Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Modernizácia ZŠ a športového areálu Lietava

  Zadávateľ:
Obec Lietava
  Predpokladaná hodnota:
128.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2023 16:10

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.09.2023
  Dátum zverejnenia:
19.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lietava
IČO: 00321427
Lietava , 01318 Lietava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Scheberová
Telefón: +421 904214255
Email: mscheberova@centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.lietava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Modernizácia ZŠ a športového areálu Lietava
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie odborných služieb spočívajúcich vo vyhotovení projektovej dokumentácie na realizáciu stavby Modernizácia ZŠ a športového areálu Lietava , inžinierska činnosť a odborný autorský dohľad.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
128 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71242000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žilinský samosprávny kraj, okres Žilina, obec Lietava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie odborných služieb spočívajúcich vo vyhotovení projektovej dokumentácie na realizáciu stavby Modernizácia ZŠ a športového areálu Lietava , inžinierska činnosť a odborný autorský dohľad v nadväznosti na žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Výzvy PSK-MIRI-003-2023-DV-RFRR.
Zadávanie zákazky sa týka týchto objektov:
-nadstavba jestvujúcej školskej budovy,
-stavbu školskej kuchyne a jedálne v napojení na budovu školy
-výstavba telocvične a s tým súvisiace objekty.
Členenie predmetu zákazky:
Časť 1 Polohopisné a výškopisné zameranie územia súvisiaceho so zámerom, vrátane identifikácie IS
Časť 2 Projektová dokumentácia skutkového stavu objektov ZŠ a Prezliekarne pre športovcov
Časť 3 Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ.
Časť 4 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 30.10.2023
Časť 5 - Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie
Časť 6 Projekt interiéru s výkazom mobiliáru
Časť 7 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre
realizáciu stavby
Časť 8 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
Časť 9 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
Časť10 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe
Odborný autorský dohľad OAD
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
128 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ zadal vypracovanie Štúdie na nadstavbu, prístavbu ZŠ Lietava a výstavbu telocvične, a Štúdia bola zverejnená na web stránke obce Lietava dňa 8.9.2023, ktoré boli podkladom pre určenie PHZ a zárove sú podkladom pre vypracovanie ponuky

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží v ponuke Čestné vyhlásenie, k § 32 ods. 2 písm. e) a f)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zápis do SKSI alebo iný relevantný doklad oprávujúci vykonávať projektovú a inžiniersku činnosť
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač predloží :
Doklad o spôsobilosti vykonávať projektovú činnosť (zápis do SKSI alebo iný relevantný doklad)
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2023 16:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy je zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2023