ACCORD - Zateplenie pavilónov

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
6.800.616,08 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.08.2020
  Dátum zverejnenia:
17.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Janík
Telefón: +421 918660990
Email: sutaz@tenderpro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1045
Hlavná adresa(URL): http://www.uniba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
ACCORD - Zateplenie pavilónov
Referenčné číslo: SP05JP/2020/RUK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214400-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád, výmene okien a zateplení striech pre fakulty FMFI a PRIF UK v Bratislave. Súčasťou predmetu zákazky sú aj demontážne a montážne práce na fotovoltaických paneloch umiestnených na strechách verejného obstarávateľa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 800 616,08 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcie a zateplenia fasád
Časť č.: A
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45262650-2
45410000-4
45421100-5
45442110-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava,
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v popise jednotlivých podčasti A.1 až A.9 v Technickej dokumentácii pre ČASŤ A, ktorá tvorí samostatnú časť súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 486 287,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
20
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313020X329
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD).
Časť: 2
II.2.1) Názov
Opravy a zateplenia striech
Časť č.: B
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261410-1
45261900-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava,
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v popise jednotlivých podčasti B.1 až B.8 v Technickej dokumentácii pre ČASŤ B, ktorá tvorí samostatnú časť súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na strechách objektov FMFI UK Bratislava sa nachádzajú fotovoltaické elektrárne. Uchádzač musí pred samotnou realizáciou demontovať fotovoltaické elektrárne a to odborným spôsobom, na náklady započítané v cene realizácie diela a na vlastnú zodpovednosť.
Uchádzač je finančne zodpovedný za poškodenie fotovoltaických panelov počas demontáže, manipulácie, uskladnení a montáže. V prípade poškodenia je uchádzač povinný zfunkčniť fotovoltaickú elektráreň na svoje náklady, pri dostiahnutí rovnakých výkonových parametrov ako pred odpojením z prevádzky, resp. ako pred poškodením.
Verejný obstarávateľ nepreberie dielo bez preskúšania funkčnosti fotovoltaických elektrární po opätovnom zapojení do prevádzky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 314 328,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313020X329
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO). Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 až 5, § 39, alebo § 152 ZVO. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač zapísaný v Obchodnom alebo Živnostenskom registre Slovenskej republiky nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e).
Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
VOb nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 b) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
VOb nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 c) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
VOb nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO, preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO sa nevyžaduje.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti, týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odsek 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie v súťažných podkladoch
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 13:00
Miesto: elektronicky na tenderpro.eranet.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v systéme riadenia VO ERANET
Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://tenderpro.eranet.sk. Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
2. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://tenderpro.eranet.sk. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, na základe neobmedzeného vyžiadania na URL adrese: https://tenderpro.eranet.sk/#/tenders. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
3. Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované. Verejný obstarávateľ vyžaduje, v zmysle § 20 ods. 13 aby každý takto predložený dokument bol podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača pomocou KEP (kvalifikovaný elektronický podpis). Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu je potrebné disponovať kvalifikovaným certifikátom a aplikáciou na vytvorenie podpisu. Občiansky preukaz s čipom je certifikovaným prostriedkom, ktorý slúži ako nosič kryptografických kľúčov a kvalifikovaného certifikátu prostredníctvom ktorého je možné kvalifikovaný elektronický podpis vytvoriť. Pre vytvorenie KEP, je potrebné mať nainštalovanú napr. aplikáciu D.Suite/eIDAS alebo D.Launcher, ktoré sú k dispozícii zdarma na https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. Verejný obstarávateľ uzná aj dokumenty, podpísané kvalifikovaným elektornickým podpisom, prostredníctvom iného podpisovacieho nástroja.
4. Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.
5. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 6 ZVO s tým, že verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, sa vyhodnocujú podľa § 53 ZVO.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak Riadiaci orgán po vykonaní administratívnej kontroly stanoví korekciu alebo nepostúpi zákazku na ďalšie financovanie z fondov EÚ.
7. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku. Výška zábezpeky pre ČASŤ A je 90.000,- EUR. Výška zábezpeky pre ČASŤ B je 50.000,- EUR. Podrobné informácie o výške zábezpeky a spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a vypracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie prác idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta stavby sa uskutoční v termínoch:
24.08.2020 o 10:00 hod s miestom stretnutia vo vestibule PRIFUK v Mlynskej doline
a
31.08.2020 o 10:00 hod s miestom stretnutia vo vestibule PRIFUK v Mlynskej doline
V prípade ak záujemcovi nevyhovuje žiadny z vyhlásených termínov, je možné dohodnúť dátum a čas obhliadky s kontaktnou osobou.
9. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.08.2020