Rekonštrukcia ČOV HT - Oremov Laz

  Zadávateľ:
Centrum výcviku Lešť
  Predpokladaná hodnota:
957.839,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.08.2020
  Dátum zverejnenia:
26.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum výcviku Lešť
IČO: 00804932
Lešť , 96263 Pliešovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Lazárová
Telefón: +421 960465865
Email: lucia.lazarova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia ČOV HT - Oremov Laz
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Účelom stavebných prác je rekonštrukcia stavebných objektov, ako aj technologických celkov inštalovaných v ČOV HT Oremov Laz. Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli ČOV. Rekonštruované objekty sú štandardné objekty nevyhnutné pre prevádzku ČOV, bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistické riešenia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
957 839,64 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45252127-4
45252100-9
45259100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK0
SK03
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Centrum výcviku Lešť - ČOV HT OREMOV LAZ
II.2.4) Opis obstarávania
Účelom stavebných prác je rekonštrukcia stavebných objektov, ako aj technologických celkov inštalovaných v ČOV HT Oremov Laz. Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli ČOV. Rekonštruované objekty sú štandardné objekty nevyhnutné pre prevádzku ČOV, bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistické riešenia. Objekty ČOV vhodne zapadajú do okolitého prostredia, zeleň je v areáli a vedľa areálu existujúcej ČOV bohato zastúpená.

Rekonštrukcia ČOV HT Oremov Laz bude zahŕňať najmä:
-Rekonštrukcie mechanického pred čistenia hrubé a jemné hrablice, lapač piesku,
-Rekonštrukcie aktivačných a dosadzovacích nádrží vrátane nových rozdeľovacích objektov a prepojovacích potrubí,
-Vybudovanie terciárneho stupňa, stanice zvozu žumpových vôd,
-Rekonštrukcia kalového hospodárstva,
-Areálové komunikácie, spevnené plochy,
-Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia.

Celý areál čistiarne je oplotený, nespevnené plochy sú zatrávnené. Osvetlenie areálu čistiarne je zabezpečené existujúcimi svietidlami VO. Vstup/vjazd do areálu ČOV HT Oremov laz je zabezpečený z miestnych komunikácii vo vojenskom obvode Lešť, ktorá bezprostredne nadväzuje na regionálnu cestu II/527 za obcou Pliešovce.
Členenie stavby na stavebné objekty
Navrhovaná stavba rieši rekonštrukciu ČOV HT Oremov Laz. Objektová skladba pre účely rekonštrukcie ČOV je popísaná nižšie.

Stavebné objekty ČOV:
SO 01 Mechanické predčistenie
01.1 Hrablice
01.2 Lapač piesku
SO 02 Aktivačné nádrže
SO 03 Dosadzovacie nádrže
SO 04 Terciárny stupeň
SO 05 Kalové hospodárstvo
SO 06 Stanica zvozu žumpových vôd
SO 07 Areálové komunikácie, spevnené plochy
SO 08 Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia
SO 09 Rozvod vody, výustný objekt, prepojovacie potrubia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
957 839,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 13
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa § 32
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 až 7 alebo § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky (2017,2018,2019), resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v objeme minimálne 4 500 000,00 € bez DPH (slovom: štyrimiliónypäťstotisíc eur).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Osvedčenie o vykonaní skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúci so zameraním pre odbor 23 vodohospodárske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s minimálnou 5 ročnou praxou, doložené profesijným životopisom a zoznamom realizovaných projektov.

Uchádzač predloží zoznam (referencie) uskutočnených stavebných prác za prechádzajúcich päť rokov od dňa vyhlásenia verejného obstarávania alebo za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom uskutočnené stavebné práce boli charakteru rovnakého alebo obdobného ako stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky, pričom minimálna kumulatívna úroveň hodnoty deklarovaných plnení musí byť 1 000 000,00 € bez DPH.

Predložený Zoznam podľa tejto podmienky účasti:
-je doplnený dokladom, ktorým je referencia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 40 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo
-doplní uchádzač predložením dokladu, ktorým je potvrdenie odberateľa, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Predložený Zoznam uskutočnených stavebných prác a potvrdenie odberateľa musia obsahovať minimálne tieto údaje:
a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;
b) Obchodné meno a sídlo odberateľa;
c) Zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stavebných prác
d) Popis predmetu stavebných prác, z ktorého budú jasne a určito zrejmé rozhodné plnenie.
e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok
f) Skutočnú (fakturovanú) cenu za plnenie predmetu zákazky pre odberateľa na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, ktorou sa pre účely vyhodnotenia podmienky účasti rozumie cena bez DPH (ďalej aj ,,cena).
g) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov obsiahnutých v predloženom Zozname uskutočnených stavebných prác a potvrdeniach odberateľov.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorou preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba ktorej kapacity majú byť využité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia.

Systém manažérstva kvality podľa § 35
Uchádzač predloží certifikát STN EN ISO 9001 systém manažérstva kvality alebo iný ekvivalentný doklad, čím preukáže, že má zavedený systém manažérstva kvality.

Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001 alebo iným ekvivalentným dokladom, čím preukáže, že má zavedený systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri plnení predmetu zákazky bude zabezpečovať systematickým riadením ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku ako aj ostatných osôb ovplyvňovaných vykonávanými prácami

Systém environmentálneho manažérstva podľa § 36
Certifikát STN EN ISO 14001 systému environmentálneho manažérstva v oblasti realizácií stavieb pozemných komunikácií alebo iným ekvivalentným dokladom, čím preukáže, že má zavedený systém environmentálneho manažérstva
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 10:00
Miesto: Centrum výcviku Lešť , 962 63 Pliešovce , Ubytovňa Slávia 100
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obhliadka predmetu zákazky je odporúčaná a bude vykonaná dňa 07.09.2020 o10:00 hod. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podmienkach

Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní, zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 45 000,- EUR slovom (štyridsaťpäťtisíc EUR).Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.08.2020