Oprava povrchu chodníka na psinci

  Zadávateľ:
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
  Predpokladaná hodnota:
11.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.10.2023 13:10

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.09.2023
  Dátum zverejnenia:
19.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO: 00738301
Súdna 15, 91196 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Prekopová
Telefón: +421 326521438
Fax: +421 32326528502
Email: jana.prekopova2@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava povrchu chodníka na psinci
Referenčné číslo: 2023/06141/TN
II.1.2) Hlavný kód CPV
44113620-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Oprava povrchu chodníka na psinci vo výmere cca 192 m2. Zákazka sa skladá z odstránenia jestvujúceho povrchového asfaltu, následne potrebnej úpravy podkladu a položenie asfaltového koberca hrúbka 5 cm.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
11 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233253-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
V sídle verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania
Oprava povrchu chodníka na psinci vo výmere cca 192 m2. Zákazka sa skladá z odstránenia jestvujúceho povrchového asfaltu, následne potrebnej úpravy podkladu a položenie asfaltového koberca hrúbka 5 cm.
K vypracovaniu cenovej ponuky je povinné vykonať obhliadku miesta plnenia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 700,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú uvedené vo výzve na predkladanie cenových ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.09.2023