Automatizovaný systém mobilného zberu a spracovania vizuálnych priestorových dát

  Zadávateľ:
SEFT s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
238.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.09.2020 12:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.06.2020
  Dátum zverejnenia:
06.07.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SEFT s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48252972
Ružinovská 44, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Ihradský
Telefón: +421 905424244
Email: ihradsky@seft.at
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7912/summary
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
právnická osoba - s.r.o.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Automatizovaný systém mobilného zberu a spracovania vizuálnych priestorových dát
Referenčné číslo: SEFT 2020001
II.1.2) Hlavný kód CPV
30196000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie Automatizovaného systému mobilného zberu a spracovania vizuálnych priestorových dát, ktoré pozostáva z podsystému zberu analytických priestorových dát a spracovania priestorových dát.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
238 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie Automatizovaného systému mobilného zberu a spracovania vizuálnych priestorových dát, ktoré pozostáva z podsystému zberu analytických priestorových dát a spracovania priestorových dát.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zakazky bude financovany zo strukturalnych fondov EU, Operacny program Integrovana infrastruktura , Specificky ciel: 11.3. Zvysenie konkurencieschopnosti MSP vo faze rozvoja, kod vyzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23 a vlastnych prostriedkov verejneho obstaravatela.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 zakona o verejnom obstaravani. Blizsie informacie su uvedene v sutaznych
podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.09.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 12:30
Miesto: Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Presne informacie o terminoch na postup preskumania: 1. Verejny obstaravatel poskytuje k sutaznym podkladom bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup
prostrednictvom elektronickych prostriedkov. Z tohto dovodu verejny obstaravatel sutazne podklady neodosiela. Sutazne podklady su zverejnene v profile verejneho obstaravatel a na adrese systemu pre VO JOSEPHINE
Vsetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladne vybavenia ziadosti o napravu, bude obstaravatel uverejnovat v systeme JOSEPHINE. Obstaravatel bude dorucovat ziadosti a pripadne otazky pre zaujemcov/uchadzacov rovnako prostrednictvom systemu JOSEPHINE.
Pravidla pre dorucovanie: zasielka sa povazuje za dorucenu zaujemcovi/uchadzacovi ak jej adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, t.j. ako nahle sa dostane zasielka do sfery jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systeme JOSEPHINE povazuje okamih jej odoslania v systeme JOSEPHINE a to v sulade s funkcionalitou systemu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.06.2020