Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce

  Zadávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.599.853,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
18.09.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Lucia Burzalová
Telefón: +421 259562118
Fax: +421 259562031
Email: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716
Hlavná adresa(URL): https://www.minzp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce
Referenčné číslo: MŽP/NL 02/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú projekčné práce v rozsahu vypracovania 3 realizačných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a súvisiace práce pre komplexnú revitalizáciu vybraných úsekov vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 599 853,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu toku Dunaj v úseku obcí Sap Číčov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71242000-6
71248000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa bodu 4.5 týchto súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú projekčné práce v nasledovnom rozsahu :
a)vypracovanie geodetického zamerania a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov s požadovanými prílohami,
b)vypracovanie odčleňovacieho geometrického plánu podľa ustanovenia § 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a vypracovanie výkupného elaborátu (pre účely výkupu pozemkov),
c)predloženie projektovej dokumentácie vrátane kompletnej žiadosti o stavebné povolenie v zmysle ustanovenia § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s požadovanými prílohami na povoľujúci orgán,
d)súčinnosť s povoľujúcim orgánom pri získavaní všetkých náležitých povolení v súvislosti s povoľovaním stavby v zmysle zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako vodný zákon),
e)súčinnosť pri realizácii verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavby na základe vypracovanej projektovej dokumentácie,
f)výkon autorského dozoru.


Bližšie viď. v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Kvalita tímu expertov
Relatívna váha: 40%

Cena
Relatívna váha: 60%
II.2.6) Odhadovaná hodnota
454 380,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo z iných programov Európskej únie.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu podľa § 14 alebo zmlúv podľa § 19 a 20 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu toku Morava v úseku obce Vysoká na Morave po sútok s Dunajom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71242000-6
71248000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa bodu 4.5 týchto súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú projekčné práce v nasledovnom rozsahu :
a)vypracovanie geodetického zamerania a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov s požadovanými prílohami,
b)vypracovanie odčleňovacieho geometrického plánu podľa ustanovenia § 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a vypracovanie výkupného elaborátu (pre účely výkupu pozemkov),
c)predloženie projektovej dokumentácie vrátane kompletnej žiadosti o stavebné povolenie v zmysle ustanovenia § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s požadovanými prílohami na povoľujúci orgán,
d)súčinnosť s povoľujúcim orgánom pri získavaní všetkých náležitých povolení v súvislosti s povoľovaním stavby v zmysle zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako vodný zákon),
e)súčinnosť pri realizácii verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavby na základe vypracovanej projektovej dokumentácie,
f)výkon autorského dozoru.
g)hydrodynamické modelovanie, vytvorenie 2D hydrodynamického modelu a hydro-technické posúdenie,
h)spracovanie predpovede vývoja vodného toku a nivy Moravy rkm 0,00 rkm 69 v kontexte potenciálnych klimatických zmien a prirodzenej odozvy vývoja revitalizovaného riečneho ekosystému (do 10 a 50 rokov) (mapové prílohy, textová časť v digitálnej forme),
i)návrh managementu a starostlivosti o územie vodného toku a nivy Moravy rkm 0,00 rkm 69,00 (mapové prílohy, textová časť v digitálnej forme).

Bližšie viď. v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Kvalita tímu expertov
Relatívna váha: 40%

Cena
Relatívna váha: 60%
II.2.6) Odhadovaná hodnota
786 562,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo z iných programov Európskej únie.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu podľa § 14 alebo zmlúv podľa § 19 a 20 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu toku rieky Tisa, jej mŕtveho ramena Mŕtva Tisa
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71242000-6
71248000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa bodu 4.5 týchto súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú projekčné práce v nasledovnom rozsahu :
a)vypracovanie geodetického zamerania a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov s požadovanými prílohami,
b)vypracovanie odčleňovacieho geometrického plánu podľa ustanovenia § 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a vypracovanie výkupného elaborátu (pre účely výkupu pozemkov),
c)predloženie projektovej dokumentácie vrátane kompletnej žiadosti o stavebné povolenie v zmysle ustanovenia § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s požadovanými prílohami na povoľujúci orgán,
d)súčinnosť s povoľujúcim orgánom pri získavaní všetkých náležitých povolení v súvislosti s povoľovaním stavby v zmysle zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako vodný zákon),
e)súčinnosť pri realizácii verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavby na základe vypracovanej projektovej dokumentácie,
f)výkon autorského dozoru.


Bližšie viď. v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Kvalita tímu expertov
Relatívna váha: 40%

Cena
Relatívna váha: 60%
II.2.6) Odhadovaná hodnota
358 911,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo z iných programov Európskej únie.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu podľa § 14 alebo zmlúv podľa § 19 a 20 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§ 32 ods. 1 ZVO. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom
podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO alebo podľa § 152 ZVO.
Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V
súčasnosti má verejný obstarávateľ prístup k dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d), písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Toto overovanie sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike.
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty
(uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak uchádzač nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho
orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to,
aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z
registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-
zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou
konverziou musia byť súčasťou ponuky (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak uchádzač má záujem, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti preukazuje).
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uvedené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.10.2023 10:10
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V danej zákazke dôjde k on line sprístupneniu ponúk, pričom
systém EVO:
Automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle ju všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na
predkladanie ponúk.
Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v tomto oznámení je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v
súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní právo zmluvu nepodpísať a zrušiť verejné obstarávanie, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
2. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému EVO.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom. Verejný obstarávateľ uvádza, že hospodársky subjekt nie je v
rámci časti IV Jednotného európskeho dokumentu Podmienky účasti oprávnený vyplniť iba globálny údaj pre všetky
podmienky účasti.
4. Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na
základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
5. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
7. Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú:
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - váha 60% a
Kvalita tímu Expertov - váha 40%
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
8. Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) Oznámenia sa týka vypracovania geodetického zamerania a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov s požadovanými prílohami. Ostatné činnosti majú stanovené vlastné časové miľníky, ktoré sú špecifikované v zmluve o dielo pre konkrétnu časť.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.09.2023