110 kV kábel a káblové súbory pre rozvodňu Púchov

  Zadávateľ:
Stredoslovenská distribučná, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
989.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.09.2020 15:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.07.2020
  Dátum zverejnenia:
06.08.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36442151
Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Poljaková
Telefón: +421 415193131
Email: martina.poljakova@ssd.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.ssd.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
110 kV kábel a káblové súbory pre rozvodňu Púchov
II.1.2) Hlavný kód CPV
31321300-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie 110 kV kábla a káblových súborov pre rozvodňu Púchov, vrátane dopravy na miesto dodania a súvisiacich prác a služieb, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
989 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31224000-2
31224500-7
31224700-9
31224800-0
44322200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Rozvodňa Púchov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie 110 kV kábla a káblových súborov pre rozvodňu Púchov, vrátane dopravy na miesto dodania a súvisiacich prác a služieb. Jednotlivé prvky zákazky sú bližšie špecifikované a ich množstvá uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
989 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať všetky stanovené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.

Splnenie podmienok účasti môže záujemca preukázať:
- doložením dokladov v zmysle § 32 ods. 2 ZVO alebo
- zápisom v zozname hospodárskych subjektov v zmysle §152 ZVO alebo
- jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ods. 1 ZVO, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Vzhľadom na dvojkolový súťažný postup si obstarávateľ vyhradzuje právo od záujemcov vyžadovať doklad, resp. doklady nahradené JED-om pred zaslaním výzvy na predloženie ponuky. Obstarávateľ informuje, že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel "Globálny údaj pre všetky podmienky účasti" časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Obstarávateľ ako pomôcku pre záujemcov na vyplnenie JED-u uverejní v profile obstarávateľa ako súčasť dokumentov k zákazke aj JED vo formáte .pdf ako aj verziu elektronického formulára JED vo formáte .xml vygenerovanú obstarávateľom, ktorá bude obsahovať vyplnenú Časť I.: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako aj výber jednotlivých polí formulára predstavujúcich jednotlivé podmienky účasti stanovené obstarávateľom v tomto rokovacom konaní so zverejnením, ktoré má záujemca vyplniť. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO a tým vylúčiť záujemcu alebo uchádzača, ak uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ nevyžaduje v tomto postupe preukázanie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Uvedenú podmienku účasti preukazuje záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru a súvisiacich prác a služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Záujemca musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov dodal tovary a súvisiace práce a služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky:
- pričom celkový objem dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol za uvedené obdobie vo výške minimálne 500 000 EUR bez DPH,
- a zároveň záujemca za uvedené obdobie preukáže aspoň jednu referenciu z realizácie súvisiacich prác a služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Obstarávateľ vyššie stanovenými primeranými požiadavkami preveruje, či záujemca bude schopný dodávať tovary a súvisiace práce a služby v rozsahu a kvalite požadovanej obstarávateľom. Z tohto dôvodu obstarávateľ požaduje od záujemcu preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru v rozsahu obdobnom ako je predmet zákazky. Zoznamom dodávok tovaru a súvisiacich prác a služieb za predchádzajúcich 5 rokov má obstarávateľovi garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky.

Obstarávateľ s odkazom na § 34 ods. 2 ZVO stanovuje dlhšie referenčné obdobie oproti úprave v § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. S ohľadom na rozsah požadovaných referencií a pravdepodobne trhovo obmedzené množstvo realizovaných zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru, dlhšie referenčné obdobie prospeje k zaisteniu vyššej úrovne hospodárskej súťaže.
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Pravidlá a kritéria účasti sú uvedené v bodoch III.1.1) až III.1.3) tohto oznámenia. Objektívne pravidlá ich uplatnenia a vyhodnocovania korešpondujú ustanoveniam ZVO bez akéhokoľvek obmedzenia počtu uchádzačov spĺňajúcich tieto kritériá.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 30 000 EUR. Predloženie zábezpeky sa vyžaduje ku konečnej ponuke. Ďalšie podrobnosti o podmienkach a spôsobe zloženia zábezpeky, jej uvoľnenia, prípadne prepadnutia v prospech obstarávateľa, sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr je do 60
dní odo dňa doručenia faktúry, pričom obstarávateľ pripúšťa možnosť rokovať o dĺžke lehoty splatnosti faktúr.
Podrobnejšie platobné podmienky sú uvedené v obchodných a zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou súťažných
podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ nebude vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 ZVO.
Jednotliví členovia skupiny dodávateľov budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.09.2020 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 6
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Žiadosť o účasť definuje § 2 ods. 5 písm. j) ZVO. V prípade, ak potvrdí záujem o účasť v súťaži skupina dodávateľov, členovia skupiny splnomocnia jedného člena ako zástupcu, ktorý bude písomne splnomocnený všetkými ostatnými členmi skupiny na zastupovanie v súťaži a pre komunikáciu s obstarávateľom. Takéto písomné splnomocnenie predloží záujemca spolu s ostatnými dokladmi na preukázanie splnenia podmienok účasti. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné.

2. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v zmysle
ustanovení § 21 ods. 6 ZVO.

3. Záujemcovia môžu písomne požiadať obstarávateľa o vysvetlenie podmienok účasti. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienok účasti sa považuje požiadavka doručená v slovenskom alebo českom jazyku a to tak, aby obstarávateľ stihol poskytnúť vysvetlenie požiadaviek najneskôr v lehote 6 dní pred uplynutím lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

4. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie konečných ponúk.

5. Na predmet zákazky bude uzatvorená rámcová dohoda (zmluva) s predpokladaným počtom - dvoma úspešnými uchádzačmi. Požiadavka dvoch účastníkov zmluvy vyplýva z potreby zabezpečenia plynulej dodávky tovaru a teda zastupiteľnosti jednotlivých dodávateľov. Obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od objednávky a objednať tovar od uchádzača na druhom mieste v poradí, ak uchádzač na prvom mieste v poradí:
- nebude schopný dodať, resp. nedodá objednaný tovar v stanovenom termíne alebo množstve alebo s požadovanými vlastnosťami a v kvalite alebo
- nepotvrdí (neakceptuje) objednávku obstarávateľa ani na základe písomnej výzvy obstarávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty na jej akceptovanie alebo
- v prípade odstúpenia obstarávateľa od zmluvy v zmysle bodu 10.1 písm. b) alebo 10.2 zmluvy.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu aj s menej ako dvoma uchádzačmi, v prípade, ak nebude podaný dostatočný počet ponúk, alebo ak v zmysle konečného vyhodnotenia ponúk zostanú menej ako dvaja úspešní uchádzači.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním, obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

7. Komunikácia a výmena informácií s uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému ERANET dostupnom na https://ssd.eranet.sk
Podmienky uskutočňovania elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona o VO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.07.2020