Tonery - spotrebný materiál

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
410.338,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.08.2020
  Dátum zverejnenia:
27.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková
Telefón: +421 917718040
Email: miriam.slobodnikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
Hlavná adresa(URL): https://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Tonery - spotrebný materiál
Referenčné číslo: 427782
II.1.2) Hlavný kód CPV
30125100-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka Tonerov - spotrebný materiál.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
410 338,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dodanie na prevádzky verejného obstarávateľa v rámci Bratislavy na základe určenia verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka Tonerov spotrebný materiál.
Ďalší opis a náležitosti plnenia predmetu zákazky sú dané prílohami Súťažných podkladov a to:
a)Príloha č. 8: Opis predmetu zákazky
b)Príloha č. 9: Rámcová dohoda
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
410 338,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v
Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/
detail/427782.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú súčasťou súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.09.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2020 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Riaditeľstvo Pažítkova 4, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. Z dôvodu konania elektronickej aukcie je otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Splnenie podmienok účasti možno preukázať predložením vyplneného jednotného európskeho dokumentu (ďalej len
JED) podľa § 39 ods. 1 zákona, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti predkladá uchádzač ako scan originálov alebo úradne
overených kópií.
Originály dokladov a dokumentov alebo ich úradne overených kópií predložia úspešní uchádzači, ktorí sa umiestnili na
prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi.
K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese https://josephine.proebiz.com, v lehote podľa bodu IV.2.2
tohto oznámenia.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.08.2020