Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok a prostriedky na ošetrovanie obuvi

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
6.004.763,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.07.2020
  Dátum zverejnenia:
15.07.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Grocholová, PhD.
Telefón: +421 960317670
Email: maria.grocholova@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://mosr.sk
Hlavná adresa(URL): http://uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok a prostriedky na ošetrovanie obuvi
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-20/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
18813000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nákup a dodanie obuvi 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok pre potreby príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov: Topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok béžové, topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok výberové, topánky 2015 pre výsadkárov, topánky 2019 do sťažených klimatických podmienok pre špecialistov, topánky 2015 vysoké pre čestné stráže letné, topánky 2015 vysoké pre čestné stráže zimné, topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok béžové mierenková výroba, topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok výberové mierenková výroba, topánky 2015 pre výsadkárov mierenková výroba, topánky 2019 do sťažených klimatických podmienok pre špecialistov mierenková výroba, topánky 2015 vysoké pre čestné stráže letné mierenková výroba, topánky 2015 vysoké pre čestné stráže zimné mierenková výroba a prostriedkov na ošetrovanie obuvi pre potreby.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 004 763,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35812300-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994, Slovenskej armády 52, Nemšová
Vojenský útvar 9994 Centrum zásob Poprad, Skladová 3, Poprad
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania:
Topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok béžové 5 001 párov
Topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok výberové 29 267 párov
Topánky 2015 pre výsadkárov 4 000 párov
Topánky 2019 do sťažených klimatických podmienok pre špecialistov 3 000 párov
Topánky 2015 vysoké pre čestné stráže letné 1 200 párov
Topánky 2015 vysoké pre čestné stráže zimné 1 200 párov
Topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok béžové mierenková výroba 2 000 párov
Topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok výberové mierenková výroba 2 000 párov
Topánky 2015 pre výsadkárov mierenková výroba 2 000 párov
Topánky 2019 do sťažených klimatických podmienok pre špecialistov mierenková výroba 2 000 párov
Topánky 2015 vysoké pre čestné stráže letné mierenková výroba 400 párov
Topánky 2015 vysoké pre čestné stráže zimné mierenková výroba 400 párov
Šnúrky čierne do topánok do sťažených klimatických podmienok 2 000 párov
Šnúrky do topánok do sťažených klimatických podmienok béžových 1 000 párov

Množstvo nakupovaného tovaru je uvedené ako predpokladané množstvo maximálne a skutočné množstvo, ktoré bude predmetom kúpy bude upravené na základe výsledkov verejnej súťaže a cien ponúknutých úspešným uchádzačom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 780 463,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním predmetu zákazky s názvom "Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok a prostriedky na ošetrovanie obuvi" verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 910 337 podľa § 16 ods.1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba " zákon o verejnom obstarávaní"). Verejný obstarávateľ podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je zodpovedný za zabezpečenie procesu tohto verejného obstarávania verejnej súťaže, výsledkom ktorej má byť uzatvorenie rámcovej dohody.
Časť: 2
II.2.1) Názov
2
Časť č.: Prostriedky na ošetrovanie obuvi
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39812200-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994, Slovenskej armády 52, Nemšová
Vojenský útvar 9994 Centrum zásob Poprad, Skladová 3, Poprad
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania:
Hydrofóbny krém na obuv do sťažených klimatických podmienok 36 958 ks
Impregnačný prípravok na obuv do sťažených klimatických podmienok 24 900 ks
Prostriedok na údržbu topánok do sťažených klimatických podmienok béžových 4 994 ks

Množstvo nakupovaného tovaru je uvedené ako predpokladané množstvo maximálne a skutočné množstvo, ktoré bude predmetom kúpy bude upravené na základe výsledkov verejnej súťaže a cien ponúknutých úspešným uchádzačom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
224 299,88 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním predmetu zákazky s názvom "Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok a prostriedky na ošetrovanie obuvi" verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 910 337 podľa § 16 ods.1 a ods. 3 zákon o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je zodpovedný za zabezpečenie procesu tohto verejného obstarávania verejnej súťaže, výsledkom ktorej má byť uzatvorenie rámcovej dohody.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní , preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:
-podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom
iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.
2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ďalšie informácie vzťahujúce sa k podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia sú
uvedené v súťažných podkladoch k tejto verejnej súťaži.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovný originálny doklad/doklady alebo jeho/ich úradne osvedčené kópie, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

1 V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 1. tejto časti (III.1.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje účastníkov
skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť originálny doklad/doklady alebo jeho/ich úradne osvedčené kópie, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

Bod. 1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si
finančné záväzky za obdobie predchádzajúcich troch rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.
Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Bod. 2. Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa predchádzajúceho bodu.

Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

Bod 1: Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Bod 2: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality

Bod.3: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní opisom ponúkaného tovaru.

Bod.4: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní vzorkami tovaru.

Bod.5.: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne
identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odbornej kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t.j. pre 1. časť Obuv do sťažených klimatických podmienok alebo obdobného tovaru a pre 2. časť prostriedky na údržbu obuvi alebo obdobného tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene:
pre časť predmetu zákazky č. 1 - 2 500.000,- € vrátane DPH.
pre časť predmetu zákazky č. 2 - 110.000,- € vrátane DPH.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na obidve časti predmetu zákazky súčasne, minimálny finančný objem dodávok tovaru sa musí rovnať súčtu minimálnych finančných objemov dodávok tovaru obidvoch častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá ponuku.

2. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - zabezpečenie kvality.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných pokladoch.

3. Minimálna úroveň podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní - opis ponúkaného tovaru.
Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru, v ktorom uvedú obchodné označenie tovaru, technické, kvalitatívne, materiálové parametre ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Každý jednotlivý opis tovaru musí byť jednoznačne priradený k príslušnej položke predmetu zákazky tak, že bude označený poradovým číslom a názvom položky. Opis ponúkaného tovaru musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky.

4. Minimálna úroveň podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní - vzorky tovaru.
Uchádzači predložia vzorky tovarov predmetu zákazky všetkých požadovaných druhov a farebného vyhotovenia tovarov predmetu zákazky v množstve po jeden kus z každého druhu vzorky a kupóny určeného materiálu k predkladaným vzorkám.
Vzorky tovarov, vrátane kupónov materiálu musia zodpovedať technickým, kvalitatívnym a materiálovým parametrom požadovaným v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, popisu predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu zákazky predloženom uchádzačom. Bližšie informácie o vzorkách v súťažných podkladoch.

5. Minimálna úroveň podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2.zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzači predložia certifikáty, záverečné protokoly a protokoly alebo iné doklady o skúškach na tovary/vzorky a kupóny základného vrchového a podšívkového materiálu a podošiev vypracované akreditovanými skúšobňami, ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku preukázateľne sa vzťahujúce k predkladaným vzorkám. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných pokladoch.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných pokladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v každej časti predmetu zákazky podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateĺ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť, ak by sa elektronickej aukcie v príslušnej časti predmetu zákazky mal zúčasniť iba jeden uchádzač.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.10.2020 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova č.8 , 832 47 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 20 ods. 8 vo väzbe na § 20 ods.7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní písomne, listinne prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426685. Časti súťažných podkladov oddiel B.1. Návrh rámcovej dohody, oddiel B.2 Opis predmetu zákazky a bod č.5 oddielu A.3 súťažných podkladov ( Vzor cenovej ponuky) sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa v editovateľnej podobe vo formátoch word a excel. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní).

Súťažné podklady budú záujemcom poskytované aj na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky alebo poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Pokiaľ bude žiadosť zaslaná elektronicky, záujemca svoju žiadosť odošle bezodkladne aj poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Z takejto žiadosti musí byť zrejmé, k akej verejnej súťaži sa žiadosť vzťahuje ( identifikácia zákazky podľa názvu a tohto oznámenia), identifikačné údaje záujemcu ( obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača), kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Súťažné podklady budú odoslané elektronicky na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v žiadosti.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.
b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.
Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v
súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške:
Pre 1. časť predmetu zákazky: 150.000,00 EUR (slovom: jednostopäťdesiattisíc EUR).
Pre 2. časť predmetu zákazky: 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc EUR).
Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.

6. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.07.2020