Kompostáreň Brezno

  Zadávateľ:
Mesto Brezno
  Predpokladaná hodnota:
1.643.039,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.08.2020
  Dátum zverejnenia:
20.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Brezno
IČO: 00313319
Nám. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hujová
Telefón: +421 415665268
Email: hujova@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782
Hlavná adresa(URL): https://www.brezno.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36438766
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hujová
Telefón: +421 415665268
Email: hujova@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.brezno.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kompostáreň Brezno
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletná realizácia stavby Kompostáreň Brezno na pozemkoch parcelné číslo C 4360/1, E 11498/1 , E 11499/3 , C 4353/5, KÚ Brezno, obec Brezno. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, výkaze výmer a projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 643 039,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77120000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Brezno
parcelné číslo C 4360/1, E 11498/1, E 11499/3, C 4353/5, KÚ Brezno, obec Brezno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je kompletná realizácia stavby Kompostáreň Brezno na pozemkoch parcelné číslo C 4360/1, E 11498/1 , E 11499/3 , C 4353/5, KÚ Brezno, obec Brezno. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, výkaze výmer a projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 643 039,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310010AQJ6
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách).
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO a bodu III.1.2) - 2.1: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač:
a) nie je v nepovolenom debete,
b) plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú z úverových vzťahov,
c) na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača.

Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách.
2.2 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží čestné prehlásenie o dosiahnutom celkovom obrate.
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO a bodu III.1.2) - 2.2: Uchádzač preukáže disponibilitu finančných zdrojov vo výške 500 000,00 EUR a to prostredníctvom:
a)úverového prísľubu banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorom banka záväzne prisľúbi, že v prípade úspešnosti uchádzača vo verejnom obstarávaní a v prípade požiadania banky o poskytnutie úveru, banka poskytne uchádzačovi úver vo výške 500 000,00 EUR, slovom: päťstotisíc eur (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB platného ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania) na účely plnenia zákazky Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo alebo

b)dokladu o vinkulácii finančných prostriedkov na účte/účtoch uchádzača vedenom/vedených v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo v zahraničnej banke (ďalej len banka) vo výške 500 000,00 EUR, slovom: päťstotisíc eur (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB platného ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania) na účely plnenia zákazky Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo.
V úverovom prísľube banky alebo v doklade o vinkulácii musia byť preukázateľne zrejmé všetky informácie, tak ako sú uvedené a požadované verejným obstarávateľom v predchádzajúcich dvoch odsekoch.

UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje ekonomické a finančné postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO a bodu III.1.3) - 3.1: Uchádzač preukáže uskutočnenie min. jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce na objektoch pozemných stavieb a to v min. objeme 1 500 000,00 EUR bez DPH/zákazka.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak existujú.

3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní preukáže opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO a bodu III.1.3) - 3.2: Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému manažérstva kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 v oblasti realizácie stavebných prác pozemné stavby, ktorým potvrdí splnenie noriem manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 ZVO.

3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.3: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO a bodu III.1.3) - 3.3: Uchádzač preukáže:
3.3.1 Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby. Verejný obstarávateľ požaduje:
a) minimálne 5 rokov odbornej praxe stavbyvedúceho so zameraním pre pozemné stavby,
b) minimálne 1 skúsenosť v pozícii stavbyvedúci pre pozemnú stavbu v minimálnej investičnej hodnote 1 500 000,00 EUR bez DPH.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) profesijného životopisu stavbyvedúceho, z ktorého vyplývajú požiadavky na skúsenosť odborného garanta
II) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) - doklad o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) vydané v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v rozsahu: stavbyvedúci s odborným zameraním - pozemné stavby alebo ekvivalentný doklad
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.4 podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní preukáže uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO a bodu III.1.3) - 3.3: Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 000 v oblasti realizácie stavebných prác pozemné stavby, ktorým potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 36 ZVO.

UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tohto Oznámenia vo vestníku VO. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 10:30
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 11:00
Miesto: Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.
5. Záujemca / uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
6. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Termín plnenia: zhotovenie diela v lehote 7 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 40 000,00 EUR.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje realizovať dielo ako jeden celok, a to predovšetkým z dôvodu technickej, priestorovej a časovej previazanosti jeho prvkov. Použitý postup verejného obstarávania a zvolené podmienky vytvárajú vhodné prostredie pre riadnu hospodársku súťaž tak, aby bola umožnená účasť vo verejnom obstarávaní širokému okruhu potenciálnych záujemcov a aby výsledok verejného obstarávania viedol k efektívnemu a účelnému vynakladaniu finančných prostriedkov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.08.2020