Zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu

  Zadávateľ:
Komunálny podnik Bratislavy
  Predpokladaná hodnota:
100.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.09.2023
  Dátum zverejnenia:
27.09.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Komunálny podnik Bratislavy
IČO: 54656885
Technická 4312/6, 82104 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 902999209
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/482939
Hlavná adresa(URL): www.komunalnypodnikbratislavy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/482939
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/482939
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Samostatná príspevková organizácia mesta Bratislava
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Referenčné číslo: BIO odpad/KPB
II.1.2) Hlavný kód CPV
90511000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky bude záväzok poskytovateľa vykonávať a poskytovať verejnému obstarávateľovi zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu z kosenia, rezov a výrubov drevín, hrabania listov a trávnikov na verejných priestranstvách v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
100 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77120000-7
90524300-9
90510000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunálny podnik Bratislavy, Technická 4312/6, 821 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky bude záväzok poskytovateľa vykonávať a poskytovať verejnému obstarávateľovi zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu z kosenia, rezov a výrubov drevín, hrabania listov a trávnikov na verejných priestranstvách v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Cena za dodanie predmetu zákazky v eur s DPH
Relatívna váha: 60
Názov: Vzdialenosť prevádzky na nakladanie s odpadmi od Komunálneho podniku Bratislavy, Technická 4312/6, 821 04 Bratislava
Relatívna váha: 40
II.2.6) Predpokladaná hodnota
100 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), ustanovenie § 11 ZVO (povinnosť zápisu do RPVS) tým nie je dotknuté. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
V zmysle vyššie uvedeného sa vyžaduje, aby uchádzač spĺňal podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.
Uchádzač však nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar a čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdeným končeným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu, nakoľko verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienok účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobné podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom sú uvedené v prílohe Výzvy na predkladanie ponúk v bode č. 14.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobné podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom sú uvedené v prílohe Výzvy na predkladanie ponúk v bode č. 14.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.09.2023