Rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR pracoviska

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
  Predpokladaná hodnota:
291.906,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.08.2020
  Dátum zverejnenia:
27.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Trnava
IČO: 00610381
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Nemčovičová
Telefón: +421 335938170
Email: katarina.nemcovicova@fntt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1353?page
Hlavná adresa(URL): https://fntt.eranet.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://fntt.eranet.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Fakultná nemocnica Trnava
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR pracoviska
Referenčné číslo: 10/2020/PZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215143-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukciu budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR pracoviska je nutné zrealizovať z dôvodu nákupu nového MRI prístroja.
Jedná sa o stavebné úpravy spracované v projektovej dokumentácii, ktoré zahŕňajú stavebné práce v odboroch architektúra, statika, elektro silnoprúd, elektro slaboprúd, EPS, ústredné kúrenie, zdravotechnika, medicinálne plyny, protipožiarna bezpečnosť stavby a vzduchotechnika.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
291 906,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Pavilón chirurgických disciplín
Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukciu budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR pracoviska je nutné zrealizovať z dôvodu nákupu nového MRI prístroja.
Jedná sa o stavebné úpravy spracované v projektovej dokumentácii, ktoré zahŕňajú stavebné práce v odboroch architektúra, statika, elektro silnoprúd, elektro slaboprúd, EPS, ústredné kúrenie, zdravotechnika, medicinálne plyny, protipožiarna bezpečnosť stavby a vzduchotechnika.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
291 906,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vzhľadom na špecifickosť charakteru predmetu zákazky, nie je možné rozdeliť zákazku na časti pri uskutočňovaní stavebných prác, je potrebné zabezpečiť stavebné práce v kompletnom rozsahu podľa projektovej dokumentácie.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

C) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

D) Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO uchádzač pre preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO vypĺňa celú Časť III (oddiel A,B,C a D) Jednotného európskeho dokumentu a oddiel A Časti IV JED.

E) Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

A) Podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením prehľadu o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. Celkové obraty vyjadrené v iných menách záujemca preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla záujemcu. V prípade, ak záujemca nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadom dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Záujemca, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk, a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť záujemca upozorní obstarávateľa. Táto výnimka sa nevzťahuje na výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky pred rokom 2013).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Minimálna požadovaná úroveň štandardu:

Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť najmenej 500 000,- EUR bez DPH (slovom päťstotisíc eur) za posledné tri ukončené hospodárske roky (t. j. 2017, 2018, 2019). Záujemca/Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky t. j. 2017,2018,2019 (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží:

(i)ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo - kópiu výkazov ziskov a strát z účtovnej závierky s vyznačeným údajom o celkovom obrate, overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu, alebo

(ii)ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo - kópiu výkazov príjmov a výdavkov z účtovnej závierky, overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky a to na základe preukázania ekonomickej/finančnej stability vo vzťahu k charakteru zákazky, pričom požadované ekonomické referencie sú primerané.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

A)Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g). Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

C) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Minimálna požadovaná úroveň štandardu:

Zo zoznamu uskutočnených prác musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období (r. 2015 - 2019) realizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky - stavebné práce týkajúce sa inštalácie a umiestnenia RTG zariadení alebo CT zariadení alebo Angiografických zariadení alebo MRI v minimálnej výške 60.000,-- EUR bez DPH.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ sa týmto presvedčí, že uchádzač má skúsenosti s realizáciou prác, ktoré sú predmetom zákazky a je odborne a technicky schopný dodať požadovaný predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky, pričom hodnota požadovaných referencií nepresahuje výšku PHZ.

B) Minimálna požadovaná úroveň štandardu:

Záujemca/ Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaného plnenia potvrdením, že má k dispozícii nižšie špecifikovaných expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky, v príslušnom počte.
Nižšie uvedené požiadavky na experta záujemca preukáže:
a) predložením profesijného životopisu s minimálnym obsahom: meno a priezvisko experta / dosiahnuté vzdelanie / súčasná pracovná pozícia / prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania / vlastnoručný podpis experta;
b) v prípade, ak záujemca nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom/uchádzačom a expertom (v zmysle identifikácie nižšie) o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom/uchádzačom, ak sa záujemca/uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní; c) predložením originálu/overenej kópie požadovaného dokladu o odbornej spôsobilosti; d) predložením kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
Záujemca/Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na expertov:
Expert č. 1: Stavbyvedúci (1 osoba) musí predložiť Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúci v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb., ktoré sa vyžaduje podľa § 45 ods. 1b) a ods. 3 stavebného zákona pre vedenie uskutočňovania stavieb. Osoby, ktorými záujemca/uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky, sa musia podieľať na realizácii zákazky. Tento pracovník musí byť zároveň uvedený v zmluve.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti vyžaduje od uchádzača preukázanie disponovania kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie riadenia stavebných prác odborníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou a skúsenosťami pri realizácií prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadnuť si pred predložením ponuky miesto realizácie predmetu zákazky individuálne v intervale od 31. 8. 2020 do 23. 9. 2020 v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Obhliadku miesta realizácie si treba vopred dohodnúť u pani PhDr. Beáty Ščipákovej na mobilnom čísle 0918 370 246 jeden pracovný deň vopred.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 13:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné formou online otvárania ponúk prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://fntt.eranet.sk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk formou "Online otvárania ponúk".
Systém ERANET umožňuje formu online otvárania ponúk pričom uchádzači sa v čase otvárania ponúk prihlásia do systému ERANET. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.08.2020