Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra.

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
128.702.782,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.08.2020
  Dátum zverejnenia:
27.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.msunitra.sk

Obec Lužianky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34003517
Rastislavova 275/266 , 95141 Lužianky
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.luzianky.sk/
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00611182
Jelenecká 74 , 94901 Nitrianske Hrnčiarovce
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.nitrianskehrnciarovce.sk/kontakty.html?original_idm=157701
Obec Štitáre
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37869531
Pri Prameni 125/14 , 95101 Štitáre
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.stitare.sk/
Obec Branč
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00307777
Hlavné námestie 1 , 95113 Branč
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.branc.sk/
Obec Ivanka pri Nitre
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31827004
Novozámocká 326 , 95112 Ivanka pri Nitre
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Hlavná adresa(URL): https://ivankaprinitre.sk/web/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra.
Referenčné číslo: 12/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
60112000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom pravidelných spojov mestskej autobusovej dopravy na obdobie najbližších 10 rokov. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na aktuálnu zmluvu končiacu k 31.12.2021.

Verejné obstarávanie je v súlade s § 16 zákona o verejnom obstarávaní realizované ako spoločné verejné obstarávanie mesta Nitra a priľahlých obcí, do ktorých zachádzajú autobusy v rámci výkonu služby vo verejnom záujme: Ivanka pri Nitre, Branč, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre a Lužianky. Tieto obce majú právo pristúpiť k zmluve uzatvorenej medzi mestom a dopravcom na základe dohody o pristúpení.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
128 702 782,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie mesta Nitra a obcí účastných spoločného verejného obstarávania, ktoré pristúpia k zmluve uzatvorenej medzi mestom a dopravcom.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom pravidelných spojov mestskej autobusovej dopravy na obdobie najbližších 10 rokov. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na aktuálnu zmluvu končiacu k 31.12.2021.

Celkový východiskový rozsah výkonov vo verejnom záujme pre celú dopravnú oblasť (mesto a všetky obce) je stanovený na základe súčasne platných cestovných poriadkov a pripočítaním plánovanej dopravnej obslužnosti priľahlého priemyselného parku v celkom rozsahu 3 846 237 tkm / rok. Dopravná obslužnosť bude zabezpečovaná min. 76 autobusmi troch veľkostí, vrátane 30 kĺbových autobusov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Objednávateľ dopravy má právo uplatniť opciu v dĺžke 3 roky.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZOVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).
V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ je schopný na portáli oversi.gov.sk získať nasledovné doklady:
-výpis z obchodného registra
-výpis z registra trestov fyzických osôb.

Uchádzač, o ktorom verejný obstarávateľ dokáže získať/overiť si skutočnosti / údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo ktorý nepredložil adekvátne vyplnený jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený používať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO len vtedy, ak dotknuté fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu / člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača/ov je/sú občanom/mi Slovenskej republiky, a právnická osoba má sídlo v Slovenskej republike a uchádzač zároveň za tieto dotknuté osoby poskytol verejnému obstarávateľovi úplné a správne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej je uchádzač klientom, nie staršie ako 3 mesiace od predkladania ponuky, ktoré preukazuje nasledujúce skutočnosti:
- potvrdenie o dodržiavaní splátkového kalendára v prípade splácania úveru,
- peňažné prostriedky na účte uchádzača nie sú a v priebehu posledných 12 mesiacov od vydania vyhlásenia banky ani neboli blokované príkazom exekútora, pričom hodnota blokovaných prostriedkov presahuje / presahovala 10.000 €.

Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom prehlási, že v iných bankách ako tých, ktorých vyjadrenie predložil, nemá otvorený účet (tj. voči iným bankám nemá žiadne záväzky).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedená vyššie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa:
1)§ 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom poskytnutých služieb v oblasti pravidelnej autobusovej cestnej osobnej dopravy za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Min. požadovaná. úroveň:
-Dopravca splní podmienku účasti ak preukáže, že v priebehu posledných 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania prevádzkoval / poskytoval aspoň 20 pravidelných liniek cestnej autobusovej dopravy súbežne

2)§ 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom poskytnutých služieb v oblasti pravidelnej autobusovej cestnej osobnej dopravy za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Min. požadovaná. úroveň:
-Dopravca splní podmienku účasti ak preukáže, že v priebehu posledných 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania prevádzkoval / poskytoval služby cestnej autobusovej dopravy v celkovom súhrnnom rozsahu min. 9 mil. € bez DPH.

3)§ 34 ods. 1 písm. g) zák. č. 343/2016 Z.z. Dopravca preukáže disponovaním aspoň 1 osoby vedúceho dopravy, ktorý je určený na plnenie predmetu zmluvy.
Min. požad. úroveň: Vedúci dopravy musí mať min. vysokoškolské vzdelanie v oblasti dopravy, odbornú prax v riadení cestnej verejnej osobnej dopravy na pozícií vedúceho dopravy aspoň 5 rokov a aspoň 1 skúsenosť s logistikou linkovej autobusovej dopravy obsluhujúcou naraz aspoň 10 liniek po nepretržitú dobu aspoň 1 kalendárny rok (resp. nepretržite min. 12 mesiacov za sebou)
Preukáže: životopisom (preukazujúcim potrebnú prax a skúsenosť) a diplomom o ukončenom vzdelaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedená vyššie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Mesto na základe výsledku verejného obstarávania, podpísanej zmluvy a podanej žiadosti o vydanie dopravnej licencie udelí dopravcovi potrebnú dopravnú licenciu v príslušnom správnom konaní.
Po podpise zmluvy dopravcu s mestom majú dotknuté obce právo pristúpiť k zmluve, pričom ak tak neurobia do 30 dní, dopravca nie je povinný začať s poskytovaním služby v obci, ktorá pristúpi k zmluve po tejto lehote, súbežne so zabezpečením MHD v meste Nitra.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 087-207443
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 10:00
Miesto: Mestský úrad v Nitre
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem ID dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať tzv. superreverzným postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizoval predbežné trhové konzultácie. Súhrnný zápis z predbežných trhových konzultácií je zverejnený tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7859/summary
Informácie zistené predbežnými trhovými konzultáciami verejný obstarávateľ zobral na vedomie najmä pri koncipovaní zmluvných podmienok (vrátane typov a rozsahu príloh), predzmluvných požiadaviek a pravidiel nástupu na plnenie. Prípravnými trhovými konzultáciami nebol zvýhodnený žiaden subjekt, nakoľko žiaden subjekt nedostal informáciu, ktorá by ho v procese verejného obstarávania mohla nejako zvýhodniť.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 200 000 EUR.

5. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ NEPOVOĽUJE vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

7. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.

8. Obhliadka miesta miesta nie je potrebná.

9. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.08.2020