Výstavba zberného dvora v obci Lúč na Ostrove

  Zadávateľ:
Obec Lúč na Ostrove
  Predpokladaná hodnota:
373.993,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.09.2023
  Dátum zverejnenia:
18.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lúč na Ostrove
IČO: 00305561
Lúč na Ostrove 20, 93003 Lúč na Ostrove
Slovensko
Kontaktná osoba: Ladislav Kiss
Telefón: +421 315545206
Fax: +421 315545206
Email: starosta@lucnaostrove.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba zberného dvora v obci Lúč na Ostrove
II.1.2) Hlavný kód CPV
45222100-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora na zabezpečenie separovaného zberu v obci Lúč na Ostrove. Miesto
stavby sa nachádza v k.ú. Malá Lúč - extravilán. V rámci zákazky budú realizované nasledovné objekty:
SO-01 Prevádzková budova
SO-02 Uzamykateľný sklad
SO-03 Žumpa 11 m3, kanalizácia, rozvod vody
SO 04 Spevnené plochy
SO-06 Oplotenie
SO-10 Elektroinštalácia
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
373 993,13 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Lúč na Ostrove
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce sú opísané v projektovej dokumentácií, ktorá je prílohou súťažných podkladov. Projektová dokumentácia obsahuje aj iné objekty ako je uvedené v bode II.1.4) tejto výzvy. Tieto objekty nie sú predmetom tejto zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
373 993,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 06.11.2023
Dátum ukončenia: 31.03.2024
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS 2014+: 310011BWC1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Kvalita životného prostredia

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: .
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení. (ďalej "ZVO"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2.,
resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO alebo podľa § 152 ZVO.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sa nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2,
písm. a) - výpisy z registra trestov
písm. b) - potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
písm. c) - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a potvrdenia miestne príslušného colného úradu
písm. e) - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
alebo podľa § 152 ZVO - potvrdenie o zápise v zozname hospodárskych subjektov.
Doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: .
Vyžaduje sa plnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač v období 12 mesiacov odo dňa vystavenia
vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že nebol a nie je v nepovolenom debete,
a že jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá vyjadrenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
2. Nezáväzný prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 350 000,- EUR, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť uchádzačovi úver, ak bude v tomto verejnom obstarávaní úspešným uchádzačom.
Prísľub banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (bankových účtoch) voľné finančné prostriedky vo výške minimálne 350 000,- EUR.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky.
Doklady musia byť predložené nie staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Doklady sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: .
Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa:
1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miesta lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola
vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2) § 34 ods. 1 písm. d) v súlade s § 35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a
opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
4) podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: .
K bodu 1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú práce na výstavbe alebo rekonštrukcií objektov pozemných stavieb. Zoznam musí obsahovať minimálne 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote min. 350 000,00 Eur bez DPH.
K bodu 2) § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - Uchádzač predloží platné doklady:
1. Certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy EN ISO 9001 v oblasti stavebných prác
2. Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality a certifikát systému manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca
objektívne nemal možnosť získať príslušné certifikáty v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality ak preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality a na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným
obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
K bodu 3) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii zodpovedných osôb.
Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže:
a) Osvedčením s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu,
b) profesijným životopisom,
c) zoznamom projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom,
d) disponibilitu počas realizácie zákazky zmluvou, dohodou alebo čestným vyhlásením.
Uchádzač predloží údaje za nasledovných kľúčových expertov:
1. stavbyvedúci pre pozemné stavby (1 osoba). Požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v
oblasti predmetu zákazky, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch, resp. ekvivalentnú obdobnú spôsobilosť uznanú v krajinách Európskej únie. Preukázanie skúsenosti - min. 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote min. 350 000 EUR bez DPH.
2. autorizovaný technik BOZP na stavbách rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Odbornú kvalifikáciu uchádzač preukáže osvedčením v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalentný doklad výkonu činností bezpečnostnotechnických služieb.
K bodu 4) podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO uchádzač predloží platný doklad environmentálneho manažérstva, ktorý osvedčuje zabezpečenie úrovne ochrany životného prostredia zodpovedajúcu schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2023 09:05
Miesto: .
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: .
Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 ZVO umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie automatické vytvorenie a
odoslanie zápisnice z otvárania ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v zmysle § 20 ZVO
elektronicky prostredníctvom Elektronickej platformy (www.isepvo.sk).
2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1
ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Ak hospodársky subjekt použije čestné
vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať
podľa § 39 ods. 6 ZVO.
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany
záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
5. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 10 000 Eur. Podmienky jej
zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú určené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2023