Nadstavba ZUŠ Lendak

  Zadávateľ:
Obec Lendak
  Predpokladaná hodnota:
767.699,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.08.2020
  Dátum zverejnenia:
26.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lendak
IČO: 00326321
Kostolná 14, 05907 Lendak
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marhefka
Telefón: +421 911110419
Email: prednosta@lendak.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://lendak.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadstavba ZUŠ Lendak
Referenčné číslo: 1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nadstavba objektu slúžiaceho ako Základná umelecká škola v obci Lendak. Podrobné vymedzenie
predmetu zákazky tvorí kapitola B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
767 699,07 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Lendak, k. ú. Lendak , KN-C 515/1, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
Projektová dokumentácia rieši zmenu dokončenej stavby - nadstavbu Základnej umeleckej školy v Lendaku. Jestvujúci objekt je dvojpodlažný s dvojitou pultovou strechou, čiastočne podpivničený, postavený v 70 rokoch minulého storočia ako Nákupné stredisko a ZVS, ktoré obsahovalo priestory reštaurácie, predajne mäsa a potravín, na poschodí klubové priestory.
Objekt stavebnými úpravami bol upravený do súčasného stavu na predajňu potravín (pôvodný priestor predajne mäsa a potraviny) a základnú umeleckú školu (pôvodný priestor reštaurácie s kuchyňou a klubové priestory).
Návrh rieši nadstavbu (mimo priestoru nad predajňou potravín) s asanovaním jestvujúcej pultovej strechy s vytvorením 1. a 2. poschodia , so sedlovou strechou, dispozičnou úpravou prízemia.
Objekt bude obsahovať priestory pre prevádzku Základnej umeleckej školy, knižnice a predajňu potravín.
Zmena dokončenej stavby - nadstavba, je riešená s napojením na jestvujúce vedenia inžinierskych sietí v rámci objektu(elektroinštalácia, vodovod, kanalizácia, ústredné vykurovanie). Výkon kotolne sa nenavyšuje zateplením fasády, zateplením strechy a výmenou okien, a zvýšenie objemu stavby vyrovná s úsporami v rámci zateplenia objektu. Navrhované je osadenie osobného výťahu, do pôvodnej výťahovej šachty nákladného výťahu, s predĺžením
nadstavovaného podlažia.
Svetlá výška navrhovaných učební je 3,0m.
Plocha parcely: 1 690 m Zastavaná plocha: 1262,93 m Obostavaný priestor: 6 079,60 m Dátum: Marec 2020
S navrhovanou stavbou nesúvisia žiadne ďalšie vyvolané investície.
Stavba pozostáva z:
Architektonicko stavebné riešenie
Teplotechnický posudok
Požiarnobezpečnostné riešenie stavby
Statika
Zdravotechnika, vodovodná a kanalizačná prípojka
Ústredné vykurovanie
Plynové odberné zariadenie technická zmena
Elektroinštalácia
Elektrická požiarna signalizácia
Odberné elektrické zariadenie rekonštrukcia
Hlasová signalizácia požiaru
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
767 699,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží v zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona prehľad o celkovom obrate, a ak je to vhodné, prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka,najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom v zmysle § 38 ods. 6 písm. b) zákona.
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Verejný obstarávateľ požadovaním predmetnej podmienky účasti skúma schopnosti uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania ekonomickej/finančnej stability vo vzťahu k charakteru zákazky, pričom požadované ekonomické referencie sú primerané.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom je možné predbežne
nahradiť aj jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavka na výšku obratu v oblasti uskutočňovania stavebných prác
minimálne v celkovej výške 2 000 000,- EUR bez DPH sumárne za obdobie rokov 2017, 2018 a 2019 (ak sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa referenčneého kurzu inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB v deň zverejnenia Výzvy vo vestníku verejného obstarávania. Uchádzač požadovaný prehľad podloží výkazom ziskov a strát, resp. výkazov príjmov a výdavkov (alebo ich ekvivalent) za uvedené hospodárske roky. Postačovať budú taktiež linky na webové stránky registra účtovných závierok uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti a potreby: Verejný obstarávateľ sa v súlade s možnosťami stanovenia podmienok finančného a ekonomického postavenia potrebuje uistiť, že uchádzač je primerane finančne a ekonomicky spôsobilý, aby dokázal financovať plnenie zákazky, pokiaľ nebude mať uhradené platby zo strany verejného obstarávateľa za realizované plnenie a tým nebolo ohrozené dokončenie realizácie predmetu zákazky. Stanovená minimálna výška celkového obratu je v súlade so zákonom.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa § 39 ods. 2 zákona aj o tejto osobe.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona uchádzač preukáže skúsenosti s
rovnakými, alebo podobnými zákazkami a schopnosť a spôsobilosť pre uskutočňovanie stavebných prác v plnom
rozsahu a v požadovanej kvalite.V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) zákona k zoznamu stavebných prác uchádzač predloží minimálne 1 referenciu alebo uvedie zoznam uskutočnených stavebných prác inej osobe ako verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za predchádzajúci 5 rokov, pričom hodnota všetkých predložených referencií a/alebo zoznamu uskutočnených stavebných prác pre inú osobu ako verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa musí byť minimálne 800.000,00 EUR bez DPH (pre vylúčenie pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač splní túto podmienku účasti ak hodnota všetkých predložených referencií a/alebo zoznamu uskutočnených stavebných prác pre inú osobu ako verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa dosiahne minimálnu požadovanú hranicu. Nevyžaduje sa teda, aby uchádzač predložil aspoň jednu samostatnú referenciu alebo aspoň jednu zrealizovanú stavebnú zákazku v zozname stavebných prác v hodnote minimálne 800.000,- Eur bez DPH). Uchádzač musí v zozname uskutočnených stavebných prác referencii uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby odberateľa, ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o stavebných prácach. V prípade, ak je v zozname stavebných prác a/alebo v referencií uvedená cena za predmet zákazky v inej mene ako mena Euro (€), hodnota predmetu zákazky sa prepočíta na menu Euro (€) podľa referenčného výmenného kurzu Európskej centrálnej banky platného ku dňu uverejnenia Výzvy vo Vestníku verejného obstarávania.
V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona uchádzač predložení údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Viac požadovaných podmienok účasti je uvedených v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 10:00
Miesto: Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak - kancelária starostu obce Lendak
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.08.2020