Malacky, Záhradná ulica - odkanalizovanie

  Zadávateľ:
Mesto Malacky
  Predpokladaná hodnota:
106.609,99 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2023 08:10

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.09.2023
  Dátum zverejnenia:
21.09.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Malacky
IČO: 00304913
Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.
Telefón: +421 904281818
Email: dzuppa@ekoauris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.transparex.sk/organization/sk/00304913/profile
Hlavná adresa(URL): https://www.transparex.sk/organization/sk/00304913/profile
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/482381
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/482381
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Malacky, Záhradná ulica - odkanalizovanie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je:
Vybudovanie stôk PZ-1 a PZ-1-1 splaškovej kanalizácie vrátane domových kanalizačných prípojok na odkanalizovanie nehnuteľností na Záhradnej ulici v Malackách v jej časti, kde doposiaľ nie je kanalizácia vybudovaná. Navrhovaná stoka PZ-1 bude zaústená do existujúcej šachty splaškovej kanalizácie obytného súboru Padzelek v Brezovej ulici pred nákupným centrom A-Z Home & Garden, odkiaľ budú splaškové odpadové vody odvádzané do stokovej siete Mesta Malacky a čistené na mestskej ČOV Malacky

SO 01Splašková kanalizácia
- PVC potrubie DN 300 gravitačná stoka PZ-1180,50 m
- PVC potrubie DN 300 gravitačná stoka PZ-1-137,50 m

SO 02 Domové kanalizačné prípojky
- počet domových kanalizačných prípojok DN 1506 ks v celkovej dĺžke 11 m
- počet združených domových kanaliz. prípojok DN 2002 ks v celkovej dĺžke 3 m
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
106 609,99 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú. Malacky
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný Výkazom výmer a projektovou dokumentáciou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
106 609,99 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:
Doklad o oprávnení podnikať výpis z obchodného registra ( právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), výpis zo živnostenského registra( fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení dodávať uskutočňovať práce od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v registri právnických osôb a podnikateľov.
-uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO.

Podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO:
Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
-uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa ust. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie) s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnení stavebných prác podľa obchodných podmienok; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že v rozhodnom období uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, a zároveň preukáže, že minimálne jedna takto definovaná stavba bola v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 100 000 EUR bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname.

Pre účely vyhodnotenia splnenia podmienky účasti v zmysle tohto bodu uskutočnením stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskych stavieb.

Spoločné ustanovenia:
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam obsahoval minimálne tieto údaje:
-obchodné meno a sídlo dodávateľa
-obchodné meno a sídlo odberateľa,
-lehota dodania,
-množstvo uskutočnených prác alebo druh uskutočnených prác,
-celková zmluvná cena a skutočná (fakturovaná) celková cenu za uskutočnenie prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH
Mena pre cenu: EUR
-kontaktnú osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Konflikt záujmov bude overený aj prostredníctvom služby KONFLIKT CHECK - automatizovaných funkcií informačného systému TRANSPAREX, dostupný na https://www.transparex.sk/conflicts
2. Konečný užívateľ výhod podľa § 11 ods. 1 písm. c) bude overený prostredníctvom informačného systému
TRANSPAREX dostupný na https://www.transparex.sk/zoznam-osob-11-zvo
3. Kartel a kolúzia budú overené prostredníctvom služby KONFLIKT CHECK - - automatizovaných funkcií informačného systému TRANSPAREX, dostupný na https://www.transparex.sk/conflicts
4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom funkcionality
elektronickej platformy, dostupnej na https://eplatforma.vlada.gov.sk/ (ďalej len elektronická platforma), ktorou je
informačný systém elektronického verejného obstarávania IS EVO.
5. Ponuka sa predkladá prostredníctvom informačného systému IS EVO. Ponuku je umožnené predložiť len registrovaným používateľom IS EVO.
6. Otváranie ponúk sa uskutoční v online prostrední IS EVO, zúčastniť sa na otváraní môžu všetci uchádzači, ktorí
predložia ponuku.
7. Nejedná sa o zelené VO, obstarávanie inovácií a VO nie je zamerané na sociálne aspekty.
8. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.09.2023