Kompostáreň Dulovce

  Zadávateľ:
Obec Dulovce
  Predpokladaná hodnota:
447.227,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 17:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.08.2020
  Dátum zverejnenia:
27.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dulovce
IČO: 00306444
Hlavná 33, 94656 Dulovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Andrej Hamran
Telefón: +421 357611550
Fax: +421 357611550
Email: palovicsova@eurofondy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4276
Hlavná adresa(URL): http://www.dulovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Premier Consulting EU, s.r.o.
IČO: 48231657
Hadovská cesta , 94501 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pálovicsová
Telefón: +421 915849857
Email: palovicsova@eurofondy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4276
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.dulovce.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kompostáreň Dulovce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstaranie sú stavebné práce na výstavbu kompostárne v obci Dulovce, podla projektovej dokumentácie a výkazu výmer,ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
STAVBA POZOSTÁVA -Zo stavebných objektov:SO 01 - HROBLES
O 02 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
SO 03 - GARÁŽE PRE STROJE A STROJNÉ ZARIADENIA
SO 04 - PRÍSTREŠOK PRE INÝ VYSEPAROVANÝ ODPAD
SO 05 - PRIESTOR PRE UKLADANIE BRO A KOMPOSTU
SO 06 - MOSTOVÁ VÁHA
SO 07 - SPEVNENÉ PLOCHY A VJAZD
SO 08 - OPLOTENIE. BRÁNA, BRÁNKA
SO 09 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VODOMERNÁ ŠACHTA
SO 10 - KANALIZANÁ PRÍPOJKA, IZOLOVANÁ ŽUMPA
SO 11 - ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA A ROZVODY
SO 12 - TERÉNNE ÚPRAVYKapacitne
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
447 227,69 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parcela č. 1170/35, 1170/22, 1770/36, 1771/1, 1763/1, 1702/11, 1170/10, 1770/21, k.ú Dulovce
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
447 227,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310010AQY6
II.2.14) Doplňujúce informácie
OPKŽP 56
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
C) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní


Splnenie podmienok účasti uvedených uchádzač preukazuje podľa §32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Zdôvodnenie: Uvedené podmienky sú stanovené zákonom o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je 12 mesiacov. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom Dodávateľovi.

Zmluva nadobúda účinnosť len v prípade úspešného overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku za predpokladu splnenia podmienok stanovenými platnými právnymi predpismi. Pokiaľ nebude úspešne overený proces verejného obstarávania a nebude pridelený nenávratný finančný príspevok na realizáciu Zmluvy o dielo, Zmluva o dielo účinnosť nenadobudne.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 17:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2020 10:00
Miesto: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným
európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED""), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.

2. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO
na:http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný
obstarávateľ požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

5. V zmysle § 112, ods. 6 verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.08.2020