Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta

  Zadávateľ:
Mesto Handlová
  Predpokladaná hodnota:
534.484,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.08.2020
  Dátum zverejnenia:
26.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Handlová
IČO: 00318094
Námestie baníkov 7, 97251 Handlová
Slovensko
Kontaktná osoba: Jaroslav Babic
Telefón: +421 911822711
Email: euprojekty@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/425415
Hlavná adresa(URL): http://www.handlova.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta
Referenčné číslo: ID-0025
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Členená objektová skladba:
SO.01 - Chodníky a spevnené plochy
SO.01-01 - Chodník 1 parkový - dláždený, novostavba
SO.01-02 - Chodník 2 - dláždený, rekonštrukcia betónového
SO.01-03 - Chodník 3 parkový - dláždený, novostavba
SO.01-04 - Nástupné plochy a terénne schody pre detské ihrisko 4 - dláždené, novostavba
SO.01-05 - Chodník 5 parkový - štrkový trávnik, novostavba
SO.01-06 - Stojisko komunálneho odpadu 6 - dláždené, rekonštrukcia

SO.02 - Vodné hry
SO.02-01 - Rigol z kamenných kociek
SO.02-02 - Hracia plocha s možnosťou zachytávania dažďovej vody pre systém vodných hier
SO.02-03 - Vsakovacia jama s vlhkomilným bylinným spoločenstvom
SO.02-04 - Odpočinkové plato
SO.02-05 - Herné prvky vodných hier

SO.03 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

SO.04 - Verejná zeleň
SO.04-01 - Rekultivácia existuj. zatrávnených plôch a zakladanie nových trávnikov výsevom
SO.04-02 - Výsadba drevín
SO.04-03 - Výsadba okrasných kríkov a tráv
SO.04-04 - Rastlinná výsadba
SO.04-05 - Štrkové trávniky, úprava viac zaťažených trávnatých podkladov

SO.05 - Detské ihrisko a mobiliár
SO.05-01 - Prvky detského ihriska a dopadové plochy
SO.05-02 - Parkový mobiliár a mobiliár detského ihriska

Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
534 484,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233160-8
45212120-3
45316100-6
45112320-4
77315000-1
37535200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Handlová,
parcely reg.C: 1436/1, 1436/180, 1436/195, 1436/203, 1436/204, 1436/206, 1436/214, 1436/215, 1436/180, 1436/195, 1436/196, 1436/220
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
534 484,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO4-SC431-2017-16
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

§ 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží písomné vyjadrenie banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.

Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v § 33 ods. 2 ZVO.

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a) §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

b) § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy,

c) § 35 uvedením opatrení manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad a)
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) na zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v súhrnom objeme minimálne 1 000 000,- € bez DPH.
Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať - inžinierske stavby.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie zverejnené na portáli ÚVO v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.

Ad b)
Predložením platného certifikátu, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalentom v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb,

Ad c)
Predložením platného certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalent v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne.

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku podľa ustanovenia § 46 zákona vo výške 15 000,00 EUR.

Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie
- zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa

Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 10:00
Miesto: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová (zasadačka)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky, ktorá je definovaná pre podlimitnú zákazku, hodnotu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluva nadobúda účinnosť len v prípade úspešného overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku za predpokladu splnenia podmienok stanovenými platnými právnymi predpismi. Pokiaľ nebude úspešne overený proces verejného obstarávania a nebude pridelený nenávratný finančný príspevok na realizáciu Zmluvy o dielo, Zmluva o dielo účinnosť nenadobudne.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom a k samotnej realizácii projektu, pre nemožnosť plnenia na strane verejného obstarávateľa z dôvodu negatívnych vplyvov pandémie ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2, a jej dôsledkov na rozpočet verejného obstarávateľa.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Ďalšie podmienky zmlúv sú súčasťou súťažných podkladov sú uvedené v Zmluve o dielo- (Príloha č.1).

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 37.

V zmysle § 112, ods. 6 verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://euprojekty.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://euprojekty.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/25)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://euprojekty.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://euprojekty.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf (vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.08.2020