Pracovné odevy - Bundy pre zamestnancov dozornej a strážnej služby a reprezentačné zložky OS SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
420.440,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.08.2020
  Dátum zverejnenia:
26.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Novák
Telefón: +421 2960317667
Fax: +421 2960312510
Email: peter.novak@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mod.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pracovné odevy - Bundy pre zamestnancov dozornej a strážnej služby a reprezentačné zložky OS SR
Referenčné číslo: ÚIA-3/1-36/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
18110000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Pracovné odevy - Bundy pre zamestnancov dozornej a strážnej služby a bundy pre hudobníkov a reprezentačné zložky príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v celkovom množstve
3 000 ks na obdobie 48 mesiacov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
420 440,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35810000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová,
Vojenský útvar 9994 Nemšová Centrum zásob Poprad, ul. Skladová 3, 058 01 Poprad.
II.2.4) Opis obstarávania:
Bundy pre zamestnancov dozornej a strážnej služby olivovozelenej farby, bundy pre hudobníkov a reprezentačné zložky OS SR tmavošedej farby pre hudobníkov a reprezentačné zložky príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v celkovom množstve 3 000 ks na obdobie 48 mesiacov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
420 440,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
f1) uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým čestným vyhlásením,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.2.Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie:
Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní , preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v písm. a1) až f1) tohto oddielu súťažných podkladov.
Ďalšie podmienky účasti súvisiace s týmto verejným obstarávaním sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovný doklad/doklady, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
1.V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
1.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
1.1.2 Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk) , od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu 1.1.1 tohto oddielu súťažných podkladov.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

3.Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 1. tohto oddielu súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
1. podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t.j. Pracovné odevy - bundy pre zamestnancov dozornej a strážnej služby a reprezentačné zložky OS SR, alebo obdobného tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene: 600 000,00 € vrátane DPH.
Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie. Ak takéto referencie uchádzača existujú a sú uvedené v evidencii referencií ÚVO podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, priloží uchádzač zoznam týchto referencií s uvedením ich čísla (napr. referencia-46862.pdf).
2. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní opisom ponúkaného tovaru.
2.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru, v ktorom uvedú obchodné označenie tovaru, technické, kvalitatívne, materiálové parametre ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Opis ponúkaného tovaru musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky.
3. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní vzorkami tovaru.
3.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzači predložia vzorky tovarov predmetu zákazky podľa nižšie uvedených požiadaviek:
1.Bunda pre zamestnancov dozornej a strážnej služby1 ks3/53
2.Bunda pre hudobníkov a reprezentačné zložky OS SR 1 ks 3/53
3.2. Vzorky tovarov predmetu zákazky musia zodpovedať technickým, kvalitatívnym a materiálovým parametrom požadovaným v bode C. Opis predmetu zákazky tejto požiadavky.
Každá predkladaná vzorka musí byť označená akreditovanou skúšobňou, ktorá má príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem priamo na vzorke s vyznačením čísla certifikátu (označenie nie na obale) z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými výsledkami skúšok a certifikátmi. Označenie musí byť pripevnené tak, aby ho nebolo možné bez porušenia zameniť. Certifikáty alebo potvrdenia musia byť predložené s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na vzorky tovaru, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
4. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2020 10:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 20 ods.8 vo väzbe na § 20ods.7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov, pokiaľ nie je uvedené inak.
2 .Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/.Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.
3.V prípade potreby môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, na adrese podľa oddielu I, bodu 10. tohto oznámenia.
Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť o vysvetlenie podľa bodu 10.1.súťažných podkladov doručená verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred najneskôr do 14.10.2019 do 10.00hod.
4.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.
5.Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 15 000,00 EUR (slovom pätnásťtisíc EUR). Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
6.Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
7.Otváranie ponúk je v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. bude vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
8.Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9.Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko tovary, ktoré sú predmetom zákazky navzájom súvisia, sú komplementárne, resp. budú slúžiť na rovnaký účel. Nie je ich možné považovať za samostatné predmety zákazky z dôvodu, že ide o zákazky, ktoré nie sú samostatné z hľadiska funkčného, časového, z hľadiska technických špecifikácií a typu zmluvy.
10.Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
11.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nezaoberá sa obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.08.2020