Nákup samozavlažovacích kvetináčov

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
54.717,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.09.2023
  Dátum zverejnenia:
25.09.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Martina Veselá
Telefón: +421 259356342
Email: martina.vesela@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/482485
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/482485
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup samozavlažovacích kvetináčov
Referenčné číslo: MAGS OVO 57433/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
43323000-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup a dodávka tovaru do skladu na samozavlažovacie kvetináče s vnútornými vakmi, pre potreby mesta, bližšia špecifikácia v sa nachádza v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
54 717,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
19520000-7
44111300-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Čierny les Bratislava
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
54 717,18 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ stanovil minimálny počet setov (set = kvetináč + vak) na 20 ks. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi dodá najväčší počet setov v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky.

Verejný obstarávateľ zvolil v bode II.2.5) možnosť Nižšie uvedené kritéria, pretože formulár neumožňuje zvoliť toto nastavenie kritérií.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO:

a)podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO, t. j. uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
b)podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO, t. j. uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky.
d)podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 ZVO

a)Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predloží uchádzač zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam musí obsahovať zákazky na dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru (samozavlažovacie nádoby) ako je predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať dodanie minimálne 5 ks kvetináčov určených na výsadbu vzrastlých stromov s minimálnym priemerom nádoby 1200 mm.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.09.2023