Dodávka elektrickej energie na roky 2024 a 2025

  Zadávateľ:
Mesto Piešťany
  Predpokladaná hodnota:
75.315,78 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2023 15:10

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.09.2023
  Dátum zverejnenia:
18.09.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 92145 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: Petra Širillová
Telefón: +421 337765356
Email: petra.sirillova@piestany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6581
Hlavná adresa(URL): www.piestany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/481679
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/481679
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka elektrickej energie na roky 2024 a 2025
Referenčné číslo: 3496/2023/OIaMM
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v období od 01.01.2024 00:00 h do 31.12.2025 23:59 h.
Predmetom zákazky je nákup združenej silovej elektrickej energie pre 14 odberných miest na území mesta Piešťany.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
75 315,78 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
14 odberných miest na území mesta Piešťany podľa prílohy č. 3 Súťažných podkladov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v období od 01.01.2024 00:00 h do 31.12.2025 23:59 h.
Predmetom zákazky je nákup združenej silovej elektrickej energie pre 14 odberných miest na území mesta Piešťany.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
75 315,78 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia hodnota prirážky variabilnej zložky ceny v € / MWh bez DPH.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti osobného postavenia:
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavené práce alebo poskytovať službu uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 1. septembra 2018, ak je uchádzačom hospodársky subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ak je zapísaný v Registri právnických osôb.
Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov/podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.

- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením Čestného vyhlásenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2023 15:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania informačného systému verejnej správy elektronickej platformy (EP).
2./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom informačného systému EP
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/477637. Uchádzač si zákazku sprístupní po
prihlásení do privátnej zóny.
3./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v informačnom systéme EP a to v súlade s funkcionalitou systému.
4./ Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom informačného systému EP.
5./ Otváranie ponúk sa uskutoční on-line a to prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom,
prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie - EP, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky. V okamihu otvorenia ponúk informačný systém EP vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Informačný systém EP odošle uchádzačom notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO/EP a na e-mail používateľa.
6./ Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa súťažných podkladov, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
7./ Lehota viazanosti ponúk: do 31. 10. 2023
8./ Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie nezahŕňa obstarávanie inovácií ani nie je
obstarávaním zameraným na sociálny aspekt.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.09.2023