Zber odpadu v obci Holice a jeho uloženie na skládku

  Zadávateľ:
Obec Holice
  Predpokladaná hodnota:
290.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.08.2020
  Dátum zverejnenia:
24.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Holice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305405
Póšfa 151, 93034 Holice
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Telefón: +421 911231846
Fax: +421 315545103
Email: ocuholice@panelnet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4181
Hlavná adresa(URL): https://gelle.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zber odpadu v obci Holice a jeho uloženie na skládku
Referenčné číslo: Odpady2
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zber komunálneho odpadu v obci Holice, odvoz zmesového komunálneho odpadu, objemného a stavebného odpadu zo zberného dvora a uložení na skládku
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
290 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Holice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zber komunálneho odpadu v obci Holice, odvoz zmesového komunálneho odpadu, objemného a stavebného odpadu zo zberného dvora
a)Zmesový komunálny odpad:
i)1100 ks 120 litrových nádob 2 týždňový cyklus
ii)10 ks 1100 l nádob 2 týždňový cyklus
iii)7 ks 1100 l nádob (vo vlastníctve obce) 2 týždňový cyklus
iv)cca 300 ks (predpoklad) 150 l vriec/rok príležitostne
b)Zberný dvor zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad
i)výmena (pristavenie prázdneho a odvoz plného) vaničkového kontajnera s objemom 7m3
predpokladané množstvo 12x za rok.
ii)Vývoz vaničkových kontajnerov s objemom 7m3 )(kontajnery vo vlastníctve obce predpokladané množstvo
12x za rok
iii)Výmena a (pristavenie prázdneho a odvoz plného) ABROLL kontajnera s objemom 30m3 - predpokladané
množstvo 26x za rok.
iv)Vývoz ABROLL kontajnera s objemom 15m3 kontajnery vo vlastníctve obce predpokladané množstvo 12x
za rok
c)Prenájom nádob na odpad:
i)1100 ks 120l nádob
ii)10 ks 1100 l nádob
iii)2 ks vaničkového kontajnera s objemom 7m3 (predpokladá sa výmena prázdny za plný)
iv)2 ks ABROLL kontajnera s objemom 30m3 (predpokladá sa výmena prázdny za plný)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
290 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejné obstarávanie sa uskutoční pomocou systému EVO. Informácie o systéme ako aj technické požiadavky na
predloženie ponuky v systéme EVO sú uvedené https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

Podmienkou pre úspešné predkladanie žiadosti o účasť/ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese : https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 dokladmi podľa ods. 2 , resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Pri predkladaní ponuky môže uchádzač postupovať podľa ods. 20 písm. c) časti A Súťažných podkladov (obstarávaní dočasne nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom), pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať údaje z informačných systémov verejnej správy na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.09.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2020 16:00
Miesto: Obecný úrad Holice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zelené verejné obstarávanie - vozidlá na zber komunálneho odpadu budú musieť spĺňať emisnú normu EURO VI
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.08.2020