Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárska Nitra

  Zadávateľ:
ENERGO-SK, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
437.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2020 12:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.08.2020
  Dátum zverejnenia:
26.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ENERGO-SK, a.s.
IČO: 36565482
Námestie Jána Pavla II. 4, 95050 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Martin Mečiar
Telefón: +421 905594648
Email: kancelaria@kvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.energo-sk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
akciová spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárska Nitra
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
predmetom zákazky je rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárska Nitra v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
437 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
II.2.4) Opis obstarávania
predmetom zákazky je rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárska Nitra v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
437 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1podľa§ 32 ods. 1 písm. e) zákona záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

1.2podľa§ 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
b)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: -verejný obstarávateľ nepožaduje
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
3.1podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznamom stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.

-ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia.

-ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení bude potvrdený odberateľom; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o uskutočnení stavebných prác, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky (rekonštrukcia tepelného hospodárstva) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov v minimálnej súhrnnej hodnote 400.000,00 eur bez DPH resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12- priemerného kurzu roku ( priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo k ukončeniu plnenia. Predložené potvrdenia (doklady) musia jednoznačne obsahovať meno, adresu zmluvného odberateľa, predmet plnenia, zmluvnú cenu a meno kontaktnej osoby zmluvného odberateľa s uvedením jej telefónneho čísla, miesto, lehotu uskutočnenia prác, a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

3.2podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác na výkon činnosti stavbyvedúceho, t.j. uchádzač na overenie tejto skutočnosti predloží platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na požadovanú odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odbornej spôsobilej osoby vydaný príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine uchádzača. Doklad musí byť predložený ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a originálnym podpisom stavbyvedúceho.
3.3podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa (ak je v čase predkladania ponúk známy) uchádzač predloží vyplnenú Prílohu D týchto súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciu alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2020 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby sa záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní u neho registrovali. Pre
účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie
ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke
(www.uvo.gov.sk), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.
Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese : https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo Výzve na predkladanie ponúk alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom
prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 zákona o VO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
Zákazka bude zadaná postupom podlimitnej zákazky podľa § 112-116 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systém EVO, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.08.2020