Dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV radu 361

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
11.321.667,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.07.2020
  Dátum zverejnenia:
03.08.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Betíková
Telefón: +421 220294495
Email: betikova.svetlana@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV radu 361
Referenčné číslo: 44937-S770/2020-SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
50223000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vlakového zabezpečovača ETCS do 9 ks hnacích koľajových vozidiel radu 361 (ďalej len HKV) s následnou možnou opciou na dodanie a inštaláciu ETCS do ďalších 12 ks HKV radu 361. HKV s ETCS musí spĺňať požiadavky infraštruktúr Železníc Slovenskej republiky (prechodnosť HKV Sk) a Správy železnic, státní organizace (prechodnosť HKV Cz). Inštalácia ETCS musí byť v súlade s TSI/UIC/STN EN a národnými požiadavkami v zmysle prechodnosti HKV (Sk-Cz). ETCS musí byť úrovne Level 2, Baseline 3, SRS 3.4.0 s možnosťou prevádzky aj na Level 1. ETCS musí mať komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovačom triedy B Mirel VZ1 (Mirel VZ1 je nainštalovaný na HKV) a rozhranie ku elektrickým, riadiacim a vzduchovým obvodom HKV. Súčasťou dodania je schvaľovací proces pre povolenie prechodnosti HKV s funkčným ETCS na tratiach v zmysle prechodnosti Sk-Cz, zaškolenie personálu obstarávateľa, dodanie dokumentácie, diagnostických zariadení a náhradných dielov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
11 321 667,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35121000-8
51612000-5
72212000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rušňové depo Bratislava - hlavné, Tupého 4, Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vlakového zabezpečovača ETCS do 9 ks hnacích koľajových vozidiel radu 361 (ďalej len HKV) s následnou možnou opciou na dodanie a inštaláciu ETCS do ďalších 12 ks HKV radu 361. HKV s ETCS musí spĺňať požiadavky infraštruktúr Železníc Slovenskej republiky (prechodnosť HKV Sk) a Správy železnic, státní organizace (prechodnosť HKV Cz). Inštalácia ETCS musí byť v súlade s TSI/UIC/STN EN a národnými požiadavkami v zmysle prechodnosti HKV (Sk-Cz). ETCS musí byť úrovne Level 2, Baseline 3, SRS 3.4.0 s možnosťou prevádzky aj na Level 1. ETCS musí mať komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovačom triedy B Mirel VZ1 (Mirel VZ1 je nainštalovaný na HKV) a rozhranie ku elektrickým, riadiacim a vzduchovým obvodom HKV. Súčasťou dodania je schvaľovací proces pre povolenie prechodnosti HKV s funkčným ETCS na tratiach v zmysle prechodnosti Sk-Cz, zaškolenie personálu obstarávateľa, dodanie dokumentácie, diagnostických zariadení a náhradných dielov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 40
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Opcia na dodanie a inštaláciu vlakového zabezpečovača ETCS úrovne Level 2, Baseline 3, SRS 3.4.0 s
možnosťou prevádzky aj na Level 1 do 12 ks HKV radu 361 za rovnako stanovených podmienok ako budú stanovené v
zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom na dodanie a inštaláciu vlakového zabezpečovača ETCS úrovne Level 2,
Baseline 3, SRS 3.4.0 s možnosťou prevádzky aj na Level 1 do 9 ks HKV.
Hodnota opcie je započítaná v ods. II.1.5). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: INEA/CEF/TRAN/M2016/1351473; Action number 2016-SK-TMC-0224-W
II.2.14) Doplňujúce informácie
Obstarávateľ zároveň v ponuke požaduje od uchádzača predložiť nasledovné doklady, ktoré sa viažu k predmetu
zákazky:
II.2.14.1) Platné oprávnenie na vykonávanie určených činností, vydané bezpečnostným orgánom Slovenskej republiky podľa §17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. z 28.10.2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov na montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie na železničných dráhach minimálne v rozsahu E2 (Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC, vrátane) a E6 (Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov) špecifikácii určených technických zariadení (ďalej aj UTZ) v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie. Uchádzač, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané Dopravným úradom resp. ekvivalentné oprávnenie na vykonávanie určených činností vydané autorizovanou osobou v niektorej z krajín Európskej únie.
Oprávnenie musí byť platné po celý čas trvania zmluvy.
II.2.14.2) Súhlas od výrobcu zariadenia ETCS na dodávanie a inštaláciu zariadenia ETCS v prípade, že uvedené
zariadenie ETCS uchádzač nevyrába.
Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.
III.1.1.1)
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZVO).
III.1.1.2)
Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.3)
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.4)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.5)
V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Upozornenie:
Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa následovne, obstarávateľom určené, podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods.1 písm.a) ZVO, ktoré obstarávateľ požaduje preukázať doložením:
III.1.3.1)
Zoznamu poskytnutých služieb podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO).
III.1.3.2)
Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.3)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
III.1.3.4)
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného
kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
III.1.3.5)
Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka
osoby záujemcu.
III.1.3.6)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže predložením Zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t.j. dodanie a inštalácia zabezpečovacích zariadení (napr. ETCS s komunikačným rozhraním na LZB/PZB alebo ETCS s rozhraním na iný vlakový zabezpečovač triedy B v zmysle TSI) uskutočnené v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v celkovej minimálnej hodnote 3 000 000,00 EUR bez DPH spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Obstarávateľ odporúča uchádzačom pre spracovanie zoznamu použiť formulár z Prílohy č. 4 SP-Zoznam poskytnutých služieb.V prípade, že bola poskytnutá služba len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie realizoval služby uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods.3 ZVO.
V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.
Obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého charakteru a obdobného rozsahu ako je predmet tejto zákazky a sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval zákazku aj pre iný subjekt s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 300 000,00 EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky (podľa bodu II.1.4 bez opcie) bude financovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy
(CEF) a to realizáciou Projektu "Dodanie a inštalácia ETCS do hnacích dráhových vozidiel radu 361 ZSSK" z prostriedkov nenávratného finančného príspevku Dohody o grante CEF a zo zdrojov obstarávateľa. Uplatnenie opcie pre 12 ks HKV bude financované zo zdrojov obstarávateľa.
Obstarávateľ bude poskytovať zálohové platby. Platobné podmienky sú uvedené v časti B.2 SP.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchod. zák. alebo Občian.zák., resp. podľa
právnych predpis. platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny
dodávateľov bude obstarávateľ. prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu
subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluv. podm. a riadneho
plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. V prípade združenia je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov pri plnení
zmluvy príp. vymáhania záväzkov, aby účastníci združenia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre
všetkých účastníkov združenia. Zmluva musí obsahovať aj splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastup. združenia pri rokovaniach a vykonávaní potrebných práv. úkonov a tiež vyhlásenie o tom, že členovia združenia
ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľ. vzniknuté pri realizácií predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.09.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2020 10:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava 3.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom IS EVO sa rozumie ich sprístupnenie obstarávateľovi. Podľa § 52 ods. 2 ZVO sa otvárania ponúk môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1)
Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods.7 prvá veta ZVO. Obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
VI.3.2)
Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.3)
Uchádzač predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4)
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a
III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
VI.3.5)
Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.6)
Doručovanie podaní-v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti,ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7)
Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené ponuky, žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postup.
VI.3.8)
Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných
podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422813.
Časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422813
VI.3.9)
Obstarávateľ umožňuje obhliadku predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v bode 12 časti A.1 SP.
VI.3.10)
Pre účely verejného obstarávania je v tejto zákazke určená dĺžka trvania zákazky ako maximálna lehota dodania predmetu zákazky. Uvedenému zodpovedajú údaje uvedené v ods. II.2.7) oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania.
VI.3.11)
Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.3.12)
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky nakoľko z dôvodu zabezpečenia plnohodnotnej funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia je vhodnejšie ho obstarávať ako komplexnú dodávku. Inštalácia zabezpečovacieho systému ETCS je náročný zásah do vozidla, pri ktorom sa zasahuje do riadiaceho obvodu, vzduchového obvodu a do pôvodného zabezpečovacieho zariadenia.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.07.2020