Stolárske zariadenia pre SOŠ Ivanská cesta 21

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
213.022,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.08.2020
  Dátum zverejnenia:
25.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo
Telefón: +421 248264139
Email: matej.melo@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750
Hlavná adresa(URL): https://bratislavskykraj.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stolárske zariadenia pre SOŠ Ivanská cesta 21
Referenčné číslo: EVO/6/OS
II.1.2) Hlavný kód CPV
42642100-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) stolárskych zariadení pre Strednú
odbornú školu technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava Ružinov v rámci projektu Vytvorenie a rekonštrukcia
COVP Ivanská cesta 21 pre školu so zameraním na stavebníctvo.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
213 022,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Stolárske zariadenia pre SOŠ Ivanská cesta 21 - časť A
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42620000-8
42621100-6
42642100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava Ružinov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) stolárskych zariadení pre Strednú
odbornú školu technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava Ružinov v rámci projektu Vytvorenie a rekonštrukcia
COVP Ivanská cesta 21 pre školu so zameraním na stavebníctvo.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
178 559,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302021Q717
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa, zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ: NFP
(nenávratný finančný príspevok) z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 2020. Kód výzvy: IROPPO2-SC223-2016-14, kód projektu 302021Q717.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Stolárske zariadenia pre SOŠ Ivanská cesta 21 - časť B
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42514300-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava Ružinov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) stolárskych zariadení pre Strednú
odbornú školu technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava Ružinov v rámci projektu Vytvorenie a rekonštrukcia
COVP Ivanská cesta 21 pre školu so zameraním na stavebníctvo.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 951,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302021Q717
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa, zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ: NFP
(nenávratný finančný príspevok) z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 2020. Kód výzvy: IROPPO2-SC223-2016-14, kód projektu 302021Q717.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Stolárske zariadenia pre SOŠ Ivanská cesta 21 - časť C
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42620000-8
42642100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava Ružinov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) stolárskych zariadení pre Strednú
odbornú školu technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava Ružinov v rámci projektu Vytvorenie a rekonštrukcia
COVP Ivanská cesta 21 pre školu so zameraním na stavebníctvo.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18 512,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302021Q717
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa, zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ: NFP
(nenávratný finančný príspevok) z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 2020. Kód výzvy: IROPPO2-SC223-2016-14, kód projektu 302021Q717.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO"alebo "zákon").
Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 (ak sa uplatňuje) súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).


Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod. 2 - certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. predloží: Katalógové listy k jednotlivým produktom v zmysle opisu predmetu zákazky, z ktorých budú zrejme technické parametre požadovaných tovarov a doklad/certifikát vyhlásenia o zhode k jednotlivým požadovaným tovarom, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky, alebo ekvivaletný doklad. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné doklady/certifikaty vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ.
Podmienka sa preukazuje pre každú časť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného
predávajúcim, splatnosť ktorého je do 60 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia. 60-dňová lehota splatnosti
faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku a postupy, ktoré určuje manuál IROP 2014 - 2020 pre plný súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, čo
predávajúci berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim predávajúcemu z tohto záväzkového vzťahu.

Predavajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v prípade,
ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov Európskej únie.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 13:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované
na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov
verejného sektora.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

4.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

5.Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Stolárske zariadenia pre SOŠ Ivanská cesta 21" je opakovane vyhlásené.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.08.2020