„Odstránenie havarijného stavu ležatých rozvodov studenej a teplej vody“ - „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
35.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2023 08:10

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.09.2023
  Dátum zverejnenia:
19.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Bartová
Telefón: +421 376925940
Email: anna.bartova@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Odstránenie havarijného stavu ležatých rozvodov studenej a teplej vody“ - „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Referenčné číslo: 10456/2023/MAJ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
V Zariadení sociálnych služieb, VEK NÁDEJE je potrebná výmena ležatých rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej vody, cirkulačných rozvodov a dodávky a montáže sadrokartónu na zakrytie ležatých rozvodov v bloku A a bloku B.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
35 900,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK0
SK02
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb, 940 59 Nové Zámky, Šoltésovej č. 2, Šoltésovej č. 3, 940 59 Nové Zámky
II.2.4) Opis obstarávania
V Zariadení sociálnych služieb, VEK NÁDEJE je potrebná výmena ležatých rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej vody, cirkulačných rozvodov a dodávky a montáže sadrokartónu na zakrytie ležatých rozvodov v bloku A a bloku B.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 900,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 152.
§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu: Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí uvedený doklad predložiť, verejný obstarávateľ ho získa z verejne dostupných portálov.
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu: Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: PRÍLOHU C.
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie: Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 4) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods. 5) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
V zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
V súlade s § 114 ods. 1 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude komunikovať s uchádzačmi/záujemcami v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - PRÍLOHA A
b) Identifikačné údaje uchádzača- PRÍLOHA B
c) Čestné vyhlásenie uchádzača, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní- PRÍLOHA C
d) Čestné vyhlásenie k obmedzeniam vo verejnom obstarávaní v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine- PRÍLOHA D
e) Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov- PRÍLOHA E
f) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - PRÍLOHA F
g) Doplnený Návrh Zmluvy o dielo (ZoD) vrátane Prílohy č. 2 ZoD - Položkový rozpočet (ocenené zadanie) a Prílohy č. 3 ZoD- Harmonogramu prác.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.09.2023