Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejnej zelene

  Zadávateľ:
Mesto Levice
  Predpokladaná hodnota:
2.787.302,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.08.2020
  Dátum zverejnenia:
26.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00307203
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Fabianová
Telefón: +421 366350222
Email: zuzana.fabianova@levice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.levice.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.levice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejnej zelene
Referenčné číslo: 9089/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
77300000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky bude zabezpečovanie nasledovných služieb v oblasti údržby verejnej zelene v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar s Horša a to po dobu 5 rokov: starostlivosť o stromy, starostlivosť o kríky, ruže, trvalky, letničky a ostatná údržba zelene.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 787 302,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77310000-6
77312000-0
77312100-1
77314100-5
77340000-5
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Levice a mestské časti mesta Levice
II.2.4) Opis obstarávania:
Víťazný uchádzač bude zabezpečovať nasledovné služby v oblasti údržby verejnej zelene v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar s Horša a to po dobu 5 rokov:
Predmetom údržby verejnej zelene bude:
A.Starostlivosť o stromy
B.Starostlivosť o kríky, ruže, trvalky, letničky a ostatná údržba zelene
C.Starostlivosť o trávnaté plochy
Lokality výkonu týchto činností: verejné priestory mesta a mestských častí, mestské parky, zrekultivované skládky odpadov, priemyselné parky, odvodňovacie jarky.
Bližšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 787 302,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2025
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie služieb na úseku verejnej zelene podľa presne stanovených požiadaviek verejného obstarávateľa v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša pričom nerozdelením predmetu zákazky na časti verejný obstarávateľ neuprie ani neobmedzí účasť záujemcov v danom verejnom obstarávaní.

Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Verejný obstarávateľ zadefinoval v časti Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch, predmet tejto zákazky ako služby na úseku verejnej zelene v Meste Levice a v jeho 4 mestských častiach: Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar., pričom tieto služby zahŕňajú najmä starostlivosť o stromy, starostlivosť o kríky, ruže, trvalky, letničky, ostatnú údržbu zelene a starostlivosť o trávnaté plochy v meste Levice a jeho mestských častiach. Všetky činnosti, ktoré sú zahrnuté v predmete zákazky spolu navzájom úzko súvisia. Z hľadiska včasného a kvalitného poskytovania plnenia predmetu zákazky ako aj z dôvodu zachovania kontinuity poskytovaných služieb, je žiaduce nedeliť predmet zákazky na časti. Zadefinovaním zákazky ako jedného celku predpokladá verejný obstarávateľ vytvorenie fungujúceho systému poskytujúceho služby na úseku údržby verejnej zelene tým istým dodávateľom, a to z dôvodu, aby bola zachovaná komplexnosť, kvalita, hospodárnosť a efektívnosť poskytovania predmetu zákazky.
V danom prípade verejný obstarávateľ po zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky, spolu časovo, miestne, vecne a funkčne súvisia. Prípadné rozdelenie na časti, alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Práve naopak, zadaním zákazky v celom objeme je vytvorený predpoklad na dosiahnutie výhodnejších cien pre verejného obstarávateľa za poskytovanie predmetu zákazky, čo môže mať vplyv na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných finančných prostriedkov.

Členovia komisie na prípravu súťažných podkladov na zasadnutí schválili nedeliť zákazku na časti, nakoľko neobsahuje samostatne oddeliteľné celky, práve naopak, delením zákazky by mohol vzniknúť menší záujem zo strany uchádzačov o jej poskytovanie.

Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) a ich splnenie preukazuje spôsobom podľa § 32 alebo podľa § 152 Zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení Zákona.

V zmysle § 39 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). Verejný obstarávateľ bude považovať za postačujúce, ak splnenie podmienok (týkajúce sa časti IV.: Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) preukáže uchádzač odpoveďou na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (:Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
Elektronická verzia formuláru JED-u je verejne a bez obmedzení dostupný na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk
Manuál pre správne vyplnenie JED-u je dostupný na stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

Ďalšie podmienky týkajúce sa preukazovania osobného postavenia uchádzačov sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti A.3-podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodaného predmetu zákazky v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s poskytovaním predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru.

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d), v súvislosti s § 35: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ považuje túto požiadavku za primeranú a jej potreby vyplynula z potreby overenia a preukázania kvality technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.

(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti:
Stanovením tejto podmienky požaduje verejný obstarávateľ preukázať, že uchádzač bude mať k dispozícii dostatočné personálne kapacity na plnenie predmetu zmluvy a zároveň požaduje verejný obstarávateľ poskytovanie predmetu zákazky osobami odborne spôsobilými na arboristické práce a starostlivosť o zeleň v záujme odbornej starostlivosti a ochrany existujúcich drevín a inej zelene v meste Levice a v mestských častiach.

(4) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h), v súvislosti s § 36: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ považuje túto požiadavku za primeranú a jej potreby vyplynula z potreby overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

(5) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
Odôvodnenie primeranosti:
Stanovením tejto podmienky požaduje verejný obstarávateľ preukázať, že uchádzač bude mať k dispozícii dostatočné technické vybavenie potrebné na plnenie predmetu zmluvy
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov, ako aj ďalšie informácie súvisiace podmienkami účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.3 - Podmienky účasti uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú podrobne špecifikované v časti B.1 - Opis predmetu zákazky, v časti B.2 - Obchodné podmienky a v časti B.3 -
Spôsob určenia ceny v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Výzva na účasť v e-aukcii bude zaslaná súčasne všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky splnili podmienky účasti a podmienky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky. Bližšie
informácie o použití elektronickej aukcie sú uvedené v bode 26 v časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v týchto
súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.09.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 10:00
Miesto: Budova Mestského úradu v Leviciach, zasadačka č. 39, I. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije v procese
zadávania tejto zákazky elektronickú aukciu, je v súlade s § 54 ods. 3 otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania
ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Nadlimitná zákazka podľa ustanovenia § 66 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Súťažné podklady sú dostupné na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/ a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334) odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
3. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 100 000,- € (slovom: jednostotisíc EUR). Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Záujemca/uchádzač v tomto verejnom obstarávaní musí spĺňať podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona.
5. Vzhľadom na opis predmetu zákazky a podmienky účasti predmetu zákazky je toto verejné obstarávanie zelené verejné obstarávanie a vzhľadom na určené obchodné podmienky zahŕňa predmet zákazky sociálne aspekty.
6. Toto verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií.
7. Úspešný uchádzač je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky:
-mať uzavreté povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie na všetky vozidlá, ktorými bude vykonávať činnosti podľa predmetu zákazky,
-byť poistený voči akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobenej akýmkoľvek tretím osobám, ktorú môže spôsobiť pri výkone činnosti podľa predmetu zákazky. Požadovaný rozsah poistenia uchádzača za škodu podľa predchádzajúcej vety musí byť minimálne vo výške predpokladanej ročnej fakturácie. Uchádzač je povinný písomne preukázať verejnému obstarávateľovi poistenie ako aj rozsah poistenia zodpovednosti za škodu najneskôr pri vystavení prvej faktúry podľa Zmluvy a PZP a havarijné poistenie na požiadanie. Uchádzač je povinný udržiavať všetky poistenia v platnosti počas celého obdobia trvania zmluvy na tento predmet zákazky.
Bližšie podmienky poskytnutia predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 Obchodné podmienky v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: neuvedené
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.08.2020