Komunitné centrum Dubovce

  Zadávateľ:
Obec Dubovce
  Predpokladaná hodnota:
196.423,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 15:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.08.2020
  Dátum zverejnenia:
24.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dubovce
IČO: 00309516
Dubovce 175, 90862 Dubovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Dorothea Mikulová
Telefón: +421 346697132
Fax: +421 346697134
Email: dubovce@dubovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dubovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komunitné centrum Dubovce
Referenčné číslo: 54/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho objektu bývalej základnej školy a nová prístavba pre funkciu komunitného centra, v zástavbe rodinných domov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
196 423,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Okres Skalica
Obec Dubovce
katastrálne územie Vidovany
parcely č. 99/1, 99/2, 99/3, 100/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktoré pozostávajú z rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy pre činnosť komunitného centra /objekt SO 01/, z novej prístavby komunitného centra /objekt SO 01.1/, z rekonštrukcie elektrickej prípojky /objekt SO 02/, z areálového vodovodu /objekt SO -04/, z areálovej splaškovej a dažďovej kanalizácie /objekt SO 31, SO 32/. Celková úžitková plocha: 246,84 m2.

Rozsah požadovaných stavebných prác je vymedzený projektovou dokumentáciou pre DSP, s názvom Komunitné centrum Dubovce, vypracovanou firmou SH final s.r.o., Robotnícka 9, Nitra /príloha č. 1 Súťažných podkladov/. Presný rozsah prác je vymedzený položkovým výkazom výmer / príloha č. 2 Súťažných podkladov/.

Zákazka musí rešpektovať: Stavebné povolenie č.: Č. Výst. 2505/2017 zo dňa 29. 09. 2017. /príloha č. 3 Súťažných podkladov/
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
196 423,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 13
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje
II.2.14) Doplňujúce informácie
OPLZ-PO6-SC613-217-2
Predmet zákazky bude financovaný v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom NFP Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvom vnútra SR, kód projektu 312061Q813, číslo zmluvy ZM_SEP-IMRK2-2018-002549.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí spĺňať podmienky účasti podľa zákona č. 343/2015 Z.z. § 32 písm. e) a písm. f)

§ 32 ods.1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť

§ 32 ods.1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

a/ Uchádzač preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO

- §32 ods. 2) písm. e) doložením dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu o oprávnení podnikať. Verejný obstarávateľ splnenie podmienky u uchádzača preverí sám - doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy /(§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

- v zmysle §32 ods. 2) písm. f) doložením potvrdeného čestného vyhlásenia. Uchádzač podmienku podľa §32 ods. 2 písm. f/ preukazuje čestným vyhlásením aj napriek zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, keďže čestným vyhlásením sa preukáže aktuálnosť údajov /príloha č.10 SP/.

b/ Ak uchádzač využije subdodávateľov, každý subdodávateľov musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1, písm. e/ a f/.

c/ Ďalej v rozsahu spracovanom v Súťažných podkladoch /osobné postavenie/ v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a/ Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí spĺňať podmienky účasti podľa zákona č. 343/2015 Z.z. § 34 písm. b) a písm. g)

b/ Ďalej v rozsahu spracovanom v Súťažných podkladoch /Technická a odborná spôsobilosť/, v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov /Technická a odborná spôsobilosť/, v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Úspešný uchádzač a jeho subdodávatelia sú povinní byť v deň podpisu Zmluvy o dielo zapísaní v Registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ túto povinnosť overí v Registri PVS.
3. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo predloží poistnú zmluvu alebo poistku zodpovednosti podnikateľa za spôsobenú škodu.
4. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy o dielo predloží aktualizovaný zoznam subdodávateľov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 16:30
Miesto: Obec Dubovce
Obecný úrad Dubovce 175
zasadacia miestnosť
908 62 Dubovce
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné v nadväznosti na ustanovenie §52 ods.2 zákona o VO.
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pri obstarávaní sa uplatňuje
1. sociálny aspekt počas doby realizácie stavebných prác
2. zelené verejné obstarávanie
3. komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje písomne - prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle §20 zákona 343/2015 ZVO, prostredníctvom komunikačného rozhrania Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO).
4. faktúry budú splatné do 60 dní po prevzatí predmetu zákazky v nadväznosti na podpísaný preberací protokol.
5. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy.
6. bližšie podmienky k jednotlivým bodom sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. v zmysle §40 ods. 6 písm. g/ verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.08.2020