Označovanie služobných motorových vozidiel - polepy

  Zadávateľ:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
300.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.09.2023
  Dátum zverejnenia:
20.09.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44855206
Sklabinská 20, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
Telefón: +421 911748271
Email: obstaravanie@aomvsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.aomvsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/481796
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://obstaravanie.eranet.sk/#/publicQualificationDetails/17
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1, písm. e)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Opravy osobných, nákladných a špeciálnych automobilov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Označovanie služobných motorových vozidiel - polepy
Referenčné číslo: AOAS-2-119/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
44174000-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Nákup špeciálnych reflexných fólií
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
300 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
22459100-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Automobilové opravovne MV SR, a.s., prevádzky Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčianska Teplá, Banská Bystrica, Košice a prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
300 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Podľa § 32 ods. 1 zákona:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky alebo colné nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32.

Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči obstarávateľskej organizácii účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Obstarávateľská organizácia uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca/uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom/uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: B/ Finančné a ekonomické postavenie
Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sa nevyžadujú.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: C/ Technická a odborná spôsobilosť
Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sa nevyžadujú
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj "DNS") je elektronický proces určený na obstarávanie nákupu tovaru bežne dostupných na trhu, je zriadený spoločnosťou Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle systému Eranet. Ktokoľvek sa doň môže kvalifikovať, ak spĺňa podmienky účasti, stanovené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pričom žiadosť o účasť môže podať kedykoľvek počas 48 - mesačného trvania tohto DNS. Po vyhodnotení podmienok účasti mu budú automaticky zasielané všetky ďalšie výzvy na predkladanie ponúk.
2. Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému Eranet sú uvedené na internetovej stránke systému Eranet, ako i v súťažných podkladoch obstarávateľskej organizácie k tomuto verejnému obstarávaniu.
3. Uchádzači za do tohto DNS zaregistrujú tak, že na stránke systému ERANET požiadajú o účasť v tomto DNS a doplnia dokumenty, preukazujúce splnenie podmienok účasti, príp. pripoja vyplnený Jednotný európsky dokument (JED). Na tomto mieste záujemcov upozorňujeme, že výzvy môžu byť zasielané iba záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti, a preto obstarávateľská organizácia obratom vyzve každého, kto podmienky účasti predbežne splnil prostredníctvom JED, aby preukázal splnenie týchto podmienok účasti dokumentami, ktoré nahradil.
4. Na tomto mieste obstarávateľská organizácia uvádza, že DNS nerozdeľuje do kategórií a každý zakvalifikovaný
hospodársky subjekt sa môže zúčastniť každej výzvy na predkladanie ponúk. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo stanoviť požiadavky na predmet v podobe minimálnych štandardov na dodaný tovar.
5. Predmetné verejné obstarávanie v jednotlivých výzvach môže byť:
a) zelené verejné obstarávanie,
b) obstarávanie inovácií,
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.09.2023