Poskytovanie bezpečnostných služieb a činností informátora

  Zadávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.572.027,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.08.2020
  Dátum zverejnenia:
24.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Daniela Tomovičová
Telefón: +421 259374342
Email: daniela.tomovicova@minedu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/603
Hlavná adresa(URL): http://www.minedu.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie bezpečnostných služieb a činností informátora
Referenčné číslo: 2020/13771-B2630
II.1.2) Hlavný kód CPV
79710000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosti informátora za účelom ochrany osôb a majetku verejného obstarávateľa ako aj ďalšie služby spadajúce do pôsobnosti zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o súkromnej bezpečnosti). Jedná sa o poskytovanie strážnej služby podľa § 2 ods. 1, písm. a) v nadväznosti na § 3, písm. a) až h) zákona o súkromnej bezpečnosti.

Časť 1 Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora Bratislava
Časť 2 Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora Budmerice

Podrobný opis predmetu zákazky na poskytnutie služby osobitne pre obidve časti predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 572 027,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Pridelenie zákazky kombináciou obidvoch častí.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora - Bratislava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
79711000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom poskytovania služby sú budovy MŠVVaŠ SR v Bratislave
a) Stromová 1, Bratislava,
b) Hanulova 5/B, Bratislava,
c) Búdková 2, Bratislava,
d) Černyševského 27, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosti informátora za účelom ochrany osôb a majetku verejného obstarávateľa ako aj ďalšie služby spadajúce do pôsobnosti zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o súkromnej bezpečnosti). Jedná sa o poskytovanie strážnej služby podľa § 2 ods. 1, písm. a) v nadväznosti na § 3, písm. a) až h) zákona o súkromnej bezpečnosti.

Podrobný opis predmetu zákazky na poskytnutie služby tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 351 976,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu t.j. predĺžiť platnosť zmluvy o ďalších 36 mesiacov, za podmienok, ako je uvedené v zmluve. Opciu si Objednávateľ môže uplatniť u Poskytovateľa písomne, počas účinnosti zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:

Časť 1 Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora - Bratislava
Celková cena vrátane uplatnenia opcie nesmie presiahnuť sumu vo výške 1 351 976,00 € bez DPH (slovom jedenmilióntristopäťdesiatjednatisícdeväťstosedemdesiatšesť EUR a nula centov), na obdobie 48 mesiacov, a to nasledovne:
-na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do výšky vyčerpania finančného limitu 337 994,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr,
-v prípade uplatnenia opcie na obdobie ďalších 36 mesiacov vo finančnom limite 1 013 982,00 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ v prípade záujmu umožní záujemcom obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Podrobnosti sú uvedené v Súťažných pokladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora - Budmerice
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
79711000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Administratívno-technická budova Budmerice, Jablonecká 368.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosti informátora za účelom ochrany osôb a majetku verejného obstarávateľa ako aj ďalšie služby spadajúce do pôsobnosti zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o súkromnej bezpečnosti). Jedná sa o poskytovanie strážnej služby podľa § 2 ods. 1, písm. a) v nadväznosti na § 3, písm. a) až h) zákona o súkromnej bezpečnosti.

Podrobný opis predmetu zákazky na poskytnutie služby tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
220 051,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu t.j. predĺžiť platnosť zmluvy o ďalších 36 mesiacov, za podmienok, ako je uvedené v zmluve. Opciu si Objednávateľ môže uplatniť u Poskytovateľa písomne, počas účinnosti zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Časť 2 Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora Budmerice.
Celková cena vrátane uplatnenia opcie nesmie presiahnuť sumu vo výške ,, 220 051,00" €) bez DPH (slovom:dvestodvadsaťtisícpäťdesiatjedna EUR a nula centov) na obdobie 48 mesiacov, a to nasledovne:
-na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do výšky vyčerpania finančného limitu 55 012,75 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr,
-v prípade uplatnenia opcie na obdobie ďalších 36 mesiacov vo finančnom limite
165 038,25 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ v prípade záujmu umožní záujemcom obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Podrobnosti sú uvedené v Súťažných pokladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie (§ 32 zákona) Platí pre obidve časti predmetu zákazky

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 zákona overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona cez informačné systémy verejnej správy portál oversi.gov.sk

Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač so sídlom podnikania na území Slovenskej republiky nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a)doklad z registra právnických osôb;
b)potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne,
c)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu;
d)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona v znení účinnom do 01. 12. 2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne vykonanú predmetnú aktualizáciu v zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému oversi.sk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 33 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a), d), g) a l) zákona. Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v prílohe č. 4 súťažných podkladov, osobitne pre danú časť, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa v IS EVO

Časť č. 1 Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora Bratislava
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
3.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
3.2 § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
3.3 § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3.4 § 34 ods. 1 písm. l) zákona - uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Časť 2 Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora - Budmerice
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
3.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
3.2 § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
3.3 § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3.4 § 34 ods. 1 písm. l) zákona - uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z dôvodu obmedzenia počtu znakov bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača k minimálnej požadovanej úrovni štandardov sú uvedené v prílohe č. 4 súťažných podkladov. Podmienky účasti sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa a v IS EVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Spadajúce do pôsobnosti zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 10:30
Miesto: Otváranie/Sprístupnenie ponúk sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1, 813 30 Bratislava, zasadačka 9. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude verejné. Informácie o oprávnených osobách, ktoré sa môžu zúčastniť na otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 21.2.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ postupuje reverznou verejnou súťažou podľa § 66 ods. 7 zákona, druhá veta.
2. Toto obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie- IS EVO (www.uvo.gov.sk). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe žiadosti záujemcu.
3. Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá presiahne PHZ.
5. Požaduje sa zábezpeka ponuky:
Časť 1 Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora Bratislava - vo výške 50 000,-EUR (slovom päťdesiattisíc eur)
Časť 2 Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora Budmerice - vo výške 5 000,00 EUR (slovom päťtisíc)
6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona.
7. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním.
8. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií.
9. Verejné obstarávanie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty. Bližšie informácie sú uvedené v SP a ich prílohách.
10. Osobitné zmluvné podmienky (napr. poistenie, bankové záruky, povinnosť mlčanlivosti a pod.) sú podrobne rozpísané v prílohe č. 3 súťažných podkladov - Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb a činnosti informátora.
11. Z dôvodu riadneho plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy v prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie právnej formy, v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzatvorením zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
12. Od 1. 8. 2019 je účinný zákon č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, ktorým dochádza k zavedeniu povinnosti prijať a spracúvať zaručené elektronické faktúry v procese verejného obstarávania. Objednávateľ bude prijímať zaručené elektronické faktúry podľa účinného zákona o elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, avšak až od momentu, keď bude registrovaný vo fakturačnom systéme v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 215/2019 Z. z .
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.08.2020