Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro

  Zadávateľ:
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
  Predpokladaná hodnota:
332.358,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.09.2020 08:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.08.2020
  Dátum zverejnenia:
25.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
IČO: 37793225
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Slobodová
Telefón: +421 904492107
Email: obstaravanielrz@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálne združenie miest a obcí
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro
Referenčné číslo: 1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia a vybudovanie obojsmerného cyklochodníka v dvoch úsekoch prevažne v extraviláne obce Chmeľnica a mesta Stará Ľubovňa časť Podsadek. Cieľom rekonštrukcie je vytvoriť prepojenie pomocou cyklochodníka medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou Chmeľnica a prepojiť ho na existujúcu cyklo sieť a tak zvýšiť bezpečnosť tunajšej dopravy. SO 100-01 CYKLOCHODNÍK VETVA A
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
332 358,07 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Chmeľnica, mesto Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia a vybudovanie obojsmerného cyklochodníka v dvoch úsekoch prevažne v extraviláne obce Chmeľnica a mesta Stará Ľubovňa časť Podsadek. Cieľom rekonštrukcie je vytvoriť prepojenie pomocou cyklochodníka medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou Chmeľnica a prepojiť ho na existujúcu cyklo sieť a tak zvýšiť bezpečnosť tunajšej dopravy. SO 100-01 CYKLOCHODNÍK VETVA A
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Najnižšia cena
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota výstavby
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
332 358,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: PLSK.01.01.00-12-0109/17
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia
spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie
a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto
podmienky účasti.
V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom. Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. alebo
Podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením
- v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom
vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: písm. b) zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcich ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené
písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci
predmetu zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi,
vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota). Prílohou
zoznamu musí byť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným
zameraním inžinierske stavby/dopravné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky) podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES, fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti bude opečiatkovaná originálom pečiatky a podpísaná odborne spôsobilou osobou.(Ďalšie info v SP)
Ako dôkaz predložiť profesný CV osôb na výkon funkcie stavbyvedúceho podpísaný odborne spôsobilou osobou.
Verejný obstarávateľ požaduje zároveň predložiť čestné prehlásenie odborne spôsobilích osôb na výkon funkciestavbyvedúceho, že budú k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy, týkajúcej sa predmetu zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3. Zákona o verejnom obstarávaní Predbežne nahradiť doklady na je možné aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to JED-om
alebo
Podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením
- v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov 2015 až 2019, v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 870 000 € bez DPH súhrnne za päť rokov, pričom jedno stavebné dielo malo skutočný náklad min.320 000,00€ bez DPH. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač aj tieto referencie v tlačenej forme s podpisom oprávneného zástupcu uchádzača v ponuke predloží.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 11:00
Miesto: Mestký úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, zasadacia miestnosť 1 poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podmienky účasti na otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Systém ELENA je dostupný na webovom sídle www.e-lena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na
prevádzku systému.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
Systém ELENA je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia.
1. V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk .
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúkpostupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA;
Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk
5. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky, ktorá je stanovená vo výške 8 000 EUR (slovom osemtisíc EUR).
6. Verejný obstarávateľ v zmysle § 41 ods.3 zákon o verejnom obstarávaní požaduje, aby úspešný uchádzač v
zmluvenajneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

V zmysle platnej legislatívy bude fakturácia prebiehať podľa Zákona č.215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.
Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených, teda nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.08.2020