Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022

  Zadávateľ:
TECHNOTUR s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
1.747.730,54 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.08.2020
  Dátum zverejnenia:
24.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
TECHNOTUR s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36704482
Gen. M. R. Štefánika 380/45 , 91601 Stará Turá
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Jančová
Telefón: +421 948030485
Email: jancova@obstarame.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9982
Hlavná adresa(URL): http://www.technotur.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022
Referenčné číslo: OS20TUR032
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom časti zákazky č.1 je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky a predmetom časti zákazky č. 2 je združená dodávka zemného plynu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky. Dodávka zemného plynu musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 747 730,54 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dodávka elektrickej energie pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09310000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty vo vlastníctve alebo v správe verejného obstarávateľa a subjektov, pre
ktoré verejný obstarávateľ nakupuje. Bližšie podrobnosti sú uvedené v SP.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP), vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
472 531,54 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ nakupuje v prípade tejto časti predmetu zákazky aj v mene nasledovných subjektov:
1.TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará, IČO: 36 704 482
2.Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá, IČO: 36129445
3.Dom kultúry Javorina Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá, IČO: 36130125
4.Lesotur s.r.o., Ul. SNP 72/36, 916 01 Stará Turá, IČO: 36715191
5.Materská škola Stará Turá, Hurbanova 153/63, Stará Turá 916 01, IČO: 51490609
6.PreVaK, s.r.o., Púchovská 8 831 06 Bratislava, IČO: 35915749
7.JUSTUR , spol. s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 31 102 450
8.TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, mestská príspevková organizácia, Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá, IČO: 35602210
9.Základná škola, Hurbanova ulica 128/25, 916 01 Stará Turá, IČO: 36125121
10.Základná umelecká škola Stará Turá, SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá, IČO: 36125270
11.Mesto Stará Turá, Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 00312002
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodávka zemného plynu pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09123000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty vo vlastníctve alebo v správe verejného obstarávateľa a subjektov, pre
ktoré verejný obstarávateľ nakupuje. Bližšie podrobnosti sú uvedené v SP.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je združená dodávka zemného plynu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky. Dodávka zemného plynu musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 275 199,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ nakupuje v prípade tejto časti predmetu zákazky aj v mene nasledovných subjektov:
1. TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará, IČO: 36 704 482
2.Základná umelecká škola Stará Turá, SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá, IČO: 36125270
3.Lesotur s.r.o., SNP 72/36, 916 01 Stará Turá, IČO: 36715191
4.Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 00312002
5.Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25, 916 01 Stará Turá, IČO: 36125121
6.Materská škola Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá, IČO: 51490609
7.Základná škola, Komenského 1/320, 916 01 Stará Turá
8.JUSTUR , spol. s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 31 102 450
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
(2)Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3. V zmysle § 152 ods. 1 ZVO, uchádzač, záujemca môže nahradiť doklady podľa § 32 ods. píms. a) až f) ZVO, zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
4. V súlade s § 39 ZVO, uchádzač môže nahradiť doklady podľa odseku 1, Jednotným európskym dokumentom.
5. Viac podrobností je uvedených v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: pre časť 1 zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodania tovarov obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne:
-100 000 EUR bez DPH; Za zákazky obdobného alebo rovnakého charakteru sa považujú dodávky elektriny v
predchádzajúcich troch rokoch pred dňom uverejnenia oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku
verejného obstarávania.
pre časť 2 zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodania tovarov obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne:
-300 000 EUR bez DPH; Za zákazky obdobného alebo rovnakého charakteru sa považujú dodávky plynu v
predchádzajúcich troch rokoch pred dňom uverejnenia oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku
verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2020 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie v súlade s § 54 ZVO neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia.Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom,t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
2.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému Josephine. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine.
Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať v
systéme Josephine. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému Josephine.
3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase
8.00-16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle tri pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7890/summary čím
verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.08.2020