Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické a ekologické centrum Gemera – pokračovanie v prerušených stavebných prácach a dokončenie stavby.

  Zadávateľ:
Mesto Jelšava
  Predpokladaná hodnota:
374.505,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.09.2023
  Dátum zverejnenia:
19.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Jelšava
IČO: 00328341
Nám. Republiky 499 , 04916 Jelšava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Mihok
Telefón: +421 905616592
Email: dusan.mihok@tenderkonzult.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6026
Hlavná adresa(URL): https://www.jelsava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické a ekologické centrum Gemera – pokračovanie v prerušených stavebných prácach a dokončenie stavby.
Referenčné číslo: 080/223030
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Základným cieľom obnovy je komplexná revitalizácia objektu tak, aby mohol byť funkčne využívaný a zároveň aspoň v obmedzenej a dostupnej miere prezentoval výtvarno estetické a umelecko remeselné prvky. V každom prípade, pred začatím prác musí byť objekt technicky stabilizovaný. Samotné reštaurovanie bude v rámci obnovy realizované ako kombinácia reštaurátorských, konzervátorských a remeselných prác.
Predmetná stavba bola z časti realizovaná zhotoviteľom vybratým na základe predchádzajúceho verejného obstarávania zo dňa 19.08.2021. Dňa 26.06.2023 boli stavebné práce zhotoviteľom pozastavené z dôvodov voči nemu vedených exekučných konaní a dňa 26.06.2023 Mesto Jalšava odstúpil od zmluvy o dielo zo dňa 07.02.2022.
Podľa vyjadrenia autorského dozoru a stavebného dozoru bola ku dňu 26.06.2023 rozostavanosť stavby cca 60 %.
Na stavbe boli ku dátumu pozastavenia stavebných prác realizované stavebné práce, ktorých rozsah je uvedený v Časti C Projektová dokumentácia súťažných podkladov v samostatnom elektronickom dokumente PrestavanostKuDnu26062023.pdf.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
374 505,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212350-4
45454100-5
45212354-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Jelšava, Jelšava; parc. číslo: 3; 8; 2053.
II.2.4) Opis obstarávania
SO 01 - STAVBA
SO 02 ZTI VNÚTORNÉ VYBAVENIE
SO 03 - VZT
SO 04 - PLYNOFIKÁCIA
SO 05 - VYKUROVANIE
SO 06 ELEKTROINŠTALÁCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV
SO 07 - EPS
Podrobná technická špecifikácia, rozsah a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v Dokumentoch zákazky v súťažných podkladoch:
a) v Časti C. Projektová dokumentácia súťažných podkladov,
b) v Časti D. Výkaz výmer súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
374 505,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Číslo projektu: CLT01003, Programová oblasť: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) a f) ZVO vo väzbe na § 112 ods. 5 ZVO. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO. Podrobné informácie sú uvedené v Dokumentoch zákazky, v súťažných podkladoch v Časti A.2. Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepoužilo sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepoužilo sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) a písm. g) ZVO. Podrobné informácie sú uvedené v Dokumentoch zákazky, v súťažných podkladoch v Časti A.2. Podmienky účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobné informácie sú uvedené v Dokumentoch zákazky, v súťažných podkladoch v Časti A.2. Podmienky účasti.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2023 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia na vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom (komisia) vykoná otváranie ponúk elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO, a to on-line sprístupnením ponúk, t.j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému IS EVO. Podrobné informácie pre používateľa v roli záujemca/uchádzač - opis pracovných postupov použitých v postupe zadávania tejto zákazky v IS EVO, sú uvedené v zložke Príručky - Dokumentácia, časť Záujemca/uchádzač príručka Záujemca/uchádzač na rovnakej internetovej adrese URL:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csrt=15925761859218349970
2. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionalít IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom IS EVO: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a v SP všetkým zaregistrovaným záujemcom, najneskôr 3 prac. dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky a jeho okolia. V prípade, že záujemca má záujem vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky, požiada verejného obstarávateľa v komunikačnom module zákazky v IS EVO o vykonanie prehliadky miesta. Podrobnejšie informácie k prehliadke miesta sú uvedené v SP.
5. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na PÚ (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hosp. subjekty (HS) spĺňajú všetky požadované PÚ v rozsahu uvedenom vo výzve.
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ nepoužije v predmetnom verejnom obstarávaní elektronickú aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa, v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO v súčinnosti s § 55 ods. 1 ZVO, uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
7. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
8. Verejný obstarávateľ požaduje aby úspešný uchádzač/zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska a počas celej doby realizácie predmetu zákazky mal uzavretú poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví voči tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou.
9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ver. sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS a s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora sú osoby uvedené v § 11 ods. 1 písm. c) ZoVO.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.09.2023