„Rozšírenie ESt Stupava“ – realizácia stavby

  Zadávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.170.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.11.2023 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.10.2023
  Dátum zverejnenia:
11.10.2023
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829141
Mlynské nivy 59/A , 82484 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 250692205
Email: radoslav.bazala@sepsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/2644
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.sepsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/483977
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
https://sepsas.eranet.sk
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Rozšírenie ESt Stupava“ – realizácia stavby
Referenčné číslo: 42_2023_Ba
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232220-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavby Rozšírenie ESt Stupava.
Bližšie v bode II.2.4) oznámenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 170 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112400-9
45255400-3
45315100-9
45317300-5
51112000-0
51112100-1
71323100-9
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Elektrická stanica Stupava, katastrálne územie Stupava, okres Malacky, kraj Bratislavský
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavby Rozšírenie ESt Stupava, ktorej technický popis je podrobne špecifikovaný v DVZ Rozšírenie ESt Stupava, komplexná inžinierska a projektová činnosť súvisiaca s realizáciou predmetnej stavby, vrátane vypracovania DRS, DSV, dodanie súvisiacich právoplatných rozhodnutí povoľujúcich trvalé užívanie predmetnej stavby, vrátane súvisiacich geodetických a vytyčovacích prác, porealizačného zamerania stavby a vypracovania a podania návrhu na vklad do KN.

Rozsah stavby sa delí na:
Stavebné objekty
SO 311 Zemné práce
SO 321 Oplotenie vnútorné (prevádzkové)
SO 323 Oplotenie dočasné
SO 342 Osvetlenie pracovné
SO 353 HUS
SO 360 - Kanalizácia dažďová
SO 523.3 - Domček ochrán DO 03
SO 522.1 Rozvodňa vonkajšia 400kV základy pod HOK a POK
SO 525.1 Káblové kanály (vrátane protipožiarnych priehradiek)

a Prevádzkové súbory
PS 07 Rozvodňa 400 kV
PS 13.1 Rozvodňa vonkajšia 400kV HOK a POK
PS 30.2 RIS - Väzby na technológiu
PS 30.3 Elektrické ochrany
PS 30.4 Meranie práce a kvality elektrickej energie
PS 30.6 TIS ochrán
PS 30.7 Monitorovací systém technológie
PS 40 Uzemňovacia sieť
PS 50 Vlastná spotreba ESt
PS 62 Prenosové cesty

V rámci tejto zákazky bude pre zaústenie vedenia V499 (súčasné vedenie V8499) vybudované v R400 kV ESt Stupava pole č. 6. Pole bude mať šírku 18 m s rúrovými prípojnicami, s pantografickými prípojnicovými a sklápacím vývodovým odpojovačom s uzemňovačom, s olejovými PTP a PTN, s vypínačom so zhášacím médiom SF6 a so zvodičmi prepätia na vývode z poľa, vrátane súvisiacich káblových kanálov. Výstavba nového poľa č. 6 bude v rámci existujúceho areálu R400 kV v ESt Stupava. V rámci IPR bude vybudované prevádzkové oplotenie, ktoré bude slúžiť ako mechanická zábrana vstupu nepovolanej osoby do R400kV v ESt Stupava.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ZoD s prílohami, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 170 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka je súčasťou projektu Danube InGrid Akcia č. 10.7-0008-SKHU-W-M-20, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.
V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO sa požaduje, aby mal uchádzač zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje realizovať daný predmet zákazky - uskutočňovať stavebné, montážne a elektroinštalačné práce.

Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené na webovej adrese:
https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14

Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu uchádzači musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže v súlade s § 33 ods. 1 ZVO.

Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu uchádzača sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač v súlade s:
- § 34 ods. 1 písm. b) ZVO,
- § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch,
ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške: 70 000,00 EUR.

Bližšie informácie sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené na webovej adrese:
https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov obstarávateľa a zo zdrojov EÚ. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok, tak ako je uvedené v SP v časti B1 "Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 SP, určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.11.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.11.2023 10:30
Miesto: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, elektronicky prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku eranet v sekcii "Otváranie ponúk".

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. V súlade s § 52 ods. 2 ZVO sa otváraním ponúk rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku eranet všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, a to v rozsahu údajov: počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 66 ods. 7 ZVO obstarávateľ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a to v súlade s § 55 ods. 1 ZVO u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Obstarávateľ obdobne postupuje vo vzťahu k uchádzačom na ďalších miestach v poradí (postupne u ďalšieho uchádzača v poradí), ak bude uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí vylúčený alebo bude vylúčená jeho ponuka.

2. SP s prílohami, ako aj ZoD s prílohami sú dostupné na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14

3. Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom systému eranet, ktorý je dostupný na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14
Uchádzač je oprávnený podať ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému eranet. Registrácia je bezplatná. Podmienky používania systému eranet sú uvedené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk, v časti Podmienky a manuál.

4. V prípade potreby vysvetlenia podmienok uvedených v oznámení alebo SP môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 ZVO požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom systému eranet v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ poskytne v súlade s § 48 ZVO prostredníctvom
komunikácie systému eranet na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14

5. Ponuky - všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tvoriace ponuku musia byť predložené elektronicky prostredníctvom systému eranet v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) a musia byť vyhotovené podľa bodu 13.2 súťažných podkladov.

6. Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t. j. strana č. 3 Prílohy 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z 05.01.2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO"): https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa, aby si do neho sami preniesli/prepísali.

7. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.3 SP, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14

8. V súlade s § 56 ods.8 a nasl. ZVO obstarávateľ stanovuje, že úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ZoD tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

9. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom ZoD v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.9. časti A.1 SP.

10. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14

11. Obstarávateľ v bode 29.7 SP v súlade s § 43 ods. 4 v nadväznosti s § 22 ods. 4 zákona uvádza, že prílohy č. 2, č. 3 a č. 8 k ZoD obsahujú dôverné informácie, preto prílohy č. 2, č. 3 a č. 8 k ZoD poskytne obstarávateľ len záujemcovi, ktorý písomne, podľa bodov 29.7 a 29.8 SP, požiada o jej poskytnutie. Vzor Dohody o zachovávaní mlčanlivosti tvorí prílohu č. 6 SP a v editovateľnej podobe sa nachádza na https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14

12. Štatistická informácia pre ÚVO - vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty - písm. c).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.10.2023