Zberný dvor v Trebišove

  Zadávateľ:
Mesto Trebišov
  Predpokladaná hodnota:
477.908,87 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2020 13:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.08.2020
  Dátum zverejnenia:
17.08.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trebišov
IČO: 00331996
M. R. Štefánika 862/204, 07525 Trebišov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Maďarová
Telefón: +421 566713374
Fax: +421 56566726668
Email: madarova@trebisov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trebisov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Slovenské centrum obstarávania
IČO: 42260515
Hurbanovo nám. 46 , 97201 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Babarík
Telefón: +421 903803306
Email: babarik@well.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://i-sco.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zberný dvor v Trebišove
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a stavebné úpravy spevnených plôch a oplotenia, vybudovanie novej garáže pre techniku, prístrešku pre kontajnery, novej vrátnice a mostovej váhy, so zriadením nového osvetlenia, čím sa vytvorí priestor na triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove. Podrobný obsah predmetu zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
477 908,87 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45100000-8
45210000-2
45223200-8
45342000-6
45236000-0
45233120-6
45233160-8
45233292-2
45231400-9
45316100-6
45231300-8
45232410-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto dodania predmetu zákazky: katastrálne územie Trebišov, parc. č. 2813/1, 2813/7, 2812/3
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a stavebné úpravy spevnených plôch a oplotenia, vybudovanie novej garáže pre techniku, prístrešku pre kontajnery, novej vrátnice a mostovej váhy, so zriadením nového osvetlenia, čím sa vytvorí priestor na triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove. Podrobný obsah predmetu zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
477 908,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové a colné nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2)Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:
písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
písm. b) doloženým potvrdením zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený ako platiteľ poistného a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušnej Finančnej správy nie starším ako tri mesiace,
písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
písm. e) uchádzač nemusí predkladať
písm. f) uchádzač nemusí predkladať

3)Uchádzač splní podmienku účasti v bodoch b) a c) , ak zaplatil nedoplatky, alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach a tieto si riadne plní a z potvrdenia príslušného orgánu toto aj riadne vyplýva.
4)Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona. V prípade, ak uchádzač predloží dôkazné tvrdenie, že je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov, komisia si vyhradzuje právo túto skutočnosť v príslušnom registri overiť. Dôkazné overenie z príslušného registra bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.
5)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6)Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona -Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Na účely zákona je JED dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED-om, predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona.

Podrobný a celý opis podmienok účasti sa nachádza v súťažných podkladoch v časti B - Podmienky účasti
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobný a celý opis podmienok účasti sa nachádza v súťažných podkladoch v časti B - Podmienky účasti
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobný a celý opis podmienok účasti sa nachádza v súťažných podkladoch v časti B - Podmienky účasti
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Viac informácii sa nachádza v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 14:00
Miesto: Otváranie elektronických ponúk v systéme JOSEPHINE je verejné a bude realizované v sídle realizátora verejného obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme JOSEPHINE je verejné a môžu sa ho zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom zasiela do piatich dní odo dňa otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ súťažné podklady neodosiela.
Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľ a na adrese systému pre VO Josephine https://josephine.proebiz.com/
2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO Josephine (ďalej aj "Josephine").
Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine.
Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme Josephine. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému Josephine.
3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
4. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že si v zmysle podmienok Zmluvy o dielo bude uplatňovať zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH. Viac informácii sa nachádza v súťažných podkladoch.
5. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena s DPH.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.08.2020