Výstavba komunitného centra v obci Hranovnica

  Zadávateľ:
Obec Hranovnica
  Predpokladaná hodnota:
344.602,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.08.2020
  Dátum zverejnenia:
27.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hranovnica
IČO: 00326224
Sládkovičová 398 , 05916 Hranovnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5839
Hlavná adresa(URL): https://hranovnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba komunitného centra v obci Hranovnica
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom prác je výstavba prízemného objektu pre potreby komunitného centra.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
344 602,94 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Staveniskom sú pozemky parc. č. 1097/4, 1097/5, 1096/2 a 1097/1 v k. ú. Hranovnica
II.2.4) Opis obstarávania
Projektová dokumentácia rieši prízemný objekt pre potreby komunitného centra. Statické riešenie stien je navrhnuté z
kovovej priestorovej konštrukcie. Obvodové steny kovová priestorová konštrukcia (hr. 240mm) s výplňou zo striekanej
PUR peny na šírku konštrukcie, opláštená z exteriéru sadro-vláknitou doskou (hr. 12,5 mm) a kontaktným zatepľovacím
systémom na báze EPS F (hr. 140 mm) s povrchovou úpravou tenkovrstvá minerálna omietka vrátane náteru. Z interiéru opláštená parozábranou a sadrokartónovou doskou (hr. 12,5 mm) vrátane náteru. Celková hrúbka konštrukcie cca 265 mm. Vnútorné steny budú Deliaca kovová priestorová konštrukcia (hr. 240mm) s výplňou so striekanej PUR peny na šírku konštrukcie, opláštená z oboch strán sadrokartónovou doskou ( hr. 12,5mm) vrátane náteru. Celková hrúbka konštrukcie cca 265 mm.
Objekty : SO 01 KOMUNITNÉ CENTRUM; SO 02 Vodovodná prípojka; SO 03 Kanalizačná prípojka; SO 04 - NTL pripoj. plynovod; SO 07-Spevnené plochy
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
344 602,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 240
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 4.000,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Zákazka sa
nedelí na časti, kedže tvori jeden funkčný celok.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom.
Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nepredloží doklady podľa §32 ods. 2 písm. b), c) a e) zákona, verejný
obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle §32 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z.. Ak
uchádzač nepredloží doklad podľa §32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa §32 ods.1
písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
V súvislosti s prijatým zákonom č. 221/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti
byrokracii), došlo od 1.12.2019 k novelizácii ustanovenia § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z.; pri
aktualzicáii dokladov odporúčame záujemcom, resp. uchádzačom postupovať podľa všeobecného metodického
usmernenia č. 11/2019 : https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=571
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1. Podľa §33 ods. 1 písm. d) zákona : prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
2.2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
2.3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného
dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. V takom prípade verejný obstarávateľ odporúča použiť
inštitút vysvetlenia súťažných podkladov.
2.4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
2.5. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR
uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku
verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia
vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2.1.: aby minimálna výška obratu v oblasti predmetu zákazky za posledné tri hospodárske roky (spolu), nebola nižšia ako 1.000.000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Uvedené uchádzač preukáže čestným vyhlásením podpísané štatutárom s uvedením rokov a súm obratu v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1. Podľa §34 ods. 1 písm. b) zákona : zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom : 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
3.2. Podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona : údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
3.3. Podľa §34 ods. 1 písm. h) zákona : uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
3.4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3.5. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
3.6. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dôkaz (napr. referencie) o uskutočnení stavebných prác alebo ich častí rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (pozemné stavby), minimálne v objeme predpokladanej hodnoty zákazky (kumulatívne), to všetko za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania).

K bodu 3.2.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovné údaje o odbornej kvalifikácii odborníka :
- Platné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent, vydaný členským alebo iným štátom; súčasťou osvedčenia musí byť okrúhla pečiatka stavbyvedúceho a podpis stavbyvedúceho
- Životopis odborníka ( vlastnoručne podpisaný) s uvedením súčasnej pracovnej pozície a profesijnej praxe, z ktorého musí vyplývať, či je odborník zamestnancom uchádzača alebo ide o inú osobu podľa §34 ods. 3 zákona. V životopise musí preukázať skúsenosti v oblasti riadenia realizácie pozemných stavieb v súhrnnej hodnote (podľa odovzdávacích protokolov) min. 300.000,00 EUR bez DPH. Do skúsenosti sa zaratáva prax v pozícii stavbyvedúceho alebo jeho asistenta počas realizácie pozemných stavieb. Odborník, ktorým uchádzač preukázal splnenie tejto podmienky účasti, bude uvedený v Zmluve o dielo ako osoba stavbyvedúceho.

K bodu 3.3.: Uchádzač preukáže vo väzbe na §36 ZVO, že je držiteľom platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 000 v oblasti realizácie stavebných prác, ktorým potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu Práce musia byť prevedené tak, aby nedošlo počas výstavby k znečisteniu vodného toku.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ zloži depozit 3% z ceny diela bez DPH (resp. bankovú záruku), určený na zabezpečenie náhrady škody a
finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zhotoviteľom.
Vyžaduje sa poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti a poistenie stavby.

Do 120 kalendárnych dní požadujeme zhotoviť hrubú stavbu. Odporučame si naštudovať aj platobne podmienky, ktoré stanovuju podmienky využitia subdodávateľov.
Na účely zabezpečenia plnenia zmluvy v súlade s §56 ods. 12 zákona s odkazom na § 42 ods. 12 sa vyžaduje v rámci
poskytnutia súčinnosti pri uzatvorení ZoD predloženie oprávnenia osoby zodpovednej za odborné prehliadky a skúšky
vyhradených technických zariadení elektrických a plynových a oprávnenie osoby zodpovednej za vyhotovenie
energetického certifikátu.
Ďalšie podmienky sú uvedené v návrhu ZoD.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 13:00
Miesto: Otváranie ponuk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zasadacej miestnosti na adrese
verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tejto výzvy
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického
Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. V súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov do IS EVO VER. 18 odporúčame záujemcom článok :
https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421
2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona (ďalej aj JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
6. Úspešný uchádzač je povinný zamestnať minimálne dve osoby, ktoré patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Podpis Zmluvy o dielo podlieha schváleniu dokumentácie z procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky (resp. pridelených na základe zmluvy o NFP)
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona
9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle ods. 16 čl. 3 Prílohy č.1 Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002552
strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa bodu 7.2 Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002552, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.08.2020