Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity ON/OFF

  Zadávateľ:
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
  Predpokladaná hodnota:
17.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2023 13:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.09.2023
  Dátum zverejnenia:
19.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
IČO: 00164348
Ševčenkova 11, 85005 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jakub Klikač
Telefón: +421 907515088
Email: jakub.klikac@nivam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity ON/OFF
Referenčné číslo: 46/KGR/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
55110000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity ON/OFF v termíne 30.9.-3.10.2023.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
17 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55120000-7
55000000-0
55300000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania je uvedený v prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
17 600,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia:
- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO. Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registroch nemajú povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo živnostenského registra, verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overí v informačnom systéme verejnej správy a to prostredníctvom portálu www.oversi.gov.sk .
- § 32 ods. 1 písm. f) zákona: uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku účasti uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona preukáže predložením kópie čestného vyhlásenia podpísaným uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2023