PARKOVACIE MIESTA + KOMUNIKÁCIA WILSONOVO NÁBREŽIE 2 – 4

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
72.896,68 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.09.2023
  Dátum zverejnenia:
19.09.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Daniš
Telefón: +421 911483296
Fax: +421 376511931
Email: danis.lukas@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nitra.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/481988
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/481988
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
PARKOVACIE MIESTA + KOMUNIKÁCIA WILSONOVO NÁBREŽIE 2 – 4
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnenej plochy pre odstavovanie osobných vozidiel majiteľov bytového domu na ulici Wilsonovo nábrežie. Prístup k bytovému domu je umožnený vjazdom z MK ul. Wilsonovo nábrežie. V projekte je zahrnuté vybudovanie stojiska pre kontajnery, chodníka popri fasáde prislúchajúce k bytovému domu a doplnenie verejného osvetlenia v danej lokalite. Z dôvodu vizuálneho a bezpečnostného oddelenia detského ihriska od parkovacích státí bude na ich rozhraní vysadený živý plot.

Zemné a búracie práce
Búracie práce pozostávajú z vybúrania jestvujúcej spevnenej plochy a konštrukcií pri napojení vjazdu na jestvujúcu vozovku. Zemné práce pozostávajú z výkopov a násypov pre navrhované konštrukcie.

Výkaz plôch
Spevnená plocha zámková dlažba - šedá:339 m
Chodník popri fasáde zámková dlažba - červená:75 m
Chodník zo zámkovej dlažby okrová: 13 m
Stojisko pre kontajnery zámková dlažba šedá:18 m
Parkoviská zatrávňovacie tvárnice:189 m

Zeleň: 13 m
Spevnené plochy:
Konštrukcia spevnenej plochy zo zámkovej dlažby:
Zámková dlažba DL 80- šedá80 mmSTN 73 6131-1
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6150 mmSTN EN 14227-1
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gcmin. 200 mmSTN 73 6126
Spolu 470 mm

Konštrukcia spevnenej plochy chodníka pri bytovom dome zo zámkovej dlažby:
Zámková dlažba DL 80- červená80 mmSTN 73 6131-1
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6150 mmSTN EN 14227-1
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gcmin. 200 mmSTN 73 6126
Spolu 470 mm

Konštrukcia chodníka:
Zámková dlažba DL 80- okrová80 mmSTN 73 6131-1
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6150 mmSTN EN 14227-1
Spolu 270 mm

Konštrukcia parkovísk:
Bet. zatrávňovacia dlažba80 mmDIN EN 1338
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Štrkodrva UM ŠD 0/32, Gcmin. 350 mmSTN 73 6126
Spolu 470 mm

Konštrukcia stojiska pre kontajnery:
Zámková dlažba DL 80- šedá80 mmSTN 73 6131-1
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6150 mmSTN EN 14227-1
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gcmin. 200 mmSTN 73 6126
Spolu 470 mm

Pre použitie horeuvedenej konštrukcie je potrebné preukázať deformačný modul pláne Spevnená plocha :Edef2 = 45MPa; Edef2/Edef1 < 2,2
Chodník :Edef2 = 45MPa; Edef2/Edef1 < 2,2
Parkoviská :Edef2 = 45MPa; Edef2/Edef1 < 2,2
Stojisko pre kontajnery :Edef2 = 45MPa; Edef2/Edef1 < 2,2
V mieste napojení na jestvujúce komunikácie bude styková špára zatesnená v zmysle TP. Pri hutnení je potrebné zabezpečiť optimálnu vlhkosť. V prípade premočenia pláne nesmú byť na pláň vpustené žiadne mechanizmy, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Následné budovanie konštrukčných vrstiev musí byť realizované v čo najkratšom čase, aby pláň neostala obnažená. Pred kladením konštrukčných vrstiev je potrebné vykonať zaťažovacie skúšky pláne v zmysle STN 736190.

Odvodnenie
Navrhovaná spevnená plocha a parkoviská budú odvodnené pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhovaného vsakovacieho rebra. Plocha stojiska pre kontejnery bude odvodnená priečnym sklonom do navrhovanej zelene.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
72 896,68 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
45233142-6
34928500-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ul. WILSONOVO NÁBREŽIE 2 4, parcely č.1652/2, 1652/1, 1653 v k.ú Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnenej plochy pre odstavovanie osobných vozidiel majiteľov bytového domu na ulici Wilsonovo nábrežie. Prístup k bytovému domu je umožnený vjazdom z MK ul. Wilsonovo nábrežie. V projekte je zahrnuté vybudovanie stojiska pre kontajnery, chodníka popri fasáde prislúchajúce k bytovému domu a doplnenie verejného osvetlenia v danej lokalite. Z dôvodu vizuálneho a bezpečnostného oddelenia detského ihriska od parkovacích státí bude na ich rozhraní vysadený živý plot.

Zemné a búracie práce
Búracie práce pozostávajú z vybúrania jestvujúcej spevnenej plochy a konštrukcií pri napojení vjazdu na jestvujúcu vozovku. Zemné práce pozostávajú z výkopov a násypov pre navrhované konštrukcie.

Výkaz plôch
Spevnená plocha zámková dlažba - šedá:339 m
Chodník popri fasáde zámková dlažba - červená:75 m
Chodník zo zámkovej dlažby okrová: 13 m
Stojisko pre kontajnery zámková dlažba šedá:18 m
Parkoviská zatrávňovacie tvárnice:189 m

Zeleň: 13 m
Spevnené plochy:
Konštrukcia spevnenej plochy zo zámkovej dlažby:
Zámková dlažba DL 80- šedá80 mmSTN 73 6131-1
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6150 mmSTN EN 14227-1
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gcmin. 200 mmSTN 73 6126
Spolu 470 mm

Konštrukcia spevnenej plochy chodníka pri bytovom dome zo zámkovej dlažby:
Zámková dlažba DL 80- červená80 mmSTN 73 6131-1
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6150 mmSTN EN 14227-1
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gcmin. 200 mmSTN 73 6126
Spolu 470 mm

Konštrukcia chodníka:
Zámková dlažba DL 80- okrová80 mmSTN 73 6131-1
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6150 mmSTN EN 14227-1
Spolu 270 mm

Konštrukcia parkovísk:
Bet. zatrávňovacia dlažba80 mmDIN EN 1338
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Štrkodrva UM ŠD 0/32, Gcmin. 350 mmSTN 73 6126
Spolu 470 mm

Konštrukcia stojiska pre kontajnery:
Zámková dlažba DL 80- šedá80 mmSTN 73 6131-1
Lôžko z drveného kameniva DK 4-8 mm40 mmSTN 73 6131-1
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6150 mmSTN EN 14227-1
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gcmin. 200 mmSTN 73 6126
Spolu 470 mm

Pre použitie horeuvedenej konštrukcie je potrebné preukázať deformačný modul pláne Spevnená plocha :Edef2 = 45MPa; Edef2/Edef1 < 2,2
Chodník :Edef2 = 45MPa; Edef2/Edef1 < 2,2
Parkoviská :Edef2 = 45MPa; Edef2/Edef1 < 2,2
Stojisko pre kontajnery :Edef2 = 45MPa; Edef2/Edef1 < 2,2
V mieste napojení na jestvujúce komunikácie bude styková špára zatesnená v zmysle TP. Pri hutnení je potrebné zabezpečiť optimálnu vlhkosť. V prípade premočenia pláne nesmú byť na pláň vpustené žiadne mechanizmy, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Následné budovanie konštrukčných vrstiev musí byť realizované v čo najkratšom čase, aby pláň neostala obnažená. Pred kladením konštrukčných vrstiev je potrebné vykonať zaťažovacie skúšky pláne v zmysle STN 736190.

Odvodnenie
Navrhovaná spevnená plocha a parkoviská budú odvodnené pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhovaného vsakovacieho rebra. Plocha stojiska pre kontejnery bude odvodnená priečnym sklonom do navrhovanej zelene.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
72 896,68 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Splnenie podmienok účasti uvedených v bode 32.1 uchádzač preukazuje podľa §32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorú má zabezpečiť.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO sa technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť preukazuje doloženým týchto dokladov:
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s vybudovaním spevnenej plochy pre odstavovanie osobných vozidiel, s vybudovaním stojiska pre kontajnery a doplnením verejného osvetlenia na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie spevnenej plochy pre odstavovanie osobných vozidiel, vybudovanie stojiska pre kontajnery a doplnenie verejného osvetlenia na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil minimálne tri realizácie prác spojených s vybudovaním spevnenej plochy pre odstavovanie osobných vozidiel, vybudovaním stojiska pre kontajnery a doplnením verejného osvetlenia na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky pričom minimálne 1 referencia bola v minimálnom finančnom objeme 70 000.- EUR bez DPH. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať Zoznam uskutočnených prác spoločne
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.09.2023