka, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti, bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme v období predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval zákazku stavebných prác uchádzač.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní

Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo obdobným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby určenej na plnenie zmluvy. Osoba (1 stavbyvedúci ) predloží:
1.doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t.j. Osvedčenie alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním inžinierske stavby , opatrený originálom pečiatky,
2.životopis preukazujúci : odbornú prax v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho a minimálne jednu preukázateľnú praktickú skúsenosť v oblasti riadenia výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych stavieb.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dodávateľ ( úspešný uchádzač) sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej
verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku, za účelom financovania predmetu
zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 25.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2020 10:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/, totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a. v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný emailom
b. nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný emailom.
c. vložením dokumentu, preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný
elektronickým podpisom štatutára, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému
JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod
d. vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a
to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
e. počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

7. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky a to vo výške 7 500,00 Eur. Podrobný spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.

8. Verejné obstarávanie je vyhlasované k podávaniu žiadosti o NFP a realizácia diela bude len v prípade schválenia príspevku poskytovateľom.

9. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.08.2020