Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
307.597,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.08.2020
  Dátum zverejnenia:
25.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Novák
Telefón: +421 2960317667
Fax: +421 2960312510
Email: peter.novak@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mod.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Referenčné číslo: ÚIA-EL3/1-52/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
15810000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
307 597,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 2014 Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky - predpokladané množstvá na obdobie rokov 2020-2024 v kg
1.Chlieb pšenično ražný konzumný, podlhovastý celý 1 000 1 200 g - 26 700 kg
2.Chlieb pšenično ražný konzumný, krájaný balený 1000 g - 6 700 kg
3.Chlieb tmavý, krájaný hmotnosť cca 900 g - 11 400 kg
4.Rožok hladký 40 60 g - 3 400 kg
5.Rožok grahamový 40 60 g - 3 400 kg
6.Rožok cereálny 50 60 g - 3 400 kg
7.Žemľa 90 110 g - 6 700 kg
8.Pletenka 80 120 g - 6 700 kg
9.Bageta 100 150 g - 5 000 kg
10.Bageta cereálna 100 150 g - 5 000 kg
11.Bageta grahamová 100 150 g - 5 000 kg
12.Sendvič celý 400 600 g - 3 400 kg
13.Sendvič krájaný balený 400- 600 g - 8 400 kg
14.Strúhanka 500 g, 1 000 g - 3 700 kg
15.Droždie 500 g, 1 000 g - 670 kg
16.Croissanty plnené sladké 50 - 80g -670 kg
17.Makovka 60 80 g- 670 kg
18.Pečivo jemné plnené napr. šatôčky s rôznou náplňou (makové, lekvárové, tvarohové, orechové), sladké koláče, lupačky 60 - 70 g - 1 700 kg
19.Posúch cesnakový 80 - 120 g _ 3 400 kg
20.Pagáč oškvarkový 50 - 100 g - 340 kg
21.Bosniak 100 - 120 g - 5 000 kg
22.Croissanty maslový 50 80 g - 3 400 kg
23.Chlieb Pita 300 - 400 g - 4 000 kg
24.Banketové pečivo (rožky biele) 20 - 30 g - 340 kg
25.Banketové pečivo (rožky čierne) 20 - 30 g - 340 kg
26.Rožok bezlepkový 40 - 60 g - 34 kg
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
307 597,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
40
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
f1) uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým čestným vyhlásením,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.2.Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie:
Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní , preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v písm. a1) až f1) tohto oddielu súťažných podkladov.
Ďalšie podmienky účasti súvisiace s týmto verejným obstarávaním sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovný originálny doklad/doklady alebo jeho/ich úradne osvedčené kópie, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
1.V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1.1.Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.1.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár. Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
1.1.2.Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu 1.1.1. tohto oddielu súťažných podkladov.
2.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 2.1. tohto oddielu súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Ďalšie podrobné podmienky účasti súvisiace s týmto verejným obstarávaním sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.1.Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. pekárenských výrobkov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti ) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene v jednotlivých častiach predmetu zákazky nasledovne: 100 000,00 € vrátane DPH.
Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie. Ak takéto referencie uchádzača existujú a sú uvedené v evidencii referencií ÚVO podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, priloží uchádzač zoznam týchto referencií s uvedením ich čísla (napr. referencia-46862.pdf).
Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB zo dňa odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do vestníkov (Úradný vestník EÚ, Vestník VO).
Za rozhodujúce obdobie sa považuje obdobie posledných troch rokov odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.
Z predloženého dokladu/dokladov musí byť zrejmé, k akej časti predmetu zákazky sa predložené doklady vzťahujú.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní opisom ponúkaného tovaru.
2.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru samostatne za každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladajú ponuku. V opise ponúkaného tovaru uchádzači uvedú obchodné označenie a výrobcu tovaru ponúkaného tovaru, technické a kvalitatívne parametre ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare minimálne v rozsahu požiadaviek na predmet zákazky uvedených v týchto súťažných podkladoch v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky.
3. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
3.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
3.1.1. Platné potvrdenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR ( ŠVPS SR), prípadne Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu ŠVPS SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín, že prevádzka uchádzača vyhovuje podmienkam a legislatíve platnej v EÚ, prípadne ekvivalentný doklad.
3.1.2. Platné potvrdenie o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR.
Ďalšie podrobné podmienky účasti súvisiace s týmto verejným obstarávaním sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.09.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2020 09:30
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie ( ďalej len IS EVO ), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.
Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427725. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.
b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.
JED musí byť vyhotovený a predložený v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie EÚ 20167, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie (vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ), zákonom o verejnom obstarávaní a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Viazanosť ponúk zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní sa nepožaduje.
4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.
5. Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nezaoberá sa obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.08.2020