Letecké práce LIDAR - PCI

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
5.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.11.2023 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.10.2023
  Dátum zverejnenia:
13.10.2023
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK02
Slovensko
Kontaktná osoba: Lago Peter
Telefón: +421 908718337
Email: peter.lago@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsdis.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/484526
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/3446
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Letecké práce LIDAR - PCI
Referenčné číslo: 2023-VS-15-PL
II.1.2) Hlavný kód CPV
71354200-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Letecké práce zamerané na diagnostiku a skenovanie technológiou LIDAR bližšie špecifikované v Špecifikácii služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK
II.2.4) Opis obstarávania
Letecké práce zamerané na diagnostiku a skenovanie technológiou LIDAR bližšie špecifikované v Špecifikácii služieb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody s možnosťou jej predĺženia dvakrát o 12 mesiacov.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
G) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s § 152 ods. 3 bude uznaný aj rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Bude prijatý aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom. Obstarávateľ je v súlade s § 152 ods. 5 bez ohľadu na odsek 4 oprávnený od záujemcu dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nestanovujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a).Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g). Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
C) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu A)
36.1.1.3.Uchádzač musí takto preukázať poskytnutie minimálne 3 zákaziek na poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky definovaný v Prílohe 1 Špecifikácia služieb súťažných podkladov v celkovom finančnom objeme za všetky preukazované zákazky minimálne 100.000,00 EUR bez DPH v stanovenom období.
Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu B)
36.1.2.1.Pilot vrtuľníka vykonávajúci činnosti leteckých kontrol pre kontroly na vonkajších elektrických vedeniach: min. 500 nalietaných hodín za posledných 5 rokov, z toho 200 letových hodín na ponúkanom type vrtuľníka pri kontrole elektrických vedení.
Z dôvodu letov v blízkosti vodičov kontrolovaných vonkajších vedení, ktorých trasa prechádza členitým terénom požadujeme pilota so skúsenosťami v činnosti, ktorá je predmetom obstarávania; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom, čestným vyhlásením o splnení min. požiadaviek a preukázaním existencie zmluvného vzťahu medzi pilotom a uchádzačom. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača fotokópiu denníka pilota (pilotov) v súvislosti s touto podmienkou účasti.
36.1.2.2.Pilot dronu (väčšie ako 5 kg) vykonávajúci činnosti leteckých kontrol pre kontroly na vonkajších elektrických vedeniach: min. 500 nalietaných hodín za posledných 5 rokov, z toho 200 letových hodín na ponúkanom type dronu pri kontrole elektrických vedení.
Z dôvodu letov v blízkosti vodičov kontrolovaných vonkajších vedení, ktorých trasa prechádza členitým terénom požadujeme pilota so skúsenosťami v činnosti, ktorá je predmetom obstarávania; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom, čestným vyhlásením o splnení min. požiadaviek a preukázaním existencie zmluvného vzťahu medzi pilotom a uchádzačom. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača fotokópiu denníka pilota (pilotov) v súvislosti s touto podmienkou účasti.
36.1.2.3.Pilot dronu (menšie ako 5 kg) vykonávajúci činnosti leteckých kontrol pre kontroly na vonkajších elektrických vedeniach: min. 250 nalietaných hodín za posledných 5 rokov, z toho 100 letových hodín na ponúkanom type dronu pri kontrole elektrických vedení.
Z dôvodu letov v blízkosti vodičov kontrolovaných vonkajších vedení, ktorých trasa prechádza členitým terénom požadujeme pilota so skúsenosťami v činnosti, ktorá je predmetom obstarávania; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom, čestným vyhlásením o splnení min. požiadaviek a preukázaním existencie zmluvného vzťahu medzi pilotom a uchádzačom. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača fotokópiu denníka pilota (pilotov) v súvislosti s touto podmienkou účasti.
Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu C)
36.1.3. Záujemca predloží zoznam technického vybavenia, ktoré má k dispozícii a bude s ním v prípade úspechu v súťaži realizovať dodávku služieb. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil doklady o dispozičnom práve k technickému vybaveniu, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy v požadovanom rozsahu počas platnosti zmluvy (nájom, lízing a pod.).
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 10.000,00 eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobnejšie uvedené v
súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa a financie z fondov Európskej únie.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby
skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s
platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.11.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.11.2023 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Pre uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch spôsobom uvedeným v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch.
2. Rámcová dohoda bude uzavretá s tromi úspešnými uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v
poradí. Požiadavka troch uchádzačov má základ v zastupiteľnosti jednotlivých dodávateľov napr. v prípade výpadku
poskytnutia služby z dôvodu neschopnosti poskytovateľa garantovať včasnosť poskytnutia služby v požadovanom
objeme, nepredvídateľných udalostí napr. živelná pohroma alebo iné. Ak uchádzač na prvom mieste nebude schopný poskytnúť objednanú službu v požadovanom rozsahu a/alebo termíne, obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať službu od druhého uchádzača v poradí, s ktorým má podpísanú dohodu. V prípade, ak ani tento nebude schopný poskytnúť objednanú službu, nastúpi tretí uchádzač v poradí. Uchádzač v takomto prípade nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani náhradu nákladov spojených so zrušením objednávky. Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v rámcovej dohode.
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o
verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú
čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.
5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje
všetkých uchádzačov.
6. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
8. Uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto
verejnom obstarávaní.
9. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti
a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v
súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní.
10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa ustanovenia §98 zákona o verejnom obstarávaní t.j.
prejsť na metódu priame rokovacie konanie a to v prípadoch stanovených v zákone.
11. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 8 zákona o verejnom
obstarávaní.
12. Všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní
obstarávateľ v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/
tenderPublicDetails/3446. Obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
13. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, nie je zeleným verejným obstarávaním a nie je obstarávaním inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.10.2023