Oxygenátory, hadicové sety a hlavy do centrifugálnej pumpy

  Zadávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.223.092,98 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.08.2020
  Dátum zverejnenia:
18.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36644331
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Butašová Beneová
Telefón: +421 905412051
Email: beneova.ivana@suscch.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9395
Hlavná adresa(URL): http://suscch.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Oxygenátory, hadicové sety a hlavy do centrifugálnej pumpy
Referenčné číslo: SUSCCH-NZ-VS-2020-oxygenátory2
II.1.2) Hlavný kód CPV
33186100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka oxygenátorov, hadicových setov a hláv do centrifugálnej pumpy pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 6 (slovom: šiestich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 4 a 5 súťažných podkladov Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 223 092,98 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33186100-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 je dodávka tovaru: Membránový kapilárny oxygenátor potiahnutý biokompatibilným koatingom, so širokou škálou použitia (pre širokú váhovú kategóriu pacientov, dekompenzovaných pacientov, pacientov s hepatopatiou, hemokoagulopatiou, reoperovaných pacientov a pod., ) so zárukou dĺžky trvania ECC 4 hodiny a viac + kompletný sterilný jednorázový hadicový systém s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu ako oxygenátor.
Podrobná špecifikácia časti 1 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 5 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
149 373,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33186100-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 je dodávka tovaru: Membránový kapilárny oxygenátor potiahnutý biokompatibilným koatingom, so širokou škálou použitia (pre širokú váhovú kategóriu pacientov, dekompenzovaných pacientov, pacientov s hepatopatiou, hemokoagulopatiou, reoperovaných pacientov a pod., ) so zárukou dĺžky trvania ECC 4 hodiny a viac + kompletný sterilný jednorázový hadicový systém s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu ako oxygenátor.
Podrobná špecifikácia časti 2 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 5 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
85 420,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33186100-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 3 je dodávka tovaru: Membránový kapilárny oxygenátor so širokou škálou použitia pre dospelých pacientov, s nízkym dopadom na hemodilúciu schopný zabezpečiť účinnú oxygenáciu pri menšej ploche membrány + kompletný sterilný jednorázový hadicový systém s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu ako oxygenátor.
Podrobná špecifikácia časti 3 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 5 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 332 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť č. 4
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33186100-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 4 je dodávka tovaru:Membránový oxygenátor pre dospelých pacientov s nižšou hmotnosťou + kompletný sterilný jednorázový hadicový systém s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu ako oxygenátor.
Podrobná špecifikácia časti 4 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 5 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
66 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť č. 5
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33186100-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 5 je dodávka tovaru:Hlavy do centrifugálnej pumpy pre ECC kompatibilné s centrifugálnym čerpadlom Performer.
Podrobná špecifikácia časti 5 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 5 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
144 499,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Časť č. 6
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33186100-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 6 je dodávka tovaru: Hlavy do centrifugálnej pumpy pre ECC kompatibilné s centrifugálnym čerpadlom Stockert S5.
Podrobná špecifikácia časti 6 predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 5 k SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
445 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením naskenovaných originálov dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. S ohľadom na znenie Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 5151-5000/2019 zo dňa 05.01.2019, verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získať doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti osobného postavenia z informačných systémov verejnej správy, je záujemca/uchádzač, (ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov) povinný verejnému obstarávateľovi predložiť k preukázaniu splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona doklady uvedené v § 32 ods. 2 zákona. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html, ktorým ÚVO dáva hospodárskym subjektom do pozornosti úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.
Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED). JED na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 1 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, mieste podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje každý člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podrobne k podmienkam účasti týkajúcich sa osobného postavenia pozri Kapitolu B. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 13:00
Miesto: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť na 2. poschodí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné (bez účasti uchádzačov), pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Táto zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie.
2. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adresehttps://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/8391/summary, v lehote podľa bodu IV.2.2 tohto oznámenia.
3. Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie
ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.
5. Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa zásielka dostane do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
6. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný po registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
7. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému môže k predmetnému verejnému obstarávaniu odosielať správy a prílohy prostredníctvom komunikačného rozhrania verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
8. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA MA TO .
9. Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Postupom a v lehotách podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších zákonov
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.08.2020