Výmena výťahov

  Zadávateľ:
Mesto Rožňava
  Predpokladaná hodnota:
223.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.11.2023 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.10.2023
  Dátum zverejnenia:
13.10.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Rožňava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00328758
Šafárikova 29, 04801 Rožňava
Kód NUTS: SK04
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Kardošová
Telefón: +421 587773256
Fax: +421 58587324509
Email: maria.kardosova@roznava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://roznava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/483447
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/483447
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výmena výťahov
Referenčné číslo: 37/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
42416100-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je kompletná výmena 6 ks osobných výťahov v bytovom dome a nadväzujúca údržba počas záručnej doby. Všetky výťahy zostávajú v pôvodných šachtách. Podrobný opis a rozsah sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
223 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
katastrálne územie mesta Rožňava, ul.Jovická, parcela č.: 1852/122, 1852/121, 1852/120
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je kompletná výmena 6 ks osobných výťahov v bytovom dome a nadväzujúca údržba počas záručnej doby. Všetky výťahy zostávajú v pôvodných šachtách. Pôvodné výťahy budú kompletne demontované. Všetky výťahy sú rovnaké, umiestnené v budovách s 5-imi nadzemnými podlažiam, určené pre zvislú dopravu osôb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
223 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
V súlade s § 38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch (časť A2) dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/483447
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Podmienky súvisiace s podpisom zmluvy sú uvedené v časti B.2 Súťažných podkladov
2. Podmienky súvisiace so subdodávateľmi sú uvedené v bode 28.5 Súťažných podkladov
3. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z finančných prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na čo nadväzuje odkladacia podmienka uvedená v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.11.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.11.2023 09:15
Miesto: MsÚ Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, m.č.303
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.10.2023