BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
239.446,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.08.2020
  Dátum zverejnenia:
20.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Ondrejička
Telefón: +421 376502272
Email: ondrejicka@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.
Projekt je zameraný na zlepšenie kvality životného prostredia v meste Nitra prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj vymedzené územie Brezového hája v Nitre. Navrhované vegetačné úpravy majú za účel:
zlepšiť adaptabilitu existujúceho územia na zmenu klímy (hlavne extrémne výkyvy počasia sucho, prívalové dažde), zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia zvýšením biodiverzity (využitie rozličných spoločenstiev rastlín vhodných pre dané podmienky odolných voči chorobám a škodcom)
znížiť pôsobenie negatívnych faktorov z narastajúcej automobilovej dopravy a rozširujúcej sa výstavby (hluk, prašnosť, emisie a pod.).
Cieľom projektu na vymedzenom území Brezový háj v Nitre je revitalizácia verejného priestoru, ktorý bude slúžiť na oddych, relax a stretávanie sa obyvateľov mesta. Ide o obnovu existujúcich porastov s doplnením nových výsadieb s mikroklimatickou, ochrannou a hygienickou funkciou, vytvorenie estetického a funkčného priestoru pre rozličné oddychové a pohybové aktivity v prírodnom prostredí.

Spôsob realizácie:
V rámci obnovy celého priestoru, ktorý je východiskový pre sídlisko Chrenová, Zobor a centrálnu mestskú zónu. Svojou polohou a rozlohou necelých 7 ha je táto lokalita významným prírode blízkym prvkom dopĺňajúcim koncepciu zelenej infraštruktúry celého mesta. Obnova tohto priestoru vychádzala z vytvorenia koncepcie jej využívania a ďalšieho rozvoja pre spádovú časť mesta Nitra. V návrhu boli vytvorené štyri funkčné zóny: -Oddychová zóna
-Fit zóna
-Bežecký okruh
-Detské ihrisko

Oddychová zóna sa nachádza v západnej časti riešeného územia a je charakteristická sieťou lavičiek s výhľadom na

Nitriansky hrad a vrch Zobor popri menej frekventovaných chodníkoch. V tejto časti sa nenachádzajú prvky pre žiadnu inú aktivitu, čo vytvára pocitovú kľudovú zónu.

Fit zóna je zóna vytvorená pre športovo aktívnych obyvateľov mesta, ktorých stále pribúda. Je umiestnená v strednej časti popri chodníku pomocou dynamických a statických posilňovacích zariadení. Tieto zariadenia vzhľadom na dynamické časti sú umiestnené na gumených podložkách zeleného odtieňu, aby aspoň čiastočne splynuli s okolím.

Bežecký okruh je vytvorený vo východnej časti, kde sa nachádzajú nové prvky na posilňovanie a doplnenie bežeckého tréningu. Tieto sú umiestnené voľne v trávniku s dopadovými plochami z okrúhliakov, čo pôsobí prirodzene v danom prostredí.

Detské ihrisko v danej lokalite dopĺňa aktivity pre menšie deti, ktoré v háji absentovali. Nachádzajú sa tu herné prvky pre deti od 3 do 6 rokov a takisto náročnejšie herné prvky pre deti od 6 do 15 rokov. Dominantným materiálom použitým v hernej zóne je agátové drevo a lanové prvky. Ako dopadová plocha je použitý okrúhly štrk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
239 446,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú Nitra mestský les Brezový háj v Nitre
II.2.4) Opis obstarávania
SO 01 Zelená infraštruktúra

Návrh sadových úprav akceptuje prírodný charakter porastov s dominantou briez. Doplnené sú vegetačné prvky ako ekoostrovčeky s ukážkou vývojových štádií vegetácie lužného lesa, kvitnúca lúka prírodného vzhľadu lemujúca okraj trávnatej plochy, protihlukovú bariéru pomocou zahustenia existujúceho porastu, záhon cibuľovín v trávniku, ktorý evokuje návrat k prirodzeným spoločenstvám rastlín. Obnova súčasného porastu sa javí ako najdôležitejší prvok tvorenia novej koncepcie a ďalšieho vývoja tejto lokality. V prvom rade je dôležité odstránenie inváznych druhov drevín, úplne suchých a silne poškodených jedincov. Z porastu sa uvoľnia hodnotné stromy. Postupne sa prehustený porast preriedi a uvoľní sa priestor pre nové výsadby stromov v podobe solitér, stromoradia alebo skupín. Základné prvky koncepcie návrhu obnovy priestoru:

obnova existujúcich porastov (vytvorenie prírodného priestoru s multifunkčným využitím)

vytvorenie zón bez zásahu pre voľne žijúce organizmy (ekoostrovčeky na zvýšenie ekologickej stability územia)

solitérne výsadby kostrových drevín (ochladzovací prvok v priestore)

z líniovej výsadby stromoradie z okrasných drevín (ochladzovací prvok v priestore pozdĺž frekventovanej pešej komunikácie)
skupinové výsadby výplňových drevín - briez (ochladzovací prvok v priestore)

výsadba izolačného porastu (protihluková bariéra)

výsadba cibuľovín (zvýšenie biodiverzity)

výsadba extenzívneho trvalkového záhona (dažďová záhrada)

kvitnúca lúka (zvýšenie biodiverzity)

SO 02 Prvky urbánneho dizajnu

Doplnenie prvkov urbánneho dizajnu (napr. lavičky, piknikové stoly, herné a športové prvky) súvisí s koncepciou celého návrhu. Prvky urbánneho dizajnu citlivo dopĺňajú jednotlivé funkčné zóny prostredia s ich pobytovými aktivitami.

V rámci riešeného územia je navrhnuté umiestnenie jednotného moderného mestského mobiliáru z trvácich materiálov, ktorý bude slúžiť návštevníkom na oddych. Ďalej je navrhnuté multifunkčné detské ihrisko z certifikovaných prvkov z prírodného materiálu, ktoré bude slúžiť na rozvoj pohybových aktivít detí rôznych vekových kategórií. Ihrisko nebude oplotené a bude verejne prístupné.V okolí bežeckého okruhu sú navrhnuté športové prvky pre dospelých z trvácneho materiálu s povrchovou úpravou imitujúcou drevo. Ďalej je navrhnuté exteriérové fitnes pre dospelých a multifunkčná plocha s trávnika, ktorá bude slúžiť a rozličné pohybové aktivity (napr. loptové hry).Umiestnením mobiliáru sa zvýši atraktivita areálu a vybudovanie ihrísk rozšíri možnosti aktívneho oddychu priamo v areáli počas celého roka.

Súhrn navrhovaných prvkov urbánneho dizajnu:

prvky mobiliáru...........................................29 ks

herné prvky..................................................8 ks

športové prvky............................................12 ks

dopadové plochy štrkové..........................296 m

dopadové plochy z liatej gumy...................66 m

SO 03 verejné osvetlenie

Obnova verejného osvetlenia je navrhnutá v okolí najfrekventovanejších chodníkov a popri plánovanej cyklotrase, ktorá bude prechádzať Brezovým hájom. V rámci rekonštrukcie VO budú v riešenom území demontované existujúce svietidlá verejného osvetlenia. Existujúce stožiare budú skrátené na 5m. Pre umiestnenie svetelných bodov budú použité existujúce stožiare, ktoré budú skrátené na 5m tak, aby zostal zachovaný priemer pre osadenie svietidla. Celkový počet stožiarov: 34ks.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
239 446,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP302041K336
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením zákazky kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto splna podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp.. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

V zmysle Metodického usmernenia ÚVO č.7-2019 zo dňa 22.05.2019 verejný obstarávateľ uvádza, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača zaslať elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1:
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky nezáväzný úverový prísľub

Bod 2:
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky - vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet

Bod 3:
Podľa § 33 ods. 1 ZVO - Potvrdenie z Centrálneho registra exekúcii vedenom Slovenskou komorou exekúcii Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis viď. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV"
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV"
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
Bod 1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania

Bod 2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy - Stavbyvedúci

Bod 3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO - Certifikát STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva v oblasti stavebníctva - inžinierske stavby

Bod 4.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - Certifikát ISO 9001 systém manažérstva kvality v oblasti stavebníctva inžinierske stavby

Bod 5.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - Certifikát OHSAS 18001 alebo ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti stavebníctva inžinierske stavby Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV"

Ustanovenie § 34 ods. 3 a § 37 ods. 3 ZVO sa použijú primerane.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV"
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 22.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2020 10:00
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju
ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že sa na otváranie ponúk dostaví iná
osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného
dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa
realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta.
2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.
4. Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do príslušnej zákazky
procesovanej v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a.) v SJ registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným
osobnostným kódom (eID),
b.) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do SJ.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
d) prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe. Lehota na zaslanie autentifikačného kódu v listovej podobe sú min. 4 pracovné dni.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do SJ v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím sa umožní neobmedzený a priamy prístup k
podkladom.
6. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v
súťažných podkladoch.
7. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.
8. Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ bude predmetom administratívnej
finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného RO a/alebo SO pod RO. Schválenie postupu verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.08.2020