Zníženie energetickej náročnosti v podniku II.

  Zadávateľ:
PPS Group a.s.
  Predpokladaná hodnota:
388.009,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.08.2020
  Dátum zverejnenia:
27.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PPS Group a.s.
IČO: 36011509
Tajovského 7, 96212 Detva
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 903300738
Email: hodosiova@foreuro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ppsgroup.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
subjekt súkromného sektora
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
strojárenstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti v podniku II.
Referenčné číslo: 2020/PPSII.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45316000-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia systému osvetlenia výrobnej haly a dodávka kompresora.
Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
388 009,69 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia systému osvetlenia výrobných hál
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31520000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mesto Detva, areál PPS Group a.s.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia systému osvetenia výrobnej haly s cieľom znížiť energetickú náročnosť systému osvetlenia.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
328 362,19 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, číslo výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kompresor
Časť č.: 2..
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42123000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mesto Detva, areál PPS Group a.s.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia kompresora s výkonom 7 bar pri 1600 m3, kompresor musí byť frekvenčne riadený, bez sušičky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
59 647,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, číslo výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové a colné nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
-k bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu - podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača,
-bodu b): potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
-k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
-k bodu d): potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
-k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
-k bodu f): čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:

Pre 1. časť zákazky:
v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam sa musí týkať dodávky stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (inštalácia alebo rekonštrukcia systému osvetlenia v interiéri priemyselných stavieb). Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Pre 2. časť zákazky:
v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre 1. časť zákazky:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, pričom minimálne jedna zákazka musí obsahovať inštaláciu alebo rekonštrukcia systému osvetlenia v interiéri priemyselných stavieb v hodnote minim. 70 tis. EUR bez DPH.

Pre 2. časť zákazky:
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, pričom minimálne jedna zákazka sa musí týkať dodávky kompresora s min. výkonom 7 bar pri 1600 m3 s frekvenčným riadením.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2020 10:30
Miesto: For Euro consulting, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v danej časti zákazky. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. V prípade zhoršenia pandemickej situácie, bude otváranie ponúk prebiehať iba on-line. O tejto skutočnosti bude verejný obstarávateľ informovať uchádzačov v rámci systému ELENA.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady budú neobmedzene k dispozícii v Profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11132 a tiež v rámci systému elektronického obstarávania: www.e-lena.sk, kde budú zverejnené aj všetky vysvetlenia Výzvy na predkladanie ponúk alebo Súťažných podkladov, uchádzačom sa preto odporúča sledovať Profil verejného obstarávateľa.

2. Verejný obstarávateľ bude pri akekoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania: www.e-lena.sk. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).

3. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.

5. Stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky, je potrebné zrealizovať do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska a dodávku kompresora do 6 mesiacov od vystavenia objednávky.

6. Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.08.2020