Bratislava III OR PZ Vajnorská 25, rekonštrukcia objektu

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
4.650.552,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2023 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.10.2023
  Dátum zverejnenia:
10.10.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Novosad
Telefón: +421 250944527
Email: roman.novosad3@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
Hlavná adresa(URL): www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/483951
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47722/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bratislava III OR PZ Vajnorská 25, rekonštrukcia objektu
Referenčné číslo: 47722
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216111-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zateplenie a rekonštrukcia objektu OR PZ Bratislava, Vajnorská 25/3179, Bratislava v rozsahu spracovaného projektu stavby.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 650 552,73 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45216111-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
OR PZ Bratislava, ul. Vajnorská, súpisné č. 3179 a 3180, orientačné č. 25
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zateplenie a rekonštrukcia objektu OR PZ Bratislava, Vajnorská 25/3179, Bratislava v rozsahu spracovaného projektu stavby. Objekt SO-0 1 Okresného riaditeľstva PZ sa nachádza na Vajnorskej 25, Bratislava, na pozemkoch par. č.l 1561/1;5;7;8 registra C, LV 2346 v katastrálnom území Bratislava - Nové Mesto.
V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strešného plášťa, zateplenia nad nevykurovaným priestorom, zateplenia zvislých stien pod terénom, výmena časti otvorových konštrukcií, výmena svetelných zdrojov a merania, riadenia a regulácie spotreby elektrickej energie, rekonštrukcia vykurovacieho systému vrátane merania, riadenia a regulácie spotreby tepelnej energie, rekonštrukcia elektroinštalácie, realizácia opatrení na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody z bezprostredného okolia budovy a drobné stavebné úpravy súvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti.
Účelom rekonštrukcie je aj technické riešenie vstupu do objektu a ostatných opatrení v súlade s Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. Základné členenie objektov počas realizácie:
SO 01 Budova OR PZ Bratislava
SO 01.1 Budova OR PZ Bratislava - zelená časť prác
SO 01.2 Budova OR PZ Bratislava - nezelená časť prác
Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky objektu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 650 552,73 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
13
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a z prostriedkov štátneho rozpočtu
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Podrobný popis podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je v prílohe č. 7 predmetných súťažných
podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
1. § 34 ods. 1 písm. b) zákona
2. § 34 ods. 1 písm. g) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 7 predmetných súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
sú uvedené v súťažných podkladoch prílohe č.2- Obchodné podmienky
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.11.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 27.11.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2023 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE sa online sprístupnia ponuky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný
obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania zverejniť informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.
3.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa, ktorého webová adresa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia pod názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):" a na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47722/summary.
4.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE preto považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
5.Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE.
6. Podľa ust. § 20 ods.4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby," Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/ .
7. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 06.11.2023 o 10:00 hod. na adrese: OR PZ Bratislava, ul. Vajnorská, súpisné č. 3179 a 3180, orientačné č. 25. Účasť na obhliadke je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 03.11.2023 do 13:00 hod zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte emailom na andrea.jaskova@minv.sk@minv.sk; tel:+421 9610 54179
8. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný
predložiť doklady uvedené v bode 25.2. súťažných podkladov.
9.Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 100 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 14. súťažných podkladov.
10. Dĺžka trvania zákazky, uvedená v bode II.7.) tohto oznámenia je počítaná do 13 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
11. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty a zelené obstarávanie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.10.2023